יסודי תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות חינוך רגילים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות חינוך רגילים

מעודכן 16.09.20

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020. הפעילות במסגרת החינוך המיוחד ממשיכה להתקיים, בהתאם לאמור לעיל:

מסמך המפרט את מתכונת הלמידה בחינוך המיוחד בעת סגר.

תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות חינוך רגילים

כללי

בפרק זה יוצגו עקרונות העבודה של מוסדות החינוך, ביחס לתלמידים עם צרכים מיוחדים, הלומדים במוסדות חינוך רגילים בגנים ובכיתות הרגילות או בכיתות חינוך מיוחד.

בנוסף יפורטו המענים השונים, ובכללם אלה המיועדים  לתלמידים חולים בביתם ולתלמידים המקבלים טיפול רפואי.

העקרונות תואמו עם אגפי הגיל.

עקרונות מרכזיים

1. תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים, הלומדים בגנים ובכיתות החינוך הרגיל , הם חלק אינטגרלי מכיתתם, וילמדו על פי המערכת הכיתתית.

2. תלמידים בשילוב אישי ותלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד במוסדות חינוך רגיל, יתוגברו במידת הצורך וככל הניתן באמצעות מענים מותאמים.

3. התלמיד והוריו יהיו שותפים בהתאמת התכנית האישית, דרכי העבודה והמענים המותאמים הנדרשים לקידומו בעת למידה מקרוב ומרחוק.

4. מענים פנים אל פנים הכרחיים עם חלק מהתלמידים לשמירה על רצף חינוכי וטיפולי, ועל כן יש להיערך ככל שניתן לקיומם.

5. תכנית הלימודים הכיתתית והאישית, תגובש תוך היערכות ליישומה במרחבי למידה שונים גם כשהשגרה מופרת.

6. יש לפעול להתאמת הסביבה הלימודית ולצורכי כלל התלמידים, בעת הלמידה מקרוב ומרחוק, להגברת השתתפותם תוך מיקוד בהסרת חסמים.

7. תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד ילמדו ככל הניתן כבשגרה, במוסד החינוכי בו הם לומדים, בהתאם למתווה ההפעלה

8. בכל המצבים בהם מתקיימת פעילות במוסד החינוכי, הפעילות תתקיים בכפוף למסמך הנחיות אורחות חיים ובהלימה למסמך: "אמצעי מיגון בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים" (המסמך עודכן)

1. תלמידים ילמדו ויתרגלו שימוש בטכנולוגיה , שתאפשר השתתפותם בלמידה ובטיפול מרחוק, וכן בהתייחס להגדרת כללי התנהגות גם במרחב המקוון.

2.  "חיוני לחלק- טוב לכולם"- התאמות והנגשות לתלמיד עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים,  יהיו בלתי נפרדות מהמענים לכלל התלמידים. באופן זה, גם מי שאינו זכאי לשירותי חינוך מיוחדים יוכל להיתרם מהם.

3. הקפדה על מתן התמיכות וההנגשות בהתאם לתוכנית האישית של התלמיד בלמידה מקרוב ומרחוק, תוך שמירה על רצף לימודי ו/או טיפולי:

  • הוראה והערכה מותאמת - שמירה על התאמות בדרכי הוראה, למידה והיבחנות
  • שעות שילוב (גננת /מורה/ת שילוב, מנתח/ת התנהגות)
  • טיפולים ממקצועות ובאמצעות אמנות.
  • תמיכה מסוג סייעת

4. זיהוי חסמים ללמידה מרחוק והסרתם - מומלץ לאתר מראש את החסמים האפשריים, העשויים לבוא לידי ביטוי אצל התלמיד (ביישנות, חוסר ויסות, קושי בהתארגנות) ולנסות להציע פתרונות תואמים גם במפגש המקוון לקשיים שעולים.

5.  בכל פעילות חברתית יש להקפיד על השתתפותו של התלמיד. בקיומה של הפעילות מרחוק, במידת הצורך, יש לאפשר לווי של מבוגר משמעותי או של הסייע/ת.  

6.  תלמידים המתכוננים לבחינות הבגרות יתוגברו במידת הצורך.

7.  במידת הצורך, הסייעת תתווך לתלמיד למידה, טיפול ומגוון פעילויות המתקיימות  במוסד החינוכי ובמוקד החינוכי .

8.  הצוות החינוכי יקיים במהלך השנה תהליך מיצוי  אפשרויות סדור, באופן מותאם גם ללמידה מרחוק.  

1.   עובדי ההוראה, הטיפול והסייעות ישובצו במערכת השבועית בהתאם להיקף משרתם בשגרה.  

2.   עובדי הוראה, טיפול, סייעות ומומחי תחום מהמתי"א ומהמרכזים הטיפוליים – הצוותים יגיעו למוסד החינוכי, והמענה יינתן על ידי איש צוות קבוע לתלמיד/לקבוצת תלמידים קבועים.

3.   הצוות החינוכי יערך לקיומה של למידה וטיפול לשמירה על רצף חינוכי וטיפול, במרחבי הלמידה השונים ויערוך מעקב ובקרה אחר נוכחות והשתתפות התלמידים. הצוות החינוכי ישמור על קשר עם תלמידים שנבצר מהם להגיע למוסד החינוכי.

4.   במידה ונדרש פיצול הכיתה לקבוצות, בכל אחת מהקבוצות תשובץ ככל הניתן דמות קבועה ומוכרת המשמעותית ביותר עבור התלמיד, ולשבצו ככל הניתן בקבוצה המתאימה לו מבחינה חברתית ואקדמית. יש לשבץ תלמידים עם מוגבלויות בכתות ובמרחבים שהונגשו עבורם.

5.   מנהלת הגן /מחנכ/ת הכתה אחראי/ת על תכלול ההתאמות והמענים לתלמידים בעת למידה מקרוב ומרחוק . 

6.   יש לוודא קיומם של אמצעי קצה טכנולוגיים לתלמיד ולצוות, ובמידה שחסרים יש לבחון דרכים לסייע באספקתם. יש למפות קיומה של טכנולוגיה מסייעת קבועה של התלמיד גם בעת למידה מרחוק. במידה שאינה קיימת יש לדאוג לחלופות. ניתן להתייעץ עם מומחה התחום מהמתי"א / המרכזים הטיפוליים.

7.   יש להיערך לחלוקת ערכות למידה ופנאי מותאמות, לתלמידים ללא אמצעי קצה, ולתלמידים אשר לא ניתן לקיים עימם קשר ומענה במרחב הוירטואלי .

8. השתתפות תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים הלומדים בכיתת חינוך מיוחד, ומשולבים בכיתה רגילה, תתקיים בימים המתוכננים על פי התכנית הכיתתית, הקבוצתית והאישית.

9. במצב בו המוסד החינוכי סגור, צוותי ההוראה והטיפול של כיתות חינוך מיוחד יקיימו למידה פרונטלית  במוסד חינוכי או במוסד חינוכי אחר שיקבע על ידי הרשות. כיתות חינוך מיוחד לתלמידים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה ז'–י''ב יקיימו למידה כבשגרה. יחד עם זאת, ניתנת הגמישות לפעול על פי מתווי אגפי הגיל, ובאישור המפקח/ת לחינוך מיוחד.

10. הצוות החינוכי ישמור על רצף חינוכי בין מסגרות חינוך שונות, תוך שיתוף פעולה עם צוותי הצהרון או המועדוניות וכן שיתוף פעולה בין החינוך הפורמאלי לבין החינוך החברתי בשעות אחר הצהריים והפנאי.

11. כיתות חינוך מיוחד בהן ניתנת הזנה- יש להמשיכה  בכפוף ובהתאם להנחיות.

12. הסעות תלמידים יעודכנו בהתאם להנחיות משרד החינוך המתעדכנות מעת לעת בפורטל משרד החינוך קישור: דגשים והנחיות להסעות תלמידים בתקופת הקורונה

במצב בו השגרה תופר, התלמיד והוריו יהיו שותפים בהתאמת המענים לצרכיו האישיים, ויעודכנו אודות המערכת שגובשה בעבורו.

1.  מענים לתלמידים בשילוב אישי

א. מענה במוסד החינוכי  בו לומד התלמיד בשגרה  - המענה מיועד לתלמיד עם זכאות לתמיכה מהסל האישי.

כאשר המוסד החינוכי, בו לומד התלמיד בשגרה, משלב בין למידה מרחוק ללמידה מקרוב, התלמיד יגיע למוסד החינוכי במידה והתלמיד והוריו בוחרים במענה זה, גם בימים בהם בני כיתתו משתתפים בלמידה מרחוק מביתם.

  • מנהל המוסד החינוכי ידאג להיערך לחדר כיתה ולתשתיות טכנולוגיות שיאפשרו את הלמידה מרחוק, המתקיימת עם כלל תלמידי הכתה. 
  • הסייע/ת ילווה ויתווך  את הלמידה על פי מערכת שנקבעה לתלמיד במהלך זמן שהות התלמיד במוסד החינוכי.
  • לתלמיד תתוכנן מערכת הכוללת למידה וטיפול פנים אל פנים /והשתתפות בלמידה מרחוק, המתקיימת עם כלל תלמידי הכיתה, בהתאם לתכנית האישית.
  • גננת / מורת השילוב, בשיתוף פעולה עם מנהלת הגן / מחנכת הכיתה, תנהל את מערך הלמידה של תלמידים אלו

ב. סל שילוב והכלה - מנהל הבית הספר, נציג מטעם המתי"א והצוות הרב מקצועי בשיתוף ההורים והתלמיד  יקבעו את חלוקת סוגי התמיכות הנדרשות והיקפן, במסגרת הסל שנקבע לתלמיד ויעשו את ההתאמות הנדרשות גם ללמידה מרחוק.

ג. תקציב שקלי - התקציב השקלי לבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים, מאפשר מתן מענים ייחודיים ומעטפת תומכת המותאמים לצוותי החינוך, לתלמידים מאותרים ולהוריהם. המענים יהיו בתחומים לימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים ויינתנו באופן פרטני או בקבוצה- מפעילי התוכניות מהתקציב השקלי הונחו להתאים את התוכניות, בשיתוף הצוות החינוכי, ללמידה מרחוק. התקציב טרם אושר-הנושא יעודכן בהמשך.

2.  למידה במוקד חינוכי וטיפולי -ראה נוהל  (מידע נוסף יעודכן בהמשך בקישור)

המענה מיועד לתלמידים הזכאים לתמיכה מהסל האישי או לתלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד  בחינוך הרגיל.

במצב בו הלמידה לא יכולה להתקיים במוסד החינוכי כבשגרה, או במצב בו מוסדות החינוך סגורים, הלימודים והטיפול יתקיימו במוקד חינוכי- במוסד חינוכי, כפי שתקבע הרשות בתיאום עם המפקח לחינוך מיוחד,  ובשיתוף מנהל/ת המתי"א.

3.     למידה מרחוק

מרחבי הלמידה הווירטואליים מאפשרים שימוש במשאבי מדיה שונים לקיומם של מפגשים עם התלמידים במסגרת כיתתית, קבוצתית ואישית, לשמירה על הרצף החינוכי והטיפולי.

למידה מרחוק מחייבת לשמור על כללים והנחיות להתנהלות נכונה ובטוחה במרחב הווירטואלי, תוך יצירת שיח מכבד ומוגנות בלמידה.

מידע נוסף:

4. טיפול מרחוק- מטפלים ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנויות

הטיפול יתקיים בהתאם לתכנית האישית של התלמיד, תוך שמירה על  הרצף הטיפולי ככל שניתן. הטיפול יתקיים על ידי מטפלים ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנות.

5.    מענה לתלמידים חולים בביתם

המענה יינתן לתלמידים חולים בביתם המקבלים מענה זה בשגרה.

השירות ימשך כבשגרה ככל הניתן ובעת הצורך יתוגברו הלמידה והטיפול מרחוק.

עד 30.11.2020 השירות יינתן על ידי קדימה מדע. החל מה-1.12.2020 השירות ינוהל באמצעות משרד החינוך.


6.    שירותים רפואיים לתלמידים בכיתות החינוך המיוחד 

המענה מיועד לתלמידים המקבלים טיפול רפואי בשגרה במוסדות חינוך מיוחד .

  • הטיפול יינתן  במוסד החינוכי בימים שהתלמיד מגיע ללימודים.
  • בימים בהם התלמיד לא מגיע למוסד החינוכי  תינתן להורים, במידת הצורך, הדרכה  מרחוק.

1.     המענים המותאמים המפורטים לעיל יופעלו ככל שניתן ובאופן מותאם, במטרה לשמור על רצף חינוכי וטיפולי .

2.     מידת ההתאמה של המענה תיבחן בהתאם למצב המוסד החינוכי (למידה משולבת/סגירה נקודתית) ובהתייחס לצרכיו של התלמיד  .

3.     המענים יתואמו עם ההורים, אשר יעודכנו על מערכת השעות של התלמיד.