פריט ידע מתווה שותפויות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתווה שותפויות

תקציר

משרד החינוך רואה חשיבות רבה בתהליכים של שיח והיוועצות עם השותפים השונים בשדה החינוך ומחוץ לו, בכלל רמות הניהול. תהליכים אלו יאפשרו ניהול מיטבי של מערכת החינוך מתוך אחריות משותפת, ובכלל זה:

  • שיתוף במידע ונתונים
  • תיאום וסנכרון מיטבי בתהליכי היישום והביצוע
  • הצפת פערים ויצירת מנגנון משותף לטיפול

לפניכם מתווה לביצוע תהליכי שיח והיוועצות לאורך כל שדירת הניהול במערכת החינוך, החל ממטה משרד החינוך, המשך במחוזות וברשויות המקומיות וכלה במוסדות החינוך.

מטה משרד החינוך

במטה משרד החינוך החל לפעול פורום שותפים הנפגש מדי שבוע וכולל נציגי משרד החינוך משרדי ממשלה, גופי בטחון רלוונטיים, שלטון מקומי, הנהגת ההורים ושותפים נוספים.

מטרות הפורום:

1.     שיתוף במידע והחלטות מצד גורמים שונים במערכת החינוך

2.    עבודה משותפת ותיאום ביישום המדיניות, לקראת פתיחת שנה ולאורכה

3.    הצפת פערים ויצירת מנגנון משותף לטיפול

4.    גיבוש תשתית לבניית מנגנון המשכי של שותפויות


מחוזות משרד החינוך

מחוזות משרד החינוך יקיימו פורום לשיח והיוועצות עם בעלי העניין השונים הרלוונטיים לניהול מערכת החינוך במחוז, לשם:

1)     עדכון ויידוע בקבלת החלטות ובמדיניות המשרד

2)    שיתוף ביצירת הסכמות לגבי אופן הביצוע

3)    העלאת צרכים קשיים וחסמים מצד השותפים וגיבוש פתרונות

השותפים: מנהל/ת המחוז, נציגי הנהלת המחוז, נציגי מחלקות חינוך, נציגי מנהלים, נציגת מנהלות גנים, נציגי רשתות (לבחירה), נציגי הורים ונציגי משרדי ממשלה רלבנטיים.

מומלץ לקיים פורום זה אחת לחודש. סדר היום יקבע בהתאם נושאים לאומיים/מערכתיים  ולצרכי המחוז וחברי הפורום

בנוסף להחלטת מנהל/ת המחוז באם לקיים פורום נפרד לדיון בסוגיות רוחב כמפורט לעיל, למנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות יחד עם המפקחים המתכללים. טבלת שותפים מחוז


רשויות מקומיות

רשויות מקומיות רבות מקיימות כבדרך השגרה פורום להיוועצות ולשיח. נבקש למסד ולהרחיב מנגנונים אלו לכלל הרשויות. במסגרת כך, מומלץ כי הרשויות המקומיות יקיימו פורום לשיח והיוועצות עם בעלי העניין השונים הרלוונטיים לניהול מערכת החינוך ברשות, לשם:

1) העלאת צרכים, קשיים וחסמים של השטח;

2) שיתוף השותפים בשינויי מדיניות ובתהליכי הביצוע מתוך מטרה לטייב את תהליכי הביצוע;

השותפים:  ראש הרשות, מפקח מתכלל, מנהל מחלקת חינוך, מנהל יחידת הנוער, מנהל קידום נוער, מנהל מחלקת רווחה, ועד הורים יישובי, מנהלי ביס וגנים.

סדר היום יקבע לפי מאפייני הרשות, צרכיה וצרכי השותפים. מומלץ לקיים פורום זה אחת לחודש.


בתי ספר

בתי הספר יקיימו פורום לשיח והיוועצות עם בעלי העניין השונים הרלוונטיים לשם:

1) העלאת צרכים, קשיים וחסמים של השטח;

2) גיבוש מדיניות בית ספרית על בסיס שיח עם השותפים;

השותפים: מנהל בית הספר, יועצת, נציגות מורים/מחנכים לפי בחירת המנהל, ועד הורים/הורים

מומלץ לקיים פורום זה אחת לחודש.

לפני פתיחת שנה יש לבחון את הצרכים של חברי הפורום ולקבוע את המנגנונים לניהולו במהלך השנה.