פריט ידע קול קורא - עוזרי חינוך

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קול קורא - עוזרי חינוך

"העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים" –כיתות ג-ד – תקצוב רשותי

משבר הקורונה שפקד את העולם הציב בפני מערכת החינוך אתגרים חדשים, ובעיקר התנהלות במצבים משתנים. בתי הספר נדרשים להתנהל ולהתאים את עצמם לעבודה בקבוצות מצומצמות בהתאם להוראות משרד הבריאות.

לאור זאת, משרד החינוך נערך להפעלת שנת הלימודים תשפ"א במתכונת של שילוב עוזרי חינוך לאורך כל שנת הלימודים, כתמיכה מיוחדת בבתי הספר בעת הקורונה, וכמשאב המאפשר המשך למידה פיזית בבית הספר במתכונת של קבוצות.

מהלך זה חשוב ומשמעותי במטרה לקיים למידה אפקטיבית המאפשרת מתן מענה לכלל התלמידים, תוך התייחסות למגבלות הקיימות, ולאפשר התנהלות תקינה ושגרתית במשק, ככל שניתן.

התוכנית תופעל במהלך שנת הלימודים התשפ"א, בכיתות ג'-ד', בבתי ספר יסודיים בחינוך הרגיל- בחינוך הרשמי, במוכר שאינו רשמי ובמוסדות הפטור -  בעלויות על בתי ספר יסודיים , שיש להם רישיון והכרה תקפים לשנת תשפ"א.

במוסדות אלו יתוקצבו עוזרי חינוך בהיקף של 12.5 שעות שבועיות לכל כיתה ג'-ד', תקציב העשרה בסך 100 שקלים ליום לכיתת אם שפוצלה, שעות מרכז בית ספרי בסך 7.5 שעות שבועיות. והכשרה למרכז ים הבית ספריים ולעוזרי החינוך בהיקף של  15 שעות שנתיות  לכל בעל תפקיד.

את החומרים להגשת הקול הקורא יש להגיש עד תאריך 20.08.2020

שיבוץ עובדי הוראה בשנת הלימודים תשפ"א בשעות "תגבור קורונה"

בהתאם למתווה להפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א בשגרת הקורונה, ילמדו תלמידי כיתות ג'-ד', בקבוצות חמישה ימים לפחות, כמפורט במתווה בקישור.

לצורך כך, תוקצה תוספת ייעודית זמנית של 12.5 ש"ש לכיתה (למעט בתי ספר להם ניתנות שעות פרופסיונליות על ידי המחוז).

להלן ההנחיות לשיבוץ שעות תגבור קורונה:

  1. התוספת הייעודית תוקצה לשנת הלימודים תשפ"א. אולם, ככל שיוחלט על ביטול התוספת, תינתן התראה של חודש לפני סיום הקצאת השעות והעסקת עובדי ההוראה.
  2. התוספת מיועדת לפיצול כיתות ג'-ד' בחינוך הרגיל בלבד.
  3. להלן אפשרויות שיבוץ עובדי הוראה בשעות אלו:
  • מורים קבועים שהיקף משרתם הקבועה הינו קטן ממשרה מלאה - ניתן להגדיל משרתם באמצעות שעות אלו, הגדלת המשרה תהיה זמנית, ולא תגדיל את מחויבות העסקתם. העסקתם בשעות אלו, תסתיים בתום ההקצאה או בתום שנת הלימודים, המוקדם מבין השניים.
  • מורים שאינם קבועים בשנתם השנייה או השלישית-. שעות אלו לא יכללו במשרה לצורך קביעות והשיבוץ יסתיים בתום ההקצאה או בתום שנת הלימודים, המוקדם מבין השניים.
  • מורים המועסקים במשרה מלאה- ניתן יהיה לאשר העסקה בשעות אלו מעבר למשרה בהתאם לנוהל העסקה מעבר למשרה מלאה בחינוך הרשמי.
  • מתמחים בשנתם הראשונה- שנה זו תוכר כשנת התמחות, בכפוף לכללים הקבועים להכרה בשנת התמחות, וככל שהשיבוץ ימשך חצי שנה לפחות. המתמחים יפתחו תיק עובד הוראה מקוון, כמקובל, בכדי לאפשר את שיבוצם במערכת. פתיחת תיק מקוון תעשה בפורטל עו"ה בקישור זה.
  • אין להעסיק מורים שאינם קבועים בשנתם הרביעית, בשעות אלו.
  • שיבוץ עובדי ההוראה לשעות תגבור קורונה במגזרים הערבי הדרוזי והבדואי יתבצע בהתאם להוראות נהלי השיבוץ במגזרים אלו.

4. בבתי ספר אשר ניתנות בהם שעות פרופסיונליות ע"י המחוז מעבר לתקן הבסיסי הניתן לבית הספר, יופחתו שעות תגבור הקורונה בהתאמה. השעות הפרופסיונליות ישמשו לפיצול כיתות ג'-ד' בהתאם למתווה. השיבוץ בשעות אלו יהיה לאורך כל שנת הלימודים ויחולו עליו כללי השיבוץ בשעות פרופסיונליות כבשיגרה.

מסמך הנוהל ואופן הדיווח במערכת נמצאים בקישור זה.