פריט ידע תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד

מעודכן 13.10.20

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-25.9.2020. הפעילות במסגרת החינוך המיוחד ממשיכה להתקיים, בהתאם לאמור לעיל:

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-25.9.2020. הפעילות במסגרת החינוך המיוחד ממשיכה להתקיים, בהתאם לאמור לעיל:

מסמך המפרט את מתכונת הלמידה בחינוך המיוחד בעת סגר

מסמך המפרט את הפעילות במתי"א, במרכזים החינוכיים הטיפוליים לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים, ובועדות מתוקף חוק

כללי

בפרק זה יוצגו עקרונות העבודה במוסדות החינוך המיוחד – גנים ובתי ספר לחינוך מיוחד ומרכזים חינוכיים בבתי חולים – וכן עקרונות לשגרת עבודת המתי"א והמרכזים הטיפוליים לכו"ח (כבדי שמיעה וחרשים). נוסף על כך יפורטו המענים השונים, ובכללם אלה המיועדים לתלמידים חולים בביתם ולתלמידים המקבלים טיפול רפואי במוסד החינוכי.

עקרונות מרכזיים

1. תלמידים הלומדים בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד ילמדו כבשגרה. במידת הצורך יתוגברו התלמידים ככל הניתן באמצעות מענים מותאמים.

2. מענים פנים אל פנים הכרחיים עם מקצת התלמידים לשמירה על רצף חינוכי וטיפולי, ועל כן יש להיערך ככל שניתן לקיומם.

3. תוכנית הלימודים הכיתתית והאישית תגובש תוך כדי היערכות ליישומה במרחבי למידה שונים גם כשהשגרה מופרת.

4. יש לפעול להתאמת הסביבה הלימודית לצורכי התלמידים.

5. במצב שבו תופר השגרה יהיו התלמיד והוריו שותפים בהתאמת המענים.

6. בכל המצבים תתקיים הפעילות במוסד החינוכי על פי מסמך הנחיות אורחות חיים ובהלימה למסמך "אמצעי מיגון בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים"

1. ליווי צוותי ההוראה והטיפול, התלמידים וההורים באופן מובנה בידי צוותי השפ"ח.

2. התוכנית הכיתתית והאישית, וכן סדר היום, יכללו:

 • פעילויות בהתייחס למגוון היבטים רגשיים, חברתיים, תפקודיים ולימודיים, בהתחשב באופני הלמידה ובמרחבים השונים.
 • ערכים ומטרות הנגזרים מתוכנית הליבה; הכנה לחיים – איכות חיים.
 • למידה ותרגול מותאמים בנושא אורחות חיים והתנהגות נדרשת בתקופת הקורונה.
 • למידה ותרגול שימוש בטכנולוגיה שיאפשרו את השתתפות התלמידים בלמידה ובטיפול מרחוק, וכן בהתייחס להגדרת כללי התנהגות גם במרחב הווירטואלי.

3. שמירה על רצף לימודי וטיפולי בלמידה מקרוב ומרחוק:

 • הוראה והערכה מותאמת – שמירה על התאמות בדרכי הוראה, למידה והיבחנות.
 • טיפולים ממקצועות הבריאות ובאמצעות אומנות.

4. השלמת הלמידה מרחוק

 • הלמידה מרחוק תונגש ותותאם לצורכי התלמידים.
 • תלמידים המתכוננים לבחינות הבגרות יתוגברו במידת הצורך.
 • תלמידים שנבצר מהם להגיע למוסד החינוכי ישתתפו בלמידה באמצעות המרחב הווירטואלי בזמן הלמידה והטיפול.

1. מינוי בעל תפקיד קורונה ליישום ההנחיות הנדרשות.

2. אנשי הצוות החינוכי ישובצו במערכת השבועית בהתאם להיקף משרתם בשגרה.

3. צוותי החינוך והטיפול יגיעו למוסד החינוכי, והמענה יינתן בידי איש צוות קבוע לתלמיד קבוע או לקבוצת תלמידים קבועה. אם נדרש פיצול הכיתה לקבוצות, בכל אחת מהקבוצות תשובץ ככל הניתן דמות קבועה ומוכּרת. יש לשבץ תלמידים עם מוגבלויות בכיתות ובמרחבים שהונגשו עבורם.

4. הצוות החינוכי ישובץ במידת הצורך במענים מותאמים ובמרחבי הלמידה השונים.

5. הצוות החינוכי ייערך לקיומם של למידה וטיפול, וכן לשמירה על רצף חינוכי וטיפולי במרחבי הלמידה, ויערוך מעקב ובקרה אחר נוכחות התלמידים והשתתפותם. הצוות החינוכי ישמור על קשר עם תלמידים שנבצר מהם להגיע למוסד החינוכי.

6. השתתפות תלמידים הלומדים בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד ומשולבים בכיתה רגילה, תתקיים בימים המתוכננים על פי התוכנית האישית.

7. יש לוודא קיומם של אמצעי קצה טכנולוגיים, ואם אלו חסרים – יש לבחון דרכים לסייע באספקתם. יש למפות קיומה של הטכנולוגיה המסייעת הקבועה של התלמיד גם בלמידה מרחוק. אם זו אינה קיימת – יש לדאוג לחלופות.

8. היערכות להכנה ולתיאום חלוקת ערכות למידה ופנאי מותאמות אישיות, לתלמידים ללא אמצעי קצה ולתלמידים שלא ניתן לקיים עימם קשר ומענה במרחבים וירטואליים.

9. תלמידים עם לקות בשכיחות גבוהה הלומדים בכיתות ז'–י"ב ילמדו כבשגרה. עם זאת, ניתנת הגמישות לפעול על פי מתווה אגפי הגיל ובאישור המפקח לחינוך מיוחד.

10. מוסדות חינוך מיוחד שבהם ניתנת הזנה לתלמידים – יש להמשיכה כפוף להנחיות ובהתאם להן.

11. הסעות תלמידים יעודכנו בהתאם להנחיות משרד החינוך המתעדכנות מפעם לפעם בפורטל משרד החינוך. קישור: דגשים והנחיות להסעות תלמידים בתקופת הקורונה

במצב שבו תופר השגרה יהיו התלמיד והוריו שותפים בהתאמת המענים לצרכיו האישיים, ויעודכנו על אודות המערכת שגובשה בעבורו

1.למידה במוקד חינוכי וטיפולי
המענה מיועד לתלמידים הלומדים בגנים ובבתי ספר לחינוך מיוחד. במצב שבו הלמידה אינה יכולה להתקיים במוסד החינוכי כבשגרה, או במצב שבו מוסדות החינוך סגורים, יתקיימו הלימודים והטיפול במוקד חינוכי במוסד חינוכי , כפי שתקבע הרשות, בתיאום עם המפקח לחינוך מיוחד ובשיתוף מנהל/ת המתי"א . 

2. למידה מרחוק בעת חירום מרחבי הלמידה הווירטואליים מאפשרים שימוש במשאבי מדיה שונים לקיומם של מפגשים עם התלמידים במסגרת כיתתית, קבוצתית ואישית, לשמירה על הרצף החינוכי והטיפולי. למידה מרחוק מחייבת לשמור על הכללים וההנחיות להתנהלות נכונה ובטוחה במרחב הווירטואלי, תוך כדי יצירת שיח מכבד ומוגנות בלמידה. מידע נוסף:

3. טיפול מרחוק מטפלים ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנויות

הטיפול  מרחוק יתקיים בהתאם לתוכנית האישית של התלמיד, תוך שמירה על  הרצף הטיפולי ככל שניתן.

הטיפול מרחוק יתקיים בידי מטפלים ממקצועות הבריאות והטיפול באמצעות אומנות.

4. מרכזים חינוכיים בבתי חולים

הלמידה במרכזים החינוכיים בבתי החולים תתקיים כבשגרה, על פי הנחיות אורחות החיים של בית החולים ובתיאום עם המפקח/ת לחינוך מיוחד.

העשייה הפדגוגית תתקיים תוך כדי שימת דגש על העקרונות המפורטים במסמך זה ובמסמכי אגפי הגיל.

5. מענה לתלמידים חולים בביתם

המענה יינתן לתלמידים חולים בביתם המקבלים מענה זה בשגרה.

 • השירות יימשך כבשגרה ככל הניתן, ובעת הצורך יתוגברו הלמידה והטיפול מרחוק.
 • עד 30 בנובמבר 2020 יינתן השירות בידי קדימה מדע. מ-1 בדצמבר 2020 ינוהל השירות באמצעות משרד החינוך.


6.  שירותים רפואיים לתלמידים במסגרות חינוך מיוחד

המענה מיועד לתלמידים המקבלים טיפול רפואי בשגרה במוסדות חינוך מיוחד.

 • הטיפול יינתן  במוסד החינוכי בימים שבהם התלמיד מגיע ללימודים.
 • בימים שבהם התלמיד אינו מגיע למוסד החינוכי  תינתן להורים במידת הצורך הדרכה  מרחוק.


7.   פעילות במבנה המתי"א ובמרכזים הטיפוליים

עובדי הוראה וטיפול, ומומחי תחום מהמתי"א ומהמרכזים הטיפוליים לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים, ישובצו  במערכת השבועית בהתאם להיקף משרתם בשגרה.

הצוותים יגיעו למוסד החינוכי, והמענה יינתן בידי איש צוות קבוע לתלמיד/לקבוצת תלמידים קבועים.

שגרות העבודה במבנה המתי"א יתקיימו כפוף להנחיות אורחות חיים ונוהל (יעודכן).

1.     המענים המותאמים המפורטים לעיל, יופעלו ככל שניתן ובאופן מותאם, במטרה לשמור על רצף חינוכי וטיפולי.

2.     מידת ההתאמה של המענה תיבחן בהתאם למצב המוסד החינוכי (למידה משולבת/סגירה נקודתית) ובהתייחס לצרכיו של התלמיד.

3.     המענים יתואמו עם ההורים, ואלו יעודכנו על מערכת השעות של התלמיד.