פריט ידע קווים מנחים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עקרונות מובילים לכלל מצבי הלמידה

מוסדות החינוך יפעלו שישה ימים בשבוע

למעט אלו הפועלים בשגרה חמישה ימים וימשיכו באותה מתכונת תוך כדי שמירה על היקף משרתם של המורים ושל הגננות.

שנת הלימודים תיפתח במצב שבו מערכת החינוך במתווה משולב

בתי הספר יפעלו במודלים המשלבים למידה בבית הספר ולמידה מהבית, ובכלל זה למידה מרחוק, על פי הפירוט הבא:

  • למידה בתוך מוסדות החינוך בגן ובכיתות א'–ב' בכיתות מלאות, ובכיתות ג'–י"ב בחצאי כיתות (עד 18 תלמידים בקבוצה).
  • למידה מרחוק ובכלל זה באמצעים דיגיטליים.

המתווה המפורט מגדיר תנאים מחייבים

כל מוסד חינוכי מורשה להוסיף על התנאים במתווה (ככל שאין הדבר עומד בניגוד לדין) – בתיאום עם הרשות המקומית ובאישור המחוז – אך לא לגרוע מהם, כמפורט בהמשך.

יתאפשרו פתרונות דיפרנציאליים

יתאפשרו פתרונות דיפרנציאליים בין רשויות מקומיות שונות, בין יישוב ליישוב, בין מוסדות חינוך שונים ובהתאם לצורכי המגזרים השונים.

כדי לאפשר למנהלי בתי הספר ולראשי הרשויות (באישור מנהלי המחוזות) גמישות בניהול התוכנית והתאמתה לצרכיו הייחודיים של כל מוסד ומוסד, תוך כדי שמירה על בריאותם של באי המוסד החינוכי.

התאמה לצרכים ייחודיים של מגזרים שונים

במסגרת ההתמודדות עם האתגרים שמשבר הקורונה מזמן למערכת החינוך, ונוכח הצורך בהתאמה לצרכים ייחודיים של מגזרים שונים (הערבי, הבדואי, הדרוזי, הצ'רקסי והחרדי)  ושל בתי הספר בכלל.

כדי לאפשר יותר למידה פיזית וצמצום פערים, תיבּחן למידה במשמרות וכן מעבר לשישה ימים בבתי ספר הלומדים חמישה ימים, וכל זאת בהתאם למסגרות התקציב המאושרות (דהיינו, לא תינתן תוספת תקציב לעניין) וללא פגיעה בהיקף המשרה או בתנאי שכרם של עובדי ההוראה. על מוסדות החינוך לפעול בעניין בתיאום עם הרשות המקומית ובאישור המחוז.

חוק לימוד חובה

חוק לימוד חובה חל באופן מלא כבכל שנה.

אוכלוסיות ייחודיות

אוכלוסיות ייחודיות (בהן החינוך המיוחד, נוער בסיכון ותלמידים בכפרי הנוער) יקבלו מענה ייחודי  להמשך קיום המסגרת ללא תלות בשיטת ההפעלה הראשית.

הדרכה והסברה

המהלך ילֻווה בהדרכה ובהסברה ממוקדת לתלמידים, למורים ולהורים בנוגע לכללי ההתנהגות ולחשיבות מניעת ההדבקה.

עדכון ההורים והתלמידים

ההורים והתלמידים יעודכנו במערכת השעות ובמשימות הלימודיות בטווח זמן המאפשר היערכות ללמידה מהבית.

משרד החינוך יקצה משאבים נרחבים

משרד החינוך יקצה בשנת תשפ"א משאבים נרחבים עבור תקשוב מערכת החינוך ואספקת אמצעי קצה לתלמידים מעוטי יכולת,  מיגון והיגיינה למוסדות החינוך, פיצול כיתות ג'–ד' (כדי לאפשר למידה בקבוצות קטנות) ומענה ממוקד לאוכלוסיות מיוחדות.

חיזוק הרווחה הנפשית והחוסן האישי

משרד החינוך ישקיע בחיזוק הרווחה הנפשית והחוסן האישי של כלל התלמידים והצוותים החינוכיים,

יאתר ויזהה ילדים במצוקה ובסיכון וייתן מענים רגשיים וחברתיים וטיפולים פסיכולוגיים בהתאם לצורך, בשימת דגש על כלל האוכלוסיות והמגזרים עם צרכים מיוחדים (עולים , חינוך מיוחד , לקויי למידה ועוד). כמו כן יושם דגש על חיזוק האקלים הכיתתי  במרחב הפיזי והווירטואלי, ויחוזקו הקשר ותחושת השייכות של הילדים לכיתתם בד בבד עם צמצום התנהגות סיכון.

תמיכה, ליווי והדרכה להורים

השירות הפסיכולוגי ייתן תמיכה, ליווי והדרכה להורים בשלבי החינוך השונים כדי לחזק את מסוגלותם לתמוך בילדיהם בהיבטים של למידה מרחוק ובהיבטים רגשיים וחברתיים.