פריט ידע فضاءات تعلّم إضافيّة

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

فضاءات تعلّم إضافيّة

מעודכן 28.04.21

תמצית העדכון

במסגרת המתווה למערכת החינוך שנה"ל תשפ"א קיימת האפשרות לקיים למידה מחוץ למוסד החינוכי במרחבי למידה נוספים בתחום הרשות המקומית ובלבד שיעמדו בתנאים ובכללים המפורטים לעיל. בנסוף, מופיע מידע בנושא נושא הביטוח ובנושא ההסעות.

תקציר

במסגרת המתווה למערכת החינוך שנה''ל תשפ''א קיימת האפשרות לקיים למידה מחוץ למוסד החינוכי במרחבי למידה נוספים בתחום הרשות המקומית ובלבד שיעמדו בתנאים ובכללים שיפורטו במסמך זה

ככלל, הלמידה תתבצע במבנה מוסד החינוך. ניתן ללמוד במבנים שאינם חלק ממבנה בית הספר בהתאם לקביעת הרשות המקומית/בעלות אשר תעדכן את מנהל המוסד החינוכי והמפקח ותדאג לכלל התנאים הנדרשים לרבות הבטיחותיים החינוכיים והבריאותיים לשגרת הקורונה.

יש לפעול בהתאם למסמך הנחיות והמלצות למזעור סכנת התפשטות נגיף הקורונה במרחבים סגורים המשמשים את הציבור של משרד הבריאות.

למסמך ההנחיות המלא לחצו כאן

יש לפעול בהתאם למסמך הנחיות והמלצות למזעור סכנת התפשטות נגיף הקורונה במרחבים סגורים המשמשים את הציבור של משרד הבריאות.

  • מתנ"ס - ובלבד שמדובר במבנה בבעלות הרשות המקומית – (מוסד ציבורי המשמש את תושבי הרשות) המצוי בסמוך ככל הניתן למבנה בית הספר, המתחם בו תתקיים הלמידה במתנ"ס יהיה סגור לכניסה של גורמי חוץ שאינם תלמידים או צוות בית הספר.
  • מוסד חינוך מדעי (חמד"ע) או מרכז אחר של רשות חינוך מקומית או בבעלות אחרת, המפעיל מעבדות - לצורך לימודי מעבדה בלבד.
  • קונסרבטוריון מרכז אחר ללימודי מוזיקה של רשות החינוך המקומית (מוסד ציבורי המשמש את תושבי הרשות) או בבעלות אחרת - לצורך לימודי תחום המוזיקה.
  • ספריה ציבורית – ספריה ציבורית המשמשת את תושבי הרשות המקומית.
  • בתי ספר שדה – המאפשרים למועצות האזוריות לפתוח מרחבי לימוד בשטחם.
  • פיצול אולמות וחדרי ספח גדולים: קיימת אפשרת לפצל אולמות/חדרי ספח גדולים ל 2 מתחמים נפרדים ללמידה בקבוצות לפי התנאים הבאים – הן בבית ספר, והן במרחב לימודי מחוץ לבית הספר:

המפתח לאדם צריך להיות 5.2 מ"ר לתלמיד. גודל האולם יאפשר מרחק 2 מטר בין התלמידים.

תהיה הפרדה פיסית שלא תאפשר שום מעבר בין הקבוצות – פרגוד, או ניילון בגובה של לפחות 80.1 מ'. החלל יהיה מאוורר. כל תלמיד ילמד בשולחן נפרד. לכל חלל תהיה כניסה נפרדת.

ככל שהמתחם בו תתקיים הלמידה הינו מחוץ למוסד החינוך הוא יהיה סגור לכניסה של גורמי חוץ שאינם תלמידים או צוות בית הספר ומי מטעמן.


  • מבנה אחר – ייקבע על ידי שני גופים כאמור להלן:
  1. במקרה של מוסד רשמי: הרשות המקומית תקבע את המרחב הלימודי שיתוף יחידת הביטחון הרשותית תוך עדכון הפיקוח המחוזי בכפוף להנחיות המפורטות במסמך.
  2. במקרה של בעלות פרטית: הבעלות הפרטית תקבע את המרחב הלימודי הנוסף בתיאום עם קב"ט מוסדות חינוך של הרשות המקומית, כמו כן תפעל להגשת בקשה מתאימה לפיצול מבנה כפי שמפורט בנהלי הרישוי.

א. במקרים בהם יועמד לטובת מוסד החינוך מרחב לימודי נוסף תודגש ההתנהלות והתנהגות הנדרשת לתלמידים השוהים במרחב הלימודי.

ב. הקפדה על קיום תכנית הלימודים ואורחות החיים במבנה (שגרת לימודים והנחיות בריאות), זמני הגעה, עדכון הורים, רישום תלמידים, מתן מענה פרטני, התייחסות להיבטים רגשיים וכדומה.

ג. התאמת הנגשה לתלמידים עם מוגבלויות: תבחן על ידי הרשות/בעלות התאמת המבנה, במידת הצורך, לתלמידים עם מוגבלות.

ד. ארגון וסידור המרחב הלימודי: המרחב צריך לכלול את אמצעי העזר הלימודיים, ככל שניתן כגון: ריהוט מתאים, אמצעי מחשוב, לוח כתיבה למורה, מקרן וכדומה. במידת הצורך יש להתאים לתלמידים עם מוגבלויות את ההנגשות הנדרשות לדוגמא: וילונות למניעת סנוור, מערכת הגברה, תאורה מתאימה, לוח כיתה מט ועוד. יש להתייעץ עם מומחה התחום מטעם המתי"א או המרכז הטיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים בהתאם למוגבלות התלמיד.

ה. רצוי ומומלץ שהמבנה יהיה קרוב ככל הניתן לבית הספר וצמוד חצר לצורך יציאת תלמידים לאוורור להפסקות.

ו. יש להימנע, ככל האפשר, משינויים תכופים במרחבי הלמידה של התלמיד.

ז. יש להתאים את הפעילות במרחב הלמידה הנוסף במסמך אורחות החיים של משרד החינוך בנושא ההיגיינה ובריאות בתקופת הקורונה לרבות סדר פעולות בעת גילוי חולה מאומת במרחב הלמידה הנוסף.

ח. הרשות/הבעלות תדאג לקיומם של חדרי שירותים תקינים ובכמות מספיקה בהתאם לכמות הילדים במבנה ותנאי היגיינה נאותים (סבון, נייר טואלט, ניר לניגוב ידיים, תכשירי חיטוי, מגבונים וכו') ופח אשפה.

ט. מיקום המבנה – המבנה יהיה בשטח המיועד לבנייני ציבור.

י. אוורור: בכיתת הלימוד יהיה חלון ויובטחו תנאי אוורור נאותים.

יא. חצר: באתר המבנה תהייה חצר לשימוש התלמידים בהפסקות.

יב. ביטוח: הרשות המקומית/בעלות תדאג לבדוק שהכיסוי הביטוחי לחבותה כלפי צד שלישי הנמצא ברשותה, תקף גם למבנים בהם מתקיימים הלימודים במרחבי הלמידה הנוספים, או לחילופין כי הפוליסה הקיימת בידי מרחבי הלמידה הנוספים כוללת גם את הפעילות הנידונה. יובהר כי תחולת הכיסוי הביטוחי על מנהלים ועובדי הוראה, בין אם עבודתם מתבצעת במבני החינוך הרגילים ובין אם במבנים חלופיים, עומדת בעינה.

1. תבוצע הסעה בחינוך רגיל למרחבי למידה נוספים .

2 .השתתפות המשרד תהיה בעלות פר תלמיד ובתנאי שהתלמיד עמד בקריטריון המרחק ובכללי הזכאות למסגרת האם.

3 .תבוצע הסעה בחינוך המיוחד למרחבי למידה נוספים (תלמידים בשילוב או בכיתות לחינוך מיוחד).

4 .תלמידים משולבים, הלומדים בכיתות רגילות, שילמדו במוקדים חלופיים תאושר השתתפות המשרד בעלות פר מסלול ובתנאי שעמדו בכללי הזכאות למסגרת האם. על הרשות יהיה לשלבם ככל הניתן במסלולים קיימים.

1 .הנחיות האבטחה יהיו בהתאם להנחיות משטרת ישראל.

2 .תדרוך והכנה - אנשי צוות ההוראה יתודרכו על ידי יחידת הביטחון הרשותית בנושאים הבאים:

א. הימצאותם של מרכיבי הביטחון העיקריים מצילי החיים במרחב הלמידה ואופן הפעלתם והשימוש בהם. מרחבים מוגנים, תיק עזרה ראשונה, אמצעי כיבוי וכד'.

ב. כללי התנהגות ופנוי התלמידים במצב החירום הבאים: ירי טילים, רעידת אדמה, שרפה וכל אירוע חירום המצריך פינוי.

ג. הכרה וקיום סידורי האבטחה המחייבים. סריקות, כניסת מבקרים, נעילת שערים.

ד. כללי בטיחות מתאימים למרחב הלמידה.

ה. הזעקת גורמי ביטחון ועזרה בעת הצורך. הכוונה לקשר מיידי עם כוחות הביטחון (המשטרה, צה"ל), עם כוחות ההצלה (מכבי אש, מד"א), עם קב"ט הרשות המקומית ועם ניידת האבטחה של המשטרה.

3 .קב"ט מוסדות חינוך יעדכן את מפקד תחנת המשטרה המקומית במרחבי הלמידה הנוספים.