פריט ידע שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים

היערכות בצל הקורונה – שנה"ל תשפ"א

מיועד לצוותי חינוך מיוחד בחינוך הרגיל עם תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות חינוך רגילים (גנים ובתי ספר)

  • תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים הלומדים בגן ובכיתה רגילה
  • תלמידים הלומדים בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל

המסמך גובש בשיתוף פעולה של אגף בכיר הכלה והשתלבות ואגף א' חינוך מיוחד

כללי

בפרק זה יוצגו עקרונות העבודה של מוסדות החינוך בנוגע לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות חינוך רגילים בכיתות הרגילות או בכיתות חינוך מיוחד, וכן יפורטו סוגי המענים השונים המיועדים לתלמידים אלו בשנת תשפ"א בצל הקורונה.

עקרונות מרכזיים

1. תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים, הלומדים בכיתות החינוך הרגיל, הם חלק אינטגרלי מכיתתם, וילמדו על פי המערכת הכיתתית. במידת הצורך יתוגברו ככל הניתן באמצעות מענים מותאמים.

2. "דבר לא עלינו, בלעדינו" – התלמיד והוריו יהיו שותפים בהתאמת התוכנית האישית, בדרכי העבודה ובמענים הנדרשים לקידומו בעת למידה מקרוב ומרחוק.

3. תוכנית הלימודים הכיתתית והאישית תגובש באופן מותאם לצורכי התלמידים, לצורך שמירה על רצף חינוכי וטיפולי. יש לקיים היערכות ליישום התוכנית ולקידום המטרות והיעדים במרחבי למידה שונים גם כשהשגרה מופרת.

4. מענים פנים אל פנים הכרחיים עם חלק מהתלמידים לשמירה על רצף חינוכי וטיפולי, ועל כן יש להיערך ככל שניתן לקיומם.

5. תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד ילמדו ככל הניתן, כבשגרה, במוסד החינוכי בו הם לומדים.

6. יש לפעול להתאמת הסביבה הלימודית לכלל הלומדים, תפקודם וצורכיהם, בעת הלמידה מקרוב ומרחוק, להגברת השתתפותם של הלומדים תוך מיקוד בהסרת חסמים.

7. בכל המצבים בהם מתקיימת פעילות במוסד החינוכי, הפעילות תתקיים בכפוף למסמך 'הנחיות אורחות חיים' ובהלימה למסמך: "אמצעי מיגון בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים" (המסמך עודכן)


עקרונות והתאמות פדגוגיות

1. תלמידי הכיתה ילמדו ויתרגלו שימוש בטכנולוגיה שתאפשר השתתפותם בלמידה ובטיפול מרחוק, וכן בהתייחס להגדרת כללי התנהגות גם במרחב המקוון.

2. הצוות החינוכי יקיים למידה ותרגול מותאמים בנושא אורחות חיים והתנהגות נדרשת בתקופת הקורונה.

3. במידת הצורך, הסייעת תתווך לתלמיד למידה, טיפול ומגוון פעילויות המתקיימות במוסד החינוכי ובמוקד החינוכי.

4. תלמידים המתכוננים לבחינות הבגרות יתוגברו במידת הצורך.

5. הקפדה על הנגשה פדגוגית כללית ופרטנית בלמידה מקרוב ומרחוק

א. "חיוני לחלק- טוב לכולם"-התאמות והנגשות לתלמיד עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים יהיו בלתי נפרדות מהמענים לכלל התלמידים. באופן זה, גם מי שאינו זכאי לשירותי חינוך מיוחדים יוכל להיתרם מהם.

ב. הקפדה על מתן התמיכות וההנגשות בהתאם לתוכנית האישית של התלמיד בלמידה מקרוב ומרחוק, תוך שמירה על רצף לימודי ו/או טיפולי:

  • הוראה והערכה מותאמת- שמירה על התאמות בדרכי הוראה, למידה והיבחנות
  • שעות שילוב (מורה/ת שילוב, מנתח/ת התנהגות)
  • טיפולים ממקצועות הבריאות (פרא רפואי)
  • תמיכה מסוג סייעת

ג. זיהוי חסמים ללמידה מרחוק והסרתם- מומלץ לאתר מראש את החסמים האפשריים העשויים לבוא לידי ביטוי אצל התלמיד (ביישנות, חוסר ויסות, קושי בהתארגנות) ולנסות להציע פתרונות תואמים גם במפגש המקוון לקשיים שעולים.

ד. בכל פעילות חברתית יש להקפיד על השתתפותו של התלמיד. בקיומה של הפעילות מרחוק, במידת הצורך, יש לאפשר לווי של מבוגר משמעותי או של הסייע.ת.

ה. הצוות החינוכי יקיים במהלך השנה תהליך מיצוי אפשרויות סדור, באופן מותאם גם ללמידה מרחוק.


עקרונות ניהוליים

1. עובדי ההוראה, הטיפול והסייעות ישובצו במערכת השבועית בהתאם להיקף משרתם בשגרה.

2. עובדי הוראה, טיפול, סייעות ומומחי תחום מהמתי"א ומהמרכזים הטיפוליים – הצוותים יגיעו למוסד החינוכי, והמענה יינתן על ידי איש צוות קבוע לתלמיד/לקבוצת תלמידים קבועים.

3. הצוות החינוכי יערך לקיומה של למידה וטיפול לשמירה על רצף חינוכי וטיפול, במרחבי הלמידה השונים.

4. הצוות החינוכי יערוך מעקב ובקרה אחר נוכחות והשתתפות תלמידים בלמידה המתקיימת במרחבים הכיתתיים והווירטואליים ויפעל לשמירה על קשר עם תלמידים שנבצר מהם למוסד החינוכי.

5. במידה ונדרש פיצול הכיתה לקבוצות, בכל אחת מהקבוצות תשובץ ככל הניתן דמות קבועה ומוכרת המשמעותית ביותר עבור התלמיד ולשבצו ככל הניתן בקבוצה המתאימה לו מבחינה חברתית ואקדמית. יש לשבץ תלמידים עם מוגבלויות בכיתות שהונגשו עבורם

6. מחנך הכיתה אחראי לתכלול ההתאמות והמענים לתלמידים בעת למידה מקרוב ומרחוק.

7. יש לוודא קיומם של אמצעי קצה טכנולוגיים לתלמיד ולצוות, ובמידה שחסרים יש לבחון דרכים לסייע באספקתם.

8. יש למפות קיומה של טכנולוגיה מסייעת קבועה של התלמיד גם בעת למידה מרחוק. במידה שאינה קיימת יש לדאוג לחלופות. ניתן להתייעץ עם מומחה התחום מהמתי"א / המרכזים הטיפוליים לכו"ח (כבדי שמיעה וחרשים)

9. היערכות להכנה ולתיאום חלוקת ערכות, למידה ופנאי מותאמות –אישיות, לתלמידים ללא אמצעי קצה, ולתלמידים אשר לא ניתן לקיים עימם קשר ומענה במרחב הוירטואלי.

10. השתתפות תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים הלומדים בגן או בכיתת חנ"מ, ומשולבים בכיתה רגילה, תתקיים בימים המתוכננים על פי התוכנית הכיתתית, הקבוצתית והאישית.

11. כיתות חינוך מיוחד בשכיחות גבוהה (ז'–י''ב) יקיימו למידה כבשגרה. יחד עם זאת, ניתנת הגמישות לפעול על פי מתווי אגפי הגיל, ובאישור המפקח לחינוך מיוחד.

12. במצב בו המוסד החינוכי סגור, צוותי ההוראה והטיפול של כיתות חינוך מיוחד יקיימו למידה פרונטלית במוסד חינוכי או במוסד חינוכי אחר שיקבע על ידי הרשות.

13. הצוות החינוכי ישמור על רצף חינוכי בין מסגרות חינוך שונות, תוך חיבור ועבודה משותפת עם צוותי הצהרון או המועדוניות וכן על שיתוף פעולה בין החינוך הפורמאלי לבין החינוך החברתי בשעות אחר הצהריים והפנאי.

14. כיתות חינוך מיוחד בהן מופעלת תוכנית הזנה- התוכנית תפעל בכפוף ובהתאם להנחיות.

15. הסעות תלמידים יעודכנו בהתאם להנחיות משרד החינוך המתעדכנות מעת לעת בפורטל משרד החינוך קישור: דגשים והנחיות להסעות תלמידים בתקופת הקורונה

סוגי המענים

המענה שיבחר עבור התלמיד יותאם לצרכיו האישיים


1. מענים לתלמידים בשילוב אישי

מענה בבית הספר בו לומד התלמיד בשגרה - המענה מיועד לתלמיד עם זכאות לתמיכה מהסל האישי.

כאשר המוסד החינוכי, בו לומד התלמיד בשגרה, משלב בין למידה מרחוק ללמידה מקרוב, התלמיד יגיע למוסד החינוכי במידה והתלמיד והוריו בוחרים במענה זה.

א. מנהל המוסד החינוכי ידאג להיערך לחדר כיתה ולתשתיות טכנולוגיות שיאפשרו את הלמידה מרחוק, המתקיימת עם כלל תלמידי הכתה.

ב. הסייע.ת ילווה ויתווך את הלמידה על פי מערכת שנקבעה לתלמיד. במהלך זמן שהות התלמיד בבית הספר כפי ש.

ג. לתלמיד תתוכנן מערכת ליום זה, על פי התוכנית האישית, הכוללת למידה וטיפול פנים אל פנים /והשתתפות בלמידה מרחוק המתקיימת עם כלל תלמידי הכיתה

ד. מורת השילוב בשיתוף פעולה עם מחנכת הכיתה של המוסד החינוכי תנהל את מערך הלמידה של תלמידים אלה

· סל שילוב והכלה- מנהל בית הספר והצוות הרב מקצועי בשיתוף ההורים והתלמיד יקבעו את חלוקת סוגי התמיכות הנדרשות והיקפן, במסגרת הסל שנקבע לתלמיד ויעשו את ההתאמות הנדרשות גם ללמידה מרחוק.


· תקציב שקלי -התקציב השקלי מאפשר מתן מענים ייחודיים ומעטפת תומכת המותאמים לצוותי החינוך, לתלמידים מאותרים ולהוריהם. המענים יהיו בתחומים לימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים ויינתנו באופן פרטני או בקבוצה- התקציב טרם אושר-הנושא יעודכן בהמשך.

o מפעילי התוכניות מהתקציב השקלי הונחו להתאים את התוכניות, בשיתוף הצוות החינוכי, ללמידה מרחוק.

o מפעילי התוכניות הונחו לוודא קיומם של אמצעי קצה טכנולוגיים הן למפעילים והן לתלמידים ולצוות המורים (אמצעי קצה הכוללים מחשב, מצלמה, מיקרופון ועוד).


2. למידה במוקד חינוכי וטיפולי -ראה נוהל (מידע נוסף יעודכן בהמשך בקישור)

המענה מיועד לתלמידים הזכאים לתמיכה מהסל האישי או לומדים בכיתות חינוך מיוחד בחינוך הרגיל.

במצב בו הלמידה לא יכולה להתקיים במוסד החינוכי כבשגרה, או במצב בו מוסדות החינוך סגורים, הלימודים והטיפול יתקיימו במוקד חינוכי, במוסד חינוכי כפי שתקבע הרשות בתיאום עם המפקח לחינוך מיוחד, ובשיתוף מנהל המתי"א.


3. טיפול מרחוק- מטפלים ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנויות

הטיפול יתקיים בהתאם לתוכנית האישית של התלמיד ,תוך שמירה על הרצף הטיפולי ככל שניתן, לתלמידים השוהים בביתם.

הטיפול יתקיים על ידי מטפלים ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנות.


4. למידה מרחוק

מרחבי הלמידה הווירטואליים מאפשרים שימוש במשאבי מדיה שונים לקיומם של מפגשים עם התלמידים במסגרת כיתתית, קבוצתית ואישית, לשמירה על הרצף החינוכי והטיפולי.

למידה מרחוק מחייבת לשמור על כללים והנחיות להתנהלות נכונה ובטוחה במרחב הווירטואלי, תוך יצירת שיח מכבד ומוגנות בלמידה.

מידע נוסף:

· הוראה ולמידה מרחוק לתלמידים עם מוגבלויות המשולבים בחינוך הרגיל

· מאפייני אוכלוסיות תלמידים עם מוגבלויות ודרכים להכלתם בכיתה הטרוגנית


5. שירותים רפואיים לתלמידים בכיתות החינוך המיוחד

תלמידים המקבלים טיפול רפואי בשגרה במוסדות חינוך מיוחד באמצעות מילגם ביקור רופא.

· הטיפול יינתן במוסד החינוכי בימים שהתלמיד מגיע ללימודים.

· בימים בהם התלמיד לא מגיע למוסד החינוכי תינתן להורים, במידת הצורך, הדרכה מרחוק.

6. מענה לתלמידים חולים בביתם

תלמידים חולים בביתם המקבלים מענה זה בשגרה, באמצעות תוכנית "שלבים" קדימה מדע.

השירות ימשך כבשגרה ככל הניתן ובעת הצורך יתוגברו הלמידה והטיפול מרחוק.

עד 30.11.2020 השירות ינתן על ידי קדימה מדע. החל מה-1.12.2020 בשירות ינוהל באמצעות משרד החינוך


יישום המענים

1. המענים יופעלו ככל שניתן ובאופן מותאם, במטרה לשמור על רצף חינוכי וטיפולי.

2. מידת ההתאמה של המענה תיבחן בהתאם למצב המוסד החינוכי (למידה משולבת/סגירה נקודתית) ובהתייחס לצרכיו של התלמיד.

3. סוגי המענים יתואמו עם ההורים, אשר יעודכנו על מערכת השעות של התלמיד.


קישורים וכלים נוספים

· תהליך מיצוי אפשרויות בגן הילדים


· תהליך מיצוי אפשרויות בבית הספר


· המלצה לתהליך קליטת תלמיד עם צרכים מיוחדים בגן הילדים


· המלצה לתהליך קליטת תלמיד בבית הספר


תל"ם בחנ"מ – מדריך לתכנון למידה והוראה איכותית, אגף א' חינוך מיוחד ש/