פריט ידע מתווה בגרויות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתווה בגרויות

מעודכן 02.02.20

תמצית העדכון

במסגרת התאמות בנושא בגרויות הוגדרו שני עקרונות חשובים: גמישות ובחירה רחבה למנהלי בתי הספר. לאור זאת, הוחלט לדחות את מועד החורף בחודש אחד, ובד בבד גם להרחיב את מועדי ההבחנות של מועד זה. ההחלטה על ההבחנות תעמוד כבחירה על מנת לאפשר לתלמידים להתכונן באופן מיטבי. בעניין זה יצויין כי, תכנון שנת הלימודים לא ישתנה. בתי הספר ימשיכו להתנהל בהתאם למתווה ההיבחנות המובא לעיל, הכולל את ההנחיות לדיווח ציונים בית ספריים המהווים חלופה להיבחנות החיצונית, וכן את מיקוד הלמידה שבהלימה אליו יחוברו הבחינות.

שימו לב - משרד החינוך החליט על ביטול מקצוע בגרות חיצוני נוסף, כך שמספר מקצועות הבגרות החיצוניים יצומצם מ- 6 מקצועות ל- 5 מקצועות. זאת לאחר שטרם פתיחת שנת הלימודים תשפ״א קבע שר החינוך צמצום מ-8 ל-6 מקצועות חיצוניים.

ההחלטה התקבלה על רקע הפערים שצברו התלמידים מעת שנסגרו מוסדות החינוך והמעבר שלהם למתכונת של למידה ממושכת מרחוק. תקופה זו הובילה להרחבת הפערים הלימודיים הרגשיים והחברתיים. זאת ועוד, רבים מהתלמידים נאלצים להתמודד עם מציאות כלכלית מורכבת, שמשפיעה אף היא על תהליכי הלמידה שלהם. לנוכח מצבור הקשיים והפערים, הוחלט כאמור על ביטולה של בחינת בגרות חיצונית אחת.

החלטה זו תחול על בגרויות חורף תשפ"א (שיחלו בפברואר 2021) ועל בגרות קיץ תשפ"א (שיחלו במאי 2021). מצורף בפרק מתכונת ההיבחנות מסמך מעודכן מתאריך 10.12.2020 בנוגע למתכונת היבחנות פנימית ו/או חיצונית. עלה לאתר מתווה בגרויות – הנחיות ודגשים בגרות חורף תשפ"א (2021) שימו לב - עלה לעמוד זה חוזר הפעלת "השקלול הדיפרנציאלי - קורונה" - חוזר ‏זה‏ מפרט‏ את ‏מהלך ‏"הפעלת ‏השקלול ‏הדיפרנציאלי- קורונה" ‏כחלק ‏מהליך ‏הבקרה‏שנעשה‏ על ‏ידי ‏המשרד על ‏ההערכות‏ הבית ‏ספריות שדווחו ‏עבור ‏התלמידים ‏על ‏ידי ‏בתי‏ הספר. כמו ‏כן, ‏החוזר ‏מפרט ‏את ‏נוהל ‏הגשת ‏הערעור על ‏הבקרה ‏שהופעלה על ‏ציוני‏ ההערכה‏ הבית‏-ספרית,‏ במידת ‏הצורך.

מסמך מתווה בגרויות – הנחיות ודגשים בגרות חורף תשפ"א (2021) עלה לאתר. בחוזר נמצאים עדכונים וההתאמות לבגרויות בשנת הלימודים הנוכחית תשפ"א

עקב התפשטות מגיפת הקורונה קבע משרד החינוך באפריל 2020 מתווה היבחנות מיוחד לבחינות הבגרות שנקבעו במועד קיץ תש"ף.‏ המתווה נועד‏ לתת פתרונות ‏והתאמות ‏לאילוצי ‏מצב ‏הקורונה ‏ובתוך ‏כך ‏לשקף ‏את ‏הישגי‏ התלמידים ‏הנבחנים ‏בבחינות ‏בגרות ‏במועד קיץ ‏תש"ף, ‏כך ‏שיוכלו ‏לבטא ‏באופן ‏מיטבי‏ את ‏יכולותיהם ‏והישגיהם ‏בתחומי ‏הדעת ‏שנלמדו ‏בלמידה ‏משלבת (מרחוק ‏ומקרוב). ‏כל‏ זאת ‏תוך ‏הבטחה ‏שתישמר ‏איכות ‏תעודת ‏הבגרות, ‏מהימנותה ‏ותקפותה, ‏ותשקף ‏את‏ הישגי ‏הלומדים ‏כפי ‏שהיו‏ מתקבלים ‏גם ‏במציאות ‏בה ‏היו ‏נבחנים ‏כמקובל‏ בשגרה. כמו-כן‏ הם ‏נועדו ‏להבטיח‏ שמירה ‏על ‏הוגנות ושוויוניות‏ ביחס ‏לנבחני ‏מועדים ‏אחרים וכן ‏לשמור‏ על ‏מעמדה ‏של ‏תעודת‏ הבגרות ‏כברת ‏תוקף ‏להשכלה ‏הגבוהה.

בהתאם למתווה זה נקבע, כי חלק ממקצועות ההבחנות יוותרו בבחינות חיצוניות בעוד שחלק יעברו להערכה בית ספרית, וכן הוגדר שציונים אלו שהוערכו בהערכה בית ספרית, יבוקרו לשמירה על מהימנותם.

אנו מוקירים ומעריכים עד מאוד את המאמצים המרובים של בתי הספר ושל התלמידים להיבחן בבחינות הבגרות חרף הקשיים והמורכבות של ימי החירום.

חוזר זה מפרט את מהלך "הפעלת השקלול הדיפרנציאלי- קורונה" כחלק מהליך הבקרה שנעשה על ידי המשרד על ההערכות הבית ספריות שדווחו עבור התלמידים על ידי בתי הספר. כמו כן, החוזר מפרט את נוהל הגשת הערעור על הבקרה שהופעלה על ציוני ההערכה הבית -ספרית, במידת הצורך.

מנגנון שק"ד קורונה

א.      המנגנון בדק את הממוצע הרב שנתי (החל מ- 2017) בציונים שנתקבלו בהיבחנות החיצונית בשאלון אל מול הציונים הבית ספריים בשאלון שדווחו בקיץ תש"ף.

ב.      אם השאלון לא הוגדר כחריג – נותר הציון שביה"ס דיווח עבור תלמידיו.

ג.       במקרים בהם נמצא, כי בבית הספר היה פער של לפחות סטיית תקן בציון בשאלון, ביחס לממוצע הרב שנתי בשאלון זה בבית הספר, הוא הוגדר כשאלון חריג במוסד, ונבדק פעם נוספת על מנת לאשרר את חריגותו.

ד.      בהתאם לרמת החריגות נקבע הפער שיופעל במסגרת השק"ד.

ה.      בבתי ספר בהם נמצא פער חריג גם לאחר הליכי הבדיקה הקודמים (שתוארו בסעיפים א-ג), בוצע מהלך נוסף, שבמסגרתו נבדקו ציוני התלמידים בשנים הקודמות וכן ציוניהם בבחינות החיצוניות בהן נבחנו במועדי קיץ תש"ף.

ו.       מכאן, יש להבהיר כי שק"ד קורונה לא הופעל כמקשה אחת על כלל הציונים של בית הספר שהוערכו באותו שאלון חריג.

 • אם השאלון הוגדר "כחריג מחמיר" (כלומר, שביה"ס נתן ציונים נמוכים), ציוני כל התלמידים עלו.
 • אם השאלון הוגדר "כחריג מקל" (כלומר, שביה"ס נתן ציונים גבוהים), נעשתה בדיקה נוספת מול ציונים אחרים של  התלמידים.

ז.      גם בבית ספר בו נמצא שאלון חריג, שק"ד קורונה לא הופעל לגבי תלמידים שבדיקת ציוניהם הפרטניים העלתה שלמרות שהשאלון הוגדר כחריג במוסד, אך לא חריג למול ציונים אחרים שלהם- ולכן, ניתן לקבל את הציון שדיווח המוסד כהערכה בית ספרית, ולא הופעל על ציוניהם השקלול. כלומר, הם נותרו עם הציון שנתן להם בית הספר.

ח.      לעומת זאת, שק"ד קורונה הופעל במקרים בהם נמצא כי בית הספר נתן ציונים גבוהים מדי לתלמידים, בזמן שלא נמצאה הצדקה סטטיסטית לציון החריג והגבוה שניתן להם. על שאלון זה הופעל שק"ד שלילי שהוריד את ציוני התלמידים.  בטבעו המנגנון בודק הצדקות סטטיסטיות. כמובן שבשלב הבא לבתי הספר תנתן אפשרות לנמק הצדקה פדגוגית כמובהר להלן בסעיף  יא'

ט.      יצויין כי באופן דומה, במקרים בהם נמצא במסגרת הליך הבקרה כי בית הספר המחמיר בשאלון ונתן ציונים נמוכים מדי, הופעל על ציוני התלמידים שק"ד חיובי שהעלה את ציוניהם.

י.       נמצא כי במרבית המקרים, בהם הופעלה הנוסחה והשאלון הוגדר חריג, בתי הספר העניקו לתלמידיהם ציונים גבוהים מהמצופה.

יא.     לבתי הספר ששונו ציוני תלמידיהם - קיימת זכות  להגשת ערעור ובמסגרתו ליתן נימוקים  פדגוגיים המסבירים את חריגות הציינון – הציונים הגבוהים שדווחו על ידם כהערכה פנימית, בהתאם לנוהל המפורסם במסמך זה.

יב.     כן יש לציין כי בעצם הפעלת השק"ד אין בכדי לחלוק על אופן ההערכה של בית הספר, אלא יש לראות בו הליך המייצר סטנדרטיזציה בין הציונים ומנגנון השומר על איכות ושוויון.

יג.      בשל הטמעתו של מתווה הבגרויות חדש לתקופת הקורונה, שלא היה נהוג כמוהו בעבר, ערך המשרד בקרה מעמיקה ויסודית אחר פילוח הציונים וכן תהליך הביצוע של עיבוד נתוני בגרויות קיץ תש"ף. כמו-כן, הוא ערך בקרה אחר קליטת כל ההערכות על כל סוגיהן, אשר ניתנו על ידי בתי הספר בקיץ זה.

במסגרת תהליך עומק זה אותרו תקלות ואיחורים במתן הציונים וכן אותרו ציונים שלא נקלטו כראוי, כל אלו נקלטו ותוקנו.

לאור זאת, המשרד ביצע בקרה מחודשת ביחס לציונים וכן כפועל יוצא, בוצעו  התיקונים הנדרשים בציונים שלא נקלטו כראוי וכן בכ- 23,000 ציונים בית ספריים (שהם כ- 20,000 תלמידים).

ערעורים:

אנו ערים לכך שנוסחת שק"ד קורונה נבנתה על רקע המציאות המשתנה, תוך כדי שנת הלימודים והיא הופעלה בפעם הראשונה במתכונתה החדשה, ולפיכך, ומעצם היותה נוסחה סטטיסטית היא לא לוקחת  בחשבון את כל המרכיבים הנוגעים לבתי הספר השונים.

לנוכח זאת, ובדומה לנוהל בשק"ד הרגיל, עומד לרשות כל בית ספר הליך הערעור, שבמסגרתו הוא יוכל להציג את ההצדקה הפדגוגית למתן הציונים שלו.

ככל שבית הספר סבור כי חלה טעות ביישום שק"ד קורונה לגבי ציוני תלמידיו , הרי שהוא רשאי לערער על  פי הנוהל כדלהלן. את הבקשות יש להגיש את הבקשות יש להגיש עד יום ראשון, כ"ו בטבת, 10.1.21 לבתי הספר דוברי הערבית המצויים בחופשת החורף תינתן הארכה עד יום שישי  ב' שבט ה- 15.1.21 באמצעות פתיחת פנייה מקוונת בפורטל מוסדות חינוך. בפתיחת פנייה חדשה יש לבחור – בגרויות > שקלול דיפרנציאלי – מועד קורונה > הגשת ערעור.


נוסחת שק"ד קורונה מופיעה במסמך מלא זה.

1.1   מתן פתרונות והתאמות שיצמצמו ככל הניתן את הפגיעה בתלמידי כיתות י"א ו-י"ב בשנת הלימודים תשפ"א הצפויים להיבחן בשנה זו בבחינות בגרות במועדי חורף וקיץ תשפ"א, כך שיוכלו גם בלמידה משלבת (היברידית) לבטא  באופן מיטבי את הישגיהם בתחומי הדעת שלמדו. המתווה ילווה את תלמידי יא עד סיום לימודיהם בתשפ"ב.

1.2   להבטיח שתישמר איכות תעודת הבגרות, מהימנותה ותקיפותה , ושתשקף את הישגי הלומדים כפי שהיו מתקבלים גם במציאות בה לא הייתה מגפת הקורונה.

המתווה מציג פרקים מרכזיים בלבד במתכונת הלמידה וההערכה החיצונית והפנימית לבגרות לשנה"ל תשפ"א, בהתייחס למרכיבים הבאים:

2.1  עקרונות ההיבחנות לשנה"ל תשפ"א:  תעודת בגרות והסמכה טכנולוגית.  

2.2  מתכונת ההיבחנות / מקצועות ההיבחנות: חיצונית או בית ספרית.

2.3  מיקוד חומר הלימוד.

2.4  מועדי ההיבחנות.

2.5  ניטור ותיקוף הציונים הבית ספריים ויישום מתווה ההערכה הבגרותי הבית ספרי ברמות גמישות שונות.

בתחילת שנה"ל תשפ"א,  יפרסם האגף לחינוך על יסודי לבתי הספר מסמך הנחיות ונהלים מפורט, שיכלול התייחסות לרכיבים הבאים: רמות הגמישות, בחירת המקצועות, הליך שיפור ציונים שנתיים, דיווח ציונים שנתיים בית ספריים המחליפים היבחנות חיצונית במועדי חורף וקיץ תשפ"א, מתווה בניית המרכיבים השונים בהערכה הבית ספרית בכל הנוגע לציונים הבית ספריים ממירי ציוני היבחנות חיצונית, הליך הצגת מתווה הערכות וציונים בית ספרי בוועדה המלווה / בפני מפקח בית הספר, בניית מרכיבי הציינון, הצגתם לתלמידים, זכות הערעור, וכיו"ב.

3.1         אין שינוי בחוקת הזכאות* רק שינוי בהרכב ההערכה.

כלל המקצועות במכלול המחויבויות שעל תלמיד ללמוד  על מנת לקבל תעודת בגרות – ילמדו במלואם ויוערכו בהערכה חיצונית או בית ספרית.

3.2          גמישות בית ספרית מבוקרת.

3.3          מיקוד חומר הלמידה.

3.4         קביעת מועדים חלופיים לתלמידים/ בתי ספר בבידוד תוך מתן מענה לכלל אוכלוסיית הנבחנים.

3.5         הפעלת מודל שקלול על הציונים הבית ספריים לצורך בקרתם ושמירה על סטנדרט ארצי.

3.6         קביעת סטנדרטים אחידים לציונים הבית ספריים (חלופה להיבחנות חיצונית) .

3.7         הפעלת בקרות מדגמיות על תהליכי ההערכה הבית ספריים.

לעניין מתכונת היבחנות חיצונית ו/או פנימית בנוגע לתלמידי י"ב לחצו כאן

ממלכתי - דוברי עברית

הדרישה המקצוע יחידות לימוד תשפ"א
מקצועות חובה שפת אם-  עברית 2 יח"ל חובת היבחנות חיצונית בכל שאלוני המקצוע
מתמטיקה 3-5 יחל
אנגלית 3-5 יח"ל
מקצועות חובה הומניסטיים אזרחות 2 יח"ל לבחירת בית הספר:

2 מקצועות בהיבחנות חיצונית במצטבר  לתלמיד.

2 מקצועות בהערכה בית ספרית במצטבר לתלמיד.

היסטוריה 2 יח"ל
תנ"ך 2 יח"ל
ספרות 2 יח"ל
מקצוע מורחב הרחבה של אחד ממקצועות החובה

או מקצוע בחירה, בהינתן מינימום סך הכל 21 יח"ל בתעודה.*

הרחבת מקצוע חובה- 3 יח"ל חיצוני חובת היבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.

מורחב שני יכול להיות בהערכה בית ספרית (לכל היותר מורחב אחד בהערכה בית ספרית)

אם אחד המורחבים מדעי – חייב בהיבחנות חיצונית.

אם 2 מורחבים מדעים – אחד חיצוני ואחד בית ספרי.

בחירה מדעית 5 יח"ל חיצוני
בחירה אחרת- 5 יח"ל חיצוני
מקצועות פנימיים השכלה כללית  1+2 פנימי
מבוא למדעים חובה - פנימי
חנ"ג
מעורבות חברתית

ממלכתי דתי וחרדי

הדרישה המקצוע יחידות לימוד תשפ"א
מקצועות חובה שפת אם 2 יח"ל חובת היבחנות חיצונית בכל שאלוני המקצוע
מתמטיקה 3-5 יחל
אנגלית 3-5 יח"ל
מקצועות חובה הומניסטיים תנ"ך 3יח"ל לבחירת בית הספר:

2 מקצועות בהיבחנות חיצונית במצטבר  לתלמיד.

2 מקצועות בהערכה בית ספרית במצטבר לתלמיד.

תושב"ע/תלמוד 3  יח"ל
היסטוריה 2 יח"ל
אזרחות 2 יח"ל
מחשבת ישראל 1 יח"ל הערכה בית ספרית
ספרות 1 יח"ל
מקצועות חובה בהערכה בית ספרית ספרות (חרדי)

מחשבת ישראל +ספרות (ממ"ד)

2 יח"ל הערכה בית ספרית
מקצוע מורחב הרחבה של אחד ממקצועות החובה

או מקצוע בחירה,

בהינתן מינימום סך הכל 21 יח"ל בתעודה.*

הרחבת מקצוע חובה- 3 יח"ל חיצוני חובת היבחנות חיצונית במקצוע הרחבה אחד לפחות.

מורחב שני יכול להיות בהערכה בית ספרית (לכל היותר מורחב אחד בהערכה בית ספרית)

אם אחד המורחבים מדעי – חייב בהיבחנות חיצונית.

אם 2 מורחבים מדעים – אחד חיצוני ואחד בית ספרי.

בחירה מדעית 5 יח"ל חיצוני
בחירה אחרת- 5 יח"ל חיצוני
מקצועות פנימיים השכלה כללית 1+2 פנימי
מבוא למדעים חובה -פנימי
חנ"ג
מעורבות חברתית
מיקודי מקצועות חרדיים באתר הפיקוח על המקצועות העצמאיים

ממלכתי- דוברי ערבית

הדרישה המקצוע יחידות לימוד תשפ"א
מקצועות חובה שפת אם וספרות 3 יח"ל חובת היבחנות חיצונית בכל שאלוני המקצוע
מתמטיקה 3-5 יחל
אנגלית 3-5 יח"ל
שפה עברית 3 יח"ל
מקצועות חובה הומניסטיים אזרחות 2 יח"ל לבחירת בית הספר:

1 מקצוע- בהיבחנות חיצונית במצטבר  לתלמיד.

1 מקצוע- בהערכה בית ספרית במצטבר לתלמיד.

היסטוריה 2 יח"ל
מקצוע חובה להיבחנות בית ספרית מורשת ודת איסלאם/

מורשת ודת נצרות/ מורשת הדת הדרוזית

1 יח"ל היבחנות בית ספרית
מקצוע מורחב הרחבה של אחד ממקצועות החובה

או מקצוע בחירה, בהינתן מינימום סך הכל 21 יח"ל בתעודה.*

הרחבת מקצוע חובה- 3 יח"ל חיצוני חובת היבחנות חיצונית במקצוע הרחבה אחד לפחות.

מורחב שני יכול להיות בהערכה בית ספרית (לכל היותר מורחב אחד בהערכה בית ספרית)

אם אחד המורחבים מדעי – חייב בהיבחנות חיצונית.

אם 2 מורחבים מדעים – אחד חיצוני ואחד בית ספרי.

בחירה מדעית 5 יח"ל חיצוני
בחירה אחרת- 5 יח"ל חיצוני
מקצועות פנימיים השכלה כללית 1+2 חובה - פנימי
מבוא למדעים
חנ"ג
מעורבות חברתית
הרכב תעודה בגרות – ראה נספח 1*

      4.2 חוקת הזכאות להסמכה טכנולוגית


הדרישה המקצוע תשפ"א
מקצוע מורחב

טכנולוגי

חוזר מנכ"ל  התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית החטיבה העליונה: מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך הטכנולוגי חובת היבחנות  חיצונית במקצוע מוביל אוב מקצוע ההתמחות בהתאם למגמה

במסלול לימודי חשמל חובת הבחנות חיצונית במקצוע המוביל ובמקצוע ההתמחות


5.1     תלמידי י"א תשפ"א-  פרופיל תעודת בגרות הצפוי בתום י"ב (מחזור תשפ"ב):

 • מתמטיקה, אנגלית, שפת אם- היבחנות חיצונית מלאה בכל שאלוני המקצוע.
 • אשכול ההומניסטי- לפחות שני מקצועות בהבחנות חיצונית.
 • מקצוע מורחב- הבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות. אפשרות לעוד  מקסימום מקצוע אחד בהיבחנות פנימית.  אם אחד מהמורחבים מדעי – חובת היבחנות חיצוני במדעי. אם  2 מורחבים מדעים – חובה אחד חיצוני ואחד פנימי.
 • מגמה טכנולוגית – חובת היבחנות חיצונית במקצוע הבחירה המוביל או בהתמחות.ב התאם למגמה, למעט במסלול לימודי חשמל בו חובת ההבחנות החיצונית היא במקצוע המוביל ובהתמחות.


5.2     תלמידי י"ב תשפ"א- פרופיל תעודת הבגרות הצפוי (מחזור תשפ"א):

 • מתמטיקה, אנגלית, שפת אם- חובת היבחנות חיצונית מלאה בכל שאלוני המקצוע.
 • באשכול ההומניסטי- לפחות שני מקצועות בהיבחנות חיצונית. **ראה מסמך מצורף
 • מקצוע מורחב- הבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.   ואפשרות לעוד מקסימום מקצוע אחד בהיבחנות פנימית.  אם אחד מהמורחבים מדעי – חובת היבחנות חיצוני במדעי. אם כל המורחבים מדעים – חובה אחד חיצוני ואחד פנימי.
 • מגמה טכנולוגית –חובת היבחנות חיצונית במקצוע הבחירה המוביל או בהתמחות בהתאם למגמה, למעט במסלול לימודי חשמל בו חובת ההבחנות החיצונית היא במקצוע המוביל ובהתמחות.

לשאלות הבהרה יפנה מנהל בית ספר לגב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על יסודי במנהל הפדגוגי, דוא"ל: dasibe@education.gov.il

מודל בגרויות.svg


להלן הגדרות המיקוד בתחומים השונים:

6.1 מתמטיקה:

5-4 יחידות מיקוד הלמידה בהיקף של כ-10% + הרחבת בחירה בבחינה שתאפשר למקד למידה בהיקף של 15% נוספים לפי שיקול המורים.

3 יחידות - אין מיקוד מחייב, לשיקול דעת המורים באילו נושאים להעמיק בהיקף של 70% מתכנית הלימודים. השאלונים יהיו שאלונים בצבירת נקודות.

6.2  עברית, ערבית, אנגלית:

מיקוד חומר הלימוד לצורך הלמידה והבחינה,  בהיקף של 70% מתכנית הלימודים.

6.3  מקצועות החובה ההומניסטיים (היסטוריה, ספרות, תנ"ך, אזרחות/ ומקבילותיו בהתאם למגזר הלומדים):

        מיקוד חומר הלימוד לצורך הלמידה  והבחינה, בהיקף של של 70% מתכנית הלימודים.

6.4  תחומי  בחירה והגבר עיוני וטכנולוגי  (5 יחידות): מיקוד של 80% מתוכנית

       הלימודים.


לשאלות הבהרה  - מיקוד חומר במקצועות השונים (למעט מקצועות טכנולוגיים),

מנהל בית הספר יכול לפנות לגב' עדית רובין, ממונה מעקב ובקרה פדגוגי, לדוא"ל: iditru@education.gov.il

לשאלות הבהרה – מיקוד חומר במקצועות טכנולוגיים , מנהל בית הספר יכול לפנות לד"ר אהרון שחר, מנהל אגף (מגמות מדעיות הנדסיות), מינהל מדע וטכנולוגיה, דוא"ל: ahronsh@education.gov.il

פברואר מרס אפריל מאי

(1/5/2021)

יוני

(20/6/21)

יולי

(6/7/20)

מועד חורף תשפ"א

מקצועות חובה

מועד אביב

(י"ג-י"ד)

מועד חורף תשפ"א

מקצועות חובה

הגברים (בכל השאלונים), חובה (בכל השאלונים)

מאי - מועד קיץ

מועד יולי –מועדי ב, מועדים חלופיים (למאי או יוני עד 6/7/2020 )


במהלך שנת הלימודים תשפ"א יתקיימו 4  מועדים: חורף, קיץ מוקדם, מועד ב', מועדים חלופיים - עד אמצע  יולי:

-         המועדים מיועדים לכלל אוכלוסיות הנבחנים.

-         לוח מועדי בחינות בגרות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר באתר אגף הבחינות

לוח בחינות מועד חורף (2021)

לוח שעות בחינות - מועד חורך תשפ"א (2021)

לוח בחינות אפריל (מועד חורף מאוחר) - תשפא (2021)

טיוטת לוח בחינות מועד קיץ תשפ"א (2021)

על רקע הסגר הממושך והתמשכות הלמידה מרחוק מועד בגרויות החורף יידחה בחודש, הבחינות יתפרסו על פני שלושה חודשים. ▫️ על פי המועדים החדשים: הבחינות יתפרסו על פני 3 חודשים:  מה- 1.2.2021 ועד ה– 6.5.2021

1.          מועד חורף ידחה בחודש ויחל בתאריך ה- 1.2.2021 ויימשך עד ל- 9.3.2021.

מועד זה יכלול ארבעה ימי היבחנות מיוחדים לתלמידים שהיו בתחלואה או שהו בבידוד.

2.         מועד חורף נוסף יחל בתאריך ה- 19.4.2021 ויימשך עד לתאריך ה- 6.5.2021. הוא יכלול בסך הכל 5 ימי היבחנות מרוכזים לכלל השאלונים המתקיימים במועד חורף. מועד זה לא יכלול בסופו ימי היבחנות מיוחדים לתלמידים שהיו בתחלואה או שהו בבידוד.

3.         מועד קיץ יידחה והוא יחל ב- 19.5.2021. מועד זה יכלול בסופו ימי היבחנות מיוחדים לתלמידים שהיו בתחלואה או שהו בבידוד. לוח בחינות מעודכן יפורסם בהמשך באתר אגף הבחינות.


לשאלות הבהרה  בנוגע למועדי היבחנות תשפ"א , מנהל בית הספר יכול לפנות לדויד גל, מנהל אגף בכיר בחינות במנהל הפדגוגי דוא"ל: davidgal@education.gov.il

8.1   ניטור ותיקוף הציונים הבית ספריים:

גם בשנת הלימודים תשפ"א, בדומה לתש"ף, הציונים השנתיים הבית ספריים יהוו חלק מהותי מהציונים בתעודת הבגרות. איכות הציונים, תוקפם  ושמירה על סטנדרט ארצי - קשורים קשר ישיר לאיכות הליכי ההערכה הבית ספריים ולציינון של צוותי בית הספר.

ולכן, גם בשנת הלימודים תשפ"א תתקיים בקרה על כלל הציונים שישלחו בתי הספר למשרד החינוך:

(1)    בקרה רגילה - הפעלת שק"ד  על כלל  הציונים השנתיים המוגשים  אל מול ציוני ההיבחנות החיצונית – באותם שאלונים בהם התלמידים ייבחנו בהיבחנות חיצונית.

(2)    בקרה ייעודית על הציונים השנתיים הבית ספריים – ממירי היבחנות חיצונית. הבקרה תבוצע באמצעות הפעלת מודל שקלול על הציונים השנתיים הבגרותיים ( נוסחת "שקלול שנת קורונה" )– בדומה לתש"ף.


9.1   קיימת חשיבות בשמירה על אחידות בין מוסדות החינוך בכל הנוגע לאיכות תעודת הבגרות. מכאן הצורך בגיבוש מתווה ההערכה בית ספרי שייקח בחשבון את השונות בין בתי הספר, ושיתבסס על סטנדרטים אחידים למתן הציונים הבית ספריים כך שיהוו חלופה להיבחנות חיצונית.

9.2   לכן מתווה ההערכה הבית ספרי ייושם באופן דיפרנציאלי על בתי הספר כפונקציה של איכות ההערכה הבית ספרי, טוהר הבחינות, ואירועי שק"ד שהופעלו על בתי הספר.

9.3   בהתאם לכך בתי הספר יחולקו ל- 2 קבוצות . לכל קבוצה נקבעה רמת גמישות פדגוגית שונה. וזאת כדי ללוות באופן מותאם את בתי הספר בהתאם לפרופיל המקצועי שלהם ובהתאם לבקיאות בתהליכי הערכה חלופית .

9.4   עד פתיחת שנת הלימודים, אגף חינוך על יסודי יעדכן את מנהלי בתי הספר לאיזה רמת גמישות שויך בית ספרם.

10.1   בי"ס ברמת גמישות 1 :

 • בתי ספר שטרם הגישו הערכה בית ספרית בעבר;
 • בתי ספר ללא הכרה בציונים שנתיים; ובכללם בתי ספר המשתייכים למשרד הרווחה והעבודה.
 • בתי ספר "אדומים" בטוהר בחינות;
 • בתי ספר מרובי אירועי שק"ד, בעלי הכרה זמנית לשנה אחת בלבד.


10.2   בי"ס ברמת גמישות 2 :

שאר בתי הספר


10.3   מתווי ההערכות הבית ספריות לפי  רמות הגמישות:

10.3.1   מתווה ההערכה הבית ספרי לבתי ספר ברמת גמישות  1:
העיקרון בי"ס ברמת גמישות 1
בחירת מקצועות

(להערכה בית ספרית)

כלל בתי הספר בוחרים מראש שני מקצועות להערכה בית ספרית . בתי ספר יקבלו קווים מנחים לבחירה.

(כגון: לא לבחור מקצוע שממוצע הציונים נכשל וכו')

תהליך ההערכה כלל בתי הספר בונים תהליך הערכה ומיידעים את התלמידים מראש בחובותיהם. בתי הספר יפעילו הערכה שכולה מאושרת על ידי המפמ"ר:

מבחן מסוג  "מבחן מפמ"ר";

+ בתוספת הגשת מחוון לאישור מפמ"ר;

או- בתוספת הגשת פורטפוליו בית ספרי לבדיקת מפמ"ר

מתווה הצינון כלל בתי הספר בונים את מתווה  הצינון ומיידעים את התלמידים מראש על האפשרות לערעור.

על כלל בתי הספר תופעל נוסחת שק"ד

בניית הציונים רק  בהתאם לחוזר שיפרסם אגף ע"י עי"ס. והגשתם במסגרת הוועדה המלווה.

+קבלת אישור מפמ"ר על מבנה מתווה הציונים.

בקרה והוקרה כל בתי הספר עוברים תהליך בקרה, בהתאם לרמת הגמישות שלהם.
בקרה מעמיקה

דגימת כלל המקצועות.

                                                                                                                               

מתווה ההערכה הבית ספרי לבתי ספר ברמת גמישות 2

העיקרון בי"ס ברמת גמישות 2
בחירת מקצועות

(להערכה בית ספרית)

כלל בתי הספר בוחרים מראש שני מקצועות להערכה פנימית. בחירת מקצועות לשיקול ביה"ס.
תהליך ההערכה כלל בתי הספר בונים תהליך הערכה ומיידעים את התלמידים מראש בחובותיהם.
 1. ניתן להצטרף לאחת התוכניות המשרדיות – תמ"ר חלוצי הערכה
 2. או לפרקים מתוך תוכניות ממירות בגרות
 3.   או להגיש הצעת מתווה הערכה חלופית אחר- בית ספרי, שיאושר בוועדה המלווה
מתווה הציינון כלל בתי הספר בונים את מתווה  הצינון ומיידעים את התלמידים מראש

על האפשרות לערעור.

על כלל בתי הספר תופעל נוסחת שק"ד

 1. בניית מתווה ציונים לבחירת ביה"ס בהתאם לעקרונות הכלליים שיפורסמו. לפי שיקול דעת בית הספר.
 2. הצגת מתווה הציונים בוועדה מלווה/בפני המפקח.


בקרה והוקרה כל בתי הספר עוברים תהליך בקרה, בהתאם לרמת הגמישות שלהם.

ברמה 2- עוברים גם תהליכי איתור מצוינות והוקרה

מדגמים של חלק מבתי הספר בחלק מהמקצועות.

+ הוקרה לבתי ספר שיבנו תהליכי הערכה חלופית איכותיים במיוחד