פריט ידע מפגשים בשטח פתוח

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מפגשים בשטח פתוח

מבוא

א. עדכון תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 7 ,) התשפ"א-2020 מיום 6 בנובמבר 2020 מאפשר לקיים מפגשים קבוצתיים בדגש רגשי חברתי בשטח הפתוח במוסד החינוכי/במרחב הציבורי כמפורט במסמך זה. מפגשים אלה מיועדים גם לתלמידים אשר על-פי מתווה גילם אינם מגיעים ללמוד במוסד החינוכי.

ב. המפגשים הקבוצתיים באוויר הפתוח מבקשים לענות על הצורך של התלמידים במפגש עם קבוצת בני גילם. כחלק מהתהליך ההדרגתי והמושכל של החזרה לשגרה, המפגשים יעניקו לתלמידים מענה רגשי- חברתי ויכולת לשתף בחוויות אישיות בהתאם לשלב ההתפתחותי ומצבי החיים וכל זאת בתנאים של שמירה על הבריאות. התלמידים יקבלו הזדמנות לשתף, להיתמך ולתמוך כמו גם הזדמנות להיות יחד עם חבריהם לכיתה והצוות החינוכי. באמצעות המפגשים יחוו התלמידים קשר בלתי אמצעי עם המורה ויכולת להעמקת ההיכרות ביניהם. השיח הרגשי יאפשר למורה לשאול לשלומם של התלמידים ולאתר קושי, מצוקה וסיכון. במפגשים אלו יתאפשר להציע עזרה, תמיכה והפנייה לאנשי מקצוע במקרים הנדרשים. ניתן להפנות לשיחה אישית אנשי המקצוע של שפ"י (יועצים ופסיכולוגים).

ג.  לצד החששות הטבעיים הכרוכים בכל יציאה הדרגתית מהבית ומהסגר, חשוב לזכור כי קיים צורך הכרחי של ילדים ובני נוער לחוש שייכים ולהיות חלק מהקבוצה, מהכיתה ובית הספר. המפגשים יכללו פעילויות חברתיות ושיחות רגשיות, בדגש על התייחסות לשלום התלמידים, למצב רוחם ולהגברת החוסן האישי. התלמידים יוזמנו להתבונן על האופן בו התמודדו ועודם מתמודדים עם הדרישות לסגר ולריחוק חברתי בתקופת הסגר ויקבלו תזכורת שאינם לבד שכן מוריהם זמינים להם להתייעצות, לתמיכה ולסיוע.  

ד.  המפגשים מאפשרים: להנחיות פדגוגיות/ רגשיות מפורטות (שפ''י)

 • שיח רגשי – שיתוף בתחושות, מחשבות וחוויות בתקופה הנוכחית
 • זיהוי ואיתור תלמידים בסיכון או במצוקה
 • מפגש חברתי – פעילות חווייתית עם קבוצת השווים וחיזוק מיומנויות בין אישיות
 • חיזוק החוסן האישי והקבוצתי, תוך רכישת כלי חוסן
 • פעילות הפגתית בתנועה המקדמת בריאות פיסית ונפשית
 • דיון בנושאים חברתיים הרלוונטיים לעולמם של הילדים ובני הנוער
 • ביסוס קשר מורה תלמיד – העמקת ההכרות האישית בין התלמידים למורה
 • יצירת מוטיבציה ללמידה והעמקת תחושת המסוגלות

ה. מתכונת המפגשים וחומר מקצועי בהיבטים הפדגוגיים, הרגשיים והחברתיים בהתאם להנחיות באתר "לומדים בביטחון", למסמכי שפ''י – "נפגשים באוויר הפתוח": יסודי, על-יסודי ולהנחיות הפיקוח המחוזי.  

ו.  המפגשים בשטח הפתוח בתוך מתחם המוסד החינוכי יהיו בכפוף למסמך "אורחות חיים", ובמרחב הציבורי יהיו בכפוף להנחיות הבריאות המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות תוך הקפדה על קיום התנאים והכללים המפורטים בסעיפים 2 ו 3 להלן.   

מדיניות ונהלים

הנחיות הבריאות לקיום המפגשים:

א. המפגשים יתקיימו בשטח הפתוח בלבד במתחמי המוסד החינוכי/במרחב הציבורי.

ב. המפגשים יהיו בקבוצות קבועות עם איש צוות קבוע עד 19 תלמידים, בלא תחלופה של איש הצוות או של הילדים.

ג. איש הצוות החינוכי יכול לפגוש 3 קבוצות קבועות לכל היותר.

ד. ניתן לקיים פגישה פרטנית של תלמיד אחד עם יועץ חינוכי, שאינו איש הצוות הקבוע הנפגש עם הקבוצה אליה משתייך אותו  תלמיד.

ה. כלל המשתתפים יעטו מסכות בכל עת, לרבות בזמן הנסיעה בהסעה, פרט לזמן האכילה והשתייה ובפעילות ספורטיבית למעט אלה שפטורים ע"פ הנחיות משרד הבריאות.

ו. התלמידים ואיש הצוות החינוכי  יאכלו את ארוחותיהם, כל אחד בנפרד.

ז. הקפדה על שמירת  מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין המשתתפים.

ח. המרחק בין קבוצה אחת לאחרת לא יפחת מ-100 מטרים.

א. כתיבת תכנית מפגשים בית ספרית, חלוקה לקבוצות קבועות, שליטה ומעקב – באחריות מנהל המוסד החינוכי ובהתאם להנחיות המפקח הכולל.

ב. ככלל, המפגשים מחוץ למוסד החינוכי, יתקיימו בתוך היישוב במתחם שייקבע ע''י הרשות המקומית תוך הקפדה על כללי בטיחות בדרכים וזהירות מפני מפגעים בטיחותיים וכד' (ללא צורך בתיאום מול חדר מצב טיולים).

ג. תכנית המפגשים במרחב הציבורי יתואמו עם מנהל מחלקת החינוך הרשותית וקב''ט מוסדות החינוך הרשותי

ד. סוגיית הביטוח

 1. כתב הכיסוי לחבותו של משרד החינוך כלפי עובדים המועסקים על ידו, יחול גם על פעילות העובדים מחוץ לכתלי בית הספר, ככל שפעילות זו עומדת בדרישות הדין והנחיות משרד החינוך.
 2. כתב הכיסוי לחבותו של משרד החינוך כלפי צד שלישי, יחול גם בגין פעילות מחוץ לכתלי בית הספר ככל שפעילות זו עומדת בדרישות הדין והנחיות משרד החינוך ובכפוף לתנאי הכיסוי הביטוחי המופיעים בכתב הכיסוי לאחריות משרד החינוך כלפי צד שלישי.
 3. רשויות החינוך המקומיות ובעלויות, ידאגו להרחיב את הכיסויים אשר ברשותן גם לפעילות זו בביטוחים מתאימים  וביניהם ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים וביטוח רכוש.