פריט ידע תכנון מוסדי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תכנון מוסדי

הנחיות תכנון לשנת הקורונה

במסגרת תהליך התכנון לשנת הלימודים הבאה, אנו מציעים להיעזר בשלבי החשיבה הבאים ולגבש באמצעותם תוכנית היערכות לשנת הקורונה:
 1. הפקת לקחים מהגל הראשון
  • זיהוי מוקדי חוזק ומוקדי שיפור.
  • זיהוי מנגנוני עבודה ותהליכים המצריכים הבניה ושיפור.
 2. מיפוי הפערים
  • ביכולות התלמידים, בהרגלי הלמידה, במיומנויות החברתיות וברמת הידע לשם יצירת תוכנית עבודה אופרטיבית להשלמת הפערים בשנת תשפ"א.
 3. חידוד מצפן בית הספר
  • תעדוף היעדים המרכזיים בהתאם לתמונת המצב והחזון הבית ספריים.
  • מיקוד תהליכי השינוי שמוביל ביה"ס והתאמתם לשנת הקורונה.
 4. היערכות למתווה הלמידה המשולבת ולנוהל הפעלת מוסדות החינוך בעת סגר, בהתאם לשכבות הגיל
  • יצירת מנגנוני עבודה סדורים לפעולה והטמעתם בקרב בעלי התפקידים המרכזיים בביה"ס.
 5. אבחון יכולות הצוות החינוכי ומסוגלותו
  • במסגרת זו נמליץ לאבחן בקרב הצוות את פערי הידע בנושאים הבאים: בקיאות בכלים דיגיטליים, ידע ומסוגלות בהוראה משולבת ובהוראה מרחוק, וכן תמיכה בהיבטים רגשיים וחברתיים של הצוות.
  • בהתאם לכך, יש לבנות בשיתוף המחוז, הרשות המקומית ומרכז הפסג"ה את המענים הנדרשים לצמצום הפער.
 6. שיתוף ההורים, הקהילה והרשות המקומית
  • ניהול שיח שוטף עם הורי התלמידים והקהילה, הכולל הפקת לקחים וזיהוי צרכים לשנת הלימודים הבאה.
  • ביסוס מנגנוני העבודה, ערוצי השיתוף וקבלת ההחלטות עם ההורים.
  • הבניית צרכים, מענים ותהליכי עבודה סדורים עם הרשות המקומית לשנה"ל הבאה.


תוכנית ההיערכות הבית-ספרית תעסוק בהיבטים אלו:

 1. ניהול מערכתי – ניהול המוסד החינוכי במתווה הלמידה המשולבת, תוך התייחסות לארגון הלמידה ומערכת השעות בכל שכבת גיל, חלוקת התפקידים והתאמה למצב התשתיות ואמצעי הקצה של בית הספר, של התלמידים והמורים, ניהול השותפויות מול ההורים, הרשות וגורמים נוספים.
 2. פדגוגיה והישגים – היעדים הפדגוגיים של המוסד החינוכי, תוך שימת דגש על הלמידה מרחוק והמיומנויות הנדרשות, תוכנים דיגיטליים והיערכות למיקודי תוכניות לימודים, תהליכי הערכה, וכן מתן מענה דיפרנציאלי לאוכלוסיות מתקשות או ייחודיות.
 3. מענה רגשי וחברתי – ניתוח ומיפוי היבטים רגשיים, חברתיים ומשפחתיים בקרב התלמידים והמורים והיערכות למתן מענה מתאים.
 4. ניהול ההון האנושי – קיום תהליכים לקידום מסוגלות הצוותים, תהליכי פיתוח מקצועי וביסוס הסדירויות הנדרשות בתרחישים השונים.
 5. תשתיות – תוכנית עבודה לניהול התשתיות הקיימות בהתאם למתווה הלמידה המשולבת.


את תוכנית ההיערכות יש להגיש למפקח הכולל.