פריט ידע תשלומי הורים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
תשלומי הורים

מעודכן 03.09.20

תמצית העדכון

חדש! פירוט הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת לשנת הלימודים תשפ"א ורענון הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

להלן קישור לחוזר תשלומי הורים לשנת הלימודים התשפ"א

החוזר כולל כללים ונהלים עדכניים וספציפיים למאפייני שנת הלימודים תשפ"א. בכתיבת החוזר הובא בחשבון הצורך לקיים, ככל האפשר, שגרת פעילויות בשנת הלימודים תשפ"א בכפוף להוראות הבריאות למניעת הדבקה בנגיף הקורונה. על כן הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי הורים יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות.

האמור בחוזר זה נקבע לשנת הלימודים תשפ"א בלבד, וההסדרים והכללים שבו רלוונטיים לשנת הלימודים תשפ"א בלבד. כאמור, הרקע לקביעת הסדרים וכללים אלו הוא קיומה של שנת הלימודים תחת מגבלות בריאותיות.

גביית תשלומי ההורים תתבצע בשנה זו בשני מועדים, וזאת בשל אי הוודאות באשר להיתכנות קיום חלק מהפעילויות וכדי להתאים את גביית תשלומי ההורים לקיום הפעילויות שתתאפשרנה בפועל.


גביית תשלומי ההורים תתבצע בשנה זו בשני מועדים, וזאת בשל אי הוודאות באשר להיתכנות קיום חלק מהפעילויות וכדי להתאים את גביית תשלומי ההורים לקיום הפעילויות שתתאפשרנה בפועל.

בשנה זו יש לפרסם להורים חוזר תשלומים מוסדי לפני כל אחד משני מועדי הגבייה.

חוזר התשלומים מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק", לפני כל אחד משני מועדי הגבייה:

1. המועד הראשון לגביית תשלומי ההורים – עם תחילת שנת הלימודים

במועד זה ייגבו התשלומים עבור השירותים כדלקמן:

 • תשלום מראש לשנת לימודים שלמה: ביטוח תאונות אישיות, השאלת ספרי לימוד, הנהגת הורים ארצית, ועד הורים יישובי, טיולים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים עד כיתה ו'/ח'/ט', השתתפות הורים בעלות ארוחה לפי חוק ארוחה יומית לתלמיד, תל"ן שנתי ורכישת אמצעי קצה.
 • מחצית התשלום השנתי בעד השירותים: סל תרבות, טיולים בבתי הספר העל יסודיים לכיתות ז'-י"ב, של"ח, תל"ן שיילמד במחצית אחת בלבד, רכישת שירותים מרצון, רכישת שירותים מרצון עבור בתי ספר מנגנים.

2. מועד השני לגביית תשלומי ההורים – לקראת תחילת המחצית השנייה של שנת הלימודים תשפ"א בהתאם למועד בו יאושרו חלק מתשלומי הרשות על ידי ועדת החינוך של הכנסת.

במועד זה ייגבו התשלומים כדלקמן:

 • תשלום מלא בעד טקסי סיום
 • מחצית התשלום בעד השירותים: סל תרבות, טיולים בבתי הספר העל יסודיים בכיתות ז'-י"ב,  של"ח, תל"ן שיילמד במחצית אחת בלבד, רכישת שירותים מרצון, בתי ספר מנגנים.


 1. גבייה בעד טיולים שנתיים:
 • בבתי ספר יסודיים (עד כיתה ו' או ח' או ט')– – אין שינוי במתכונת הגבייה והיא יכולה להיגבות בתחילת השנה עבור כל השנה כולה.
 • בבתי ספר על יסודיים (כיתות ז'-י"ב) – ניתן לגבות רק מחצית הסכום בתחילת שנת הלימודים. שאר הסכום כפוף לאישור ועדת החינוך, ורק אם יינתן אישורה – יהיה ניתן לגבות את יתרת הסכום במחצית השנייה.

2. התשלום שייגבה בתחילת שנת הלימודים יוכל לשמש גם עבור שירותים שיתקיימו לאורך השנה.

3. אפשר להזמין פעילויות ושירותים שיתקיימו במחצית השנייה של שנת הלימודים ולשלם עבורם  דמי קדימה  באמצעות התשלום שייגבה בתחילת שנת הלימודים.

4. יתרות כספים שנגבו במחצית הראשונה ולא נעשה בהן שימוש, יוכלו לעבור למחצית שנייה. כך לדוגמה, אם לא התאפשר לקיים פעילות מסוימת במחצית הראשונה, הפעילות יכולה להידחות למחצית השנייה, גם יתרת התשלום שנגבה עבורה ולא נעשה בו שימוש במחצית הראשונה יעבור למחצית שנייה. במקרה בו הפעילות שלא התקיימה במחצית הראשונה תתקיים במחצית השנייה של שנת הלימודים, אפשר יהיה להוסיף את יתרת התשלום מהמחצית ראשונה לתשלום המרבי לגבייה במחצית השנייה, אם גבייתו תאושר.

נציין כי כל האמור לעיל פורסם במסגרת הוראת שעה לשנת הלימודים תשפ"א הבאה במקומה של הוראת הקבע מס' 204 "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחוד".

הוראת השעה כוללת גם התייחסות להיבטים הבאים:

 • הפחתה בשיעור גובה הגביה המרבי תבוצע בעד לימודי העשרה במגמה מורחבת בחטיבה העליונה בשיעור של 15%.
 • מספר שעות הלימוד בתוכנית לימודים תורנית נוספת ובתוכנית לימודים ייחודית נוספת הינו נגזרת של מספר התלמידים בכתה ועלות שעת תל"ן. כפי שמפורסם בחוזר תשלומי ההורים השנתי.
 • מספר הסמינרים והשבתות שניתן לקיים בבתי הספר המרחיבים תוכנית לימודים תורנית או בתי הספר הייחודיים יפחת לשניים סה"כ (שבת אחת וסמינריון אחד לכל היותר).
 • מועד גביית תשלום עבור תל"ן בשנה"ל תשפ"א ייקבע בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל השנתי לשנת הלימודים תשפ"א.
 • מועד גביית התשלום עבור רכישת שירותים מרצון: ניתן לגבות עד 50% מגובה התשלום המרבי בעד לימודי העשרה למגמות בתחילת שנת הלימודים בחודש ינואר 2021 ניתן לגבות עד 50% מגובה התשלום המרבי . מותר לגבות במחצית הראשונה של שנת הלימודים בעד שבת אחת או סמינר אחד ובמחצית השנייה של שנת הלימודים גם כן בעד שבת אחת או סמינר אחד. בסך הכול שתי פעילויות במהלך השנה.