יסודי מיקוד תוכניות הלימודים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

התאמת תכניות הלימודים

איזה תחום דעת תרצו לראות?

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מקצוע העברית בבית הספר היסודי עוסק בהקניית מיומנויות בסיסיות בשפת האם. מיומנויות אלו עומדות בבסיס הלמידה בכל תחומי הדעת וחיוניות עבור התפתחותו האישית, הרגשית והחברתית של התלמיד. לכן, גם בתקופה של למידה מרחוק יש לעשות מאמץ ולהמשיך לעסוק בהקניית אופנויות השפה בכל שכבות הגיל מבלי לוותר על קידומן בקרב כלל תלמידי הכיתה. הבחירה בתכנים היא בהתאם לשיקול דעתה של כל מורה, אולם יש להקפיד על כמה עקרונות כלליים:

  1. יש להקנות את ארבע אופנויות השפה – דיבור והאזנה, קריאה וכתיבה – ולאזן ביניהן. הוראת אופנויות השפה והידע הלשוני תיעשה בשיעורי העברית, אך יכולה להיעשות גם במשולב עם הוראת תחומי הדעת השונים ביסודי.
  2. יש להקפיד וללמד ספרות יפה וכן לעודד קריאה של ספרים.
  3. אין לוותר על הקניית ידע לשוני ואוצר מילים באופן המשתלב עם התכנים שבהם עוסקים הילדים – במהלך קריאה, בשיעורי עברית ובשיעורים בתחומי לימוד אחרים. 
  4. יש להקנות את אופנויות השפה בדרך מותאמת לתלמידים השונים בכיתה. גם תהליכים של הוראה ולמידה מרחוק מאפשרים הוראה בקבוצות קטנות ואף הוראה פרטנית.
  5. חשוב לשלב הערכה מגֻוונת ומותאמת לפרט בתהליכי ההוראה. ההערכה חיונית כדי לכוון את המורה להוראה מותאמת.
  6. יש לתמוך בתלמידים החווים קשיים, ולחזק מיומנויות בסיסיות בקריאה ובכתיבה כדי לא להשאירם מאחור.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בלימודי המתמטיקה בחינוך היסודי רוכשים התלמידים מושגים ומבנים באריתמטיקה ובגאומטריה. במהלך שנות הלימוד בבית הספר נלמדת המתמטיקה באופן ספירלי, כך שמושגים מתמטיים רבים נלמדים כמה פעמים, תוך כדי הרחבת הידע של התלמיד והעמקתו.

שנת הלימודים תשפ"א תאופיין ב"למידה היברידית", שהיא שילוב של אופני למידה שונים בתהליך הלמידה: מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומפגשים א-סינכרוניים. הלמידה ההיברידית מחייבת אותנו לשנות את אופן ההוראה ולהתאימה לתנאים קיימים.

הנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי מהווים תשתית להמשך לימודי המתמטיקה, ועל כן חשוב מאוד ללמד את כל הנושאים שבתוכנית הלימוד ולפתח את המיומנויות הנדרשות גם בשנה המאתגרת הצפויה לנו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד חומרי הלמידה באנגלית 2020–2021 הוא פריסה של ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידת אנגלית מלווה בעקרונות מנחים בבניית ההמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל עמוד מייצג כיתה. מיומנויות אלה חשובות ליצירת בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, וכן כדי להבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה הנדרשים החיוניים להמשך הדרך.

המלצות ההוראה מבוססות על  עקרונות אלו:

1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן "לקצץ" בנושאים.

2. יש לכלול את כל ארבע אופנויות השפה בכל שלב למידה.

3. יש לשים דגש בהוראה-למידה-הערכה על אוצר מילים.

4. המורים יכולים לבחור כל מתודולוגיית הוראה המתאימה להקשר, להעדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים.

5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

עריכת  תוכנית המיקוד במו"ט בוצעה בחשיבה ספירלית-מערכתית במטרה להבטיח שאבני בניין הכרחיות נצברות כסדרן. סומנו כ-20% מהתוכנית להעברה לסטטוס "רשות", נוסף על חלקים שהועברו ל"הרחבה" כבר בתשע"ט. נושאים הנלמדים במספר שכבות מוקדו לשכבה שבה הערך המוסף מרבי. כן המליצו צוותי החשיבה על נושאים המתאימים יותר להוראה מרחוק (מקוונת/משולבת), ואחרים המתאימים דווקא להוראה בבית הספר (בכיתה או מחוצה לה).

r

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לפניכם הצעה ללמידה והוראה של הנושאים ופרקי הלימוד(70%), המבטיחה את בסיס הידע ושומרת את הרצף הכרונולוגי  בין שכבות הגיל  בחינוך היסודי ולקראת הלמידה בחטיבת הביניים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תוכנית הלימודים של תרבות יהודית-ישראלית. אנו עוסקים בכל שנה בערך מוביל מרכזי ובמספר נושאים תמטיים. אנו מאפשרים למורים בחירה רבה בכל הקשור בטקסטים הנלמדים בכל נושא. לקראת שנת תשפ"א, ולנוכח הלימודים בצל הקורונה, שרטטנו את המסגרת ואת הנושאים המרכזיים העומדים בבסיס תוכנית הלימודים של כל שנה, והרחבנו את טווח הגמישות של המורים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנת הלימודים תשפ"א, לנוכח המשך משבר הקורונה ושגרת לימודים מלֻווה בלמידה מרחוק, הכנו ב"מולדת, חברה ואזרחות" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נילווים באופן שבו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה-למידה:

  1. לימודי ליבה הכוללים ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס.
  2. לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות הבית-ספרית הכוללים מושגי הרחבה. נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים הנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית, נושאים המתמקדים בסוגיות הדורשות דיון ושיח או נושאים המתאימים להעמקה בדרך של למידה חלופית (עבודת חקר, עבודה שיתופית, ג'יקסו ועוד). תוכנית הלימודים "מולדת, חברה ואזרחות" היא תוכנית אינטגרטיבית, המשלבת רעיונות, עקרונות, מושגים ותכנים מתחומי דעת רלוונטיים לסביבות החיים של הלומדים. המושג הערכי מולדת על כל מרכיביו (הסביבתיים, החברתיים, התרבותיים, המורשתיים, הרגשיים וההיסטוריים) עומד במרכז התוכנית. העיקרון המנחה בתוכנית הלימודים "מולדת, חברה ואזרחות" הוא לימוד במעגלים מתרחבים תוך כדי יציאה מעולמם של הילדים ומסביבתם הקרובה והמוכרת אל סביבות חדשות ורחוקות. רצף ההוראה: כיתה ב – הבית והמרחב סביבו; כיתה ג – הקהילה והיישוב שלי; כיתה ד – הקהילה והיישוב בישראל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בכיתה ה' ההבנות שרכשו הלומדים בנוגע לסביבתם הקרובה מהוות תשתית לבניית הבנות גאוגרפיות חדשות בסביבות רחוקות ורחבות יותר – במרחב העוטף את ישראל ובמדינות אגן הים התיכון. בכיתה ו' הלמידה חוזרת מהמרחב הרחוק יותר ומתמקדת במרחב המקומי (הלוקלי): לימוד גאוגרפי של ארץ ישראל לאזוריה וירושלים בירת ישראל, תוך שימת דגש והעמקת הלמידה בדרך החקר על האזור שבו מתגורר התלמיד. הלימוד בכיתה ו' מעמיק יותר ביחס לשנים קודמות ומקנה ידע גאוגרפי ושפה גאוגרפית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקדנו את ליבת הנושאים שאותם חשוב ללמד כדי ליצור בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, וכדי להבטיח שהתלמידים ירכשו ידע עולם (כ-40% מהתוכנית). אנו מבקשים שצוותי ההוראה יבחרו עוד כ-30% מנושאי הלימוד, על פי העדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים, סך הכול כ-70% מנושאי הלימוד בשנה רגילה. במקביל צבענו בירוק את הנושאים שאנו ממליצים ללמד בהוראה – הערכה חלופית, משמע באמצעות עבודות חקר, תלקיט וכל דרך מקורית אחרת, על פי בחירת צוותי ההוראה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הנחלת השפה הערבית לילדי ישראל חשובה ביותר. מדינת ישראל שוכנת במזרח התיכון, שבו השפה הרווחת היא השפה הערבית. מקצוע הערבית במגזר היהודי בבתי הספר היסודיים שׂם דגש על הקניית ארבע מיומנויות בסיסיות: דיבור; האזנה; קריאה וכתיבה; שילוב התרבות בהוראת השפה.לנוכח התפשטות הנגיף קורונה, אנו מבקשים להעביר המלצות והכוונות להמשך הוראה, למידה והערכה בתחום הדעת ערבית למגזר היהודי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים, בהם בחירת נושאי הלימוד ואופן ארגון הלמידה.

כחלק מההיערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו להביא בחשבון תרחישים שונים העלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. כדי להקל ולו במעט את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים, ובהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

התאמת הלמידה לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בשנת הלימודים תשפ"א

החינוך לזה"ב (זהירות בדרכים, הנגשה ובטיחות ילדים) הוא משימה לאומית שמטרתה להכשיר את התלמידים לתפקוד יעיל ובטוח במרחבי ההתנהלות (במוסדות החינוך, במרחבים הציבוריים, בבית ובדרך), ללמדם עקרונות התנהגות המבוססים על אחריות אישית וכיבוד הזולת ולהנחיל להם ערכים של מחויבות לשמירה על חיי אדם, על כבודם ועל כיבוד חוקי המדינה.

ריכזנו עבורכם את הנדרש לחינוך ולהטמעה של תכניות הזה"ב במוסדות החינוך, תוך הרחבת הכלים והאמצעים להוראה וללמידה פרונטלית וגם מרחוק, פירטנו את יחידות ההוראה והקישורים הנדרשים להן: חובה, העשרה והרחבה.

שגרת חיינו מציבה התמודדות של ילדינו עם אתגרים וסכנות בכל מרחבי ההתנהלות (דרך, מוסד חינוכי, בית ופנאי) בפרט עם הסכנות שבדרך, עם פתיחת שנת הלימודים ויציאת התלמידים למרחב התעבורתי והמוסדי, מתחזק פוטנציאל ההיפגעות שלהם בדרכם אל המוסד החינוכי וחזרה ממנו, ולכן יש לשים דגש בהוראה ובהטמעה של תכניות הזה"ב.

גם בתקופת הקורונה ובמיוחד בתקופת הקורונה... זה"ב מציל חיים!

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

האומנות החזותית מאפשרת לתלמידים ביטוי עצמי באמצעות צבעים, חומרים וצורות. היא מביאה לידי ביטוי את חוויית העולם הסובב אותנו, הן עולם החוויות הפנימי האישי והן חיי הפרט והקהילה.

הוראת האומנות מתרחשת באמצעות קשת רחבה של פעילויות, ובראשן יצירה בחומר ובצבע, היכרות עם יצירות מתקופות שונות ותצוגת עבודות במרחב.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים הנוכחית מתחילה כשבועיים לפני חגי תשרי, דבר המאפשר ביצוע חלקי של שתילות ושל הכנות לחורף עם תלמידי בתיה"ס. לנוכח הצורך בהיערכות להוראה מרחוק, יש לשים דגש על דרכים שבהן תשולב ההוראה בעשייה סביב התנסות מעשית בסיסית בגידול. מומלץ להכין ערכות של גידולים שהתלמידים יוכלו לגדל בבית, כמובן תוך כדי שמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות. מתווה מעודכן של הפעילות בחווֹת מפורסם באתר קורונה – מערכת החינוך בשנת לימודים בצל הקורונה. המתווה עוסק בהיבטים הייחודיים לחווֹת ומתבסס על הנחיות אורחות חיים במוסדות חינוך המחייבים את כלל בתי הספר. מובן שכחלק מההכנות לפני פתיחת שנה"ל, חובה לבצע את כלל בדיקות הבטיחות הנדרשות, בהתאם להנחיות אגף הביטחון.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

המוזיקה היא אחת מצורות המבע האנושיות הטבעיות, העשירות והמורכבות ביותר. היא חלק בלתי נפרד מחיינו, ובאמצעות צלילים היא נותנת ביטוי הן לחוויית העולם הסובב אותנו והן לעולם החוויות הפנימי האישי. המוזיקה היא צורך אנושי בסיסי, ויש לה ביטוי חשוב ועמוק בחיי הפרט ובחיי החברה גם יחד. הוראת המוזיקה מתרחשת באמצעות קשת רחבה של פעילויות, ובראשן האזנה, ביצוע ויצירה. בשנה זו  תוסיף הלמידה להתמקד בשלושה צירים אלו תוך כדי הפחתה מתוכנית הליבה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. בתכנית הלימודים לבתי הספר היסודיים שישה רכיבי ליבה: שפה, ידע גוף וטכניקה, יצירה ומופע, פרשנות והערכה, תרבות וחברה ואיכות חיים ושלושה עקרונות פדגוגיים: התאמה, יישום ושילוב.
התכנית בנויה באופן ספיראלי ויש לשלה ממנה באופן שווה את כלל רכיבי הליבה בכל שנה.
בשנה זו, יש להימנע ממגע וקרבת יתר בשיעורים וביצירה. המיקוד הוא לבחירת המורה תוך שימור את החלוקה השווה של רכיבי הליבה בלימודי המחול.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תהליכי הלמידה והיצירה בתיאטרון בחינוך היסודי, מדגישים היבטים שונים: היבט אמנותי, קוגניטיבי, חוויתי והיבט ערכי. תחום התיאטרון כמרחב התנסות והתבוננות רב ממדי, מאפשר לתלמידים לפתח מיומנויות ביצוע כמו: משחק, בימוי, עיצוב תפאורה, תלבושות ומוסיקה, להכיר יוצרים ויצירות מהארץ והעולם, להתנסות במיומנויות חקר, לפתח מיומנות של צפייה פרשנית וביקורתית בהצגות תיאטרון ולעסוק ביצירה כחלק מחינוך ליצירתיות וחשיפה לתרבות.

הנחת היסוד בהוראת התיאטרון היא התפיסה הבינתחומית המאפשרת שילוב של שפת התיאטרון ותחומי דעת אחרים כמו: ספרות, תנך, היסטוריה. 

בתקופה האחרונה כולנו נאלצים לחפש רעיונות חדשים, דרכי הוראה מגוונות יותר ומרחבים אלטרנטיביים לפעילות. והאתגר העומד לפנינו הוא לבסס למידת חקר עצמאית, שיח קבוצתי ופיתוח ושכלול מיומנויות ביצוע גם במרחבי למידה אלטרנטיביים, וירטואליים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

המקצוע עברית בבית הספר היסודי עוסק בהקניית מיומנויות בסיסיות בשפת האם. מיומנויות אלה עומדות בבסיס הלמידה בכל תחומי הדעת וחיוניות גם להתפתחות אישית, רגשית וחברתית. לכן, גם בתקופה של למידה מרחוק יש לעשות מאמץ ולהמשיך לעסוק בהקניית אופנויות השפה בכל שכבות הגיל מבלי לוותר על קידומן בקרב כלל תלמידי הכיתה.  הבחירה בתכנים היא בהתאם לשיקול דעתה של כל מורה, אולם יש להקפיד על כמה עקרונות כלליים:

1. יש להקנות את ארבע אופנויות השפה - דיבור והאזנה, קריאה וכתיבה, ולאזן ביניהן. הוראת אופנויות השפה והידע הלשוני תיעשה בשיעורי העברית, אך יכולה להיעשות גם במשולב עם הוראת תחומי הדעת השונים ביסודי. 

2. יש להקפיד וללמד  ספרות יפה  וכן לעודד קריאה של ספרים.

3. אין לוותר על הקנייה של ידע לשוני ואוצר מילים באופן המשתלב עם התכנים שבהם עוסקים הילדים - במהלך קריאה, שיעורי עברית, ושיעורים בתחומי לימוד אחרים. 

4.  יש להקנות את אופנויות השפה בדרך מותאמת לתלמידים השונים בכיתה.  גם תהליכי הוראה-למידה מרחוק מאפשרים הוראה בקבוצות קטנות ואף הוראה פרטנית.

5. חשוב לשלב הערכה מגוונת ומותאמת לפרט בתהליכי ההוראה. ההערכה  חיונית כדי לכוון את המורה להוראה מותאמת. 

6. יש לתמוך בתלמידים שקשה להם, ולחזק מיומנויות בסיסיות בקריאה ובכתיבה על מנת לא להשאיר אף תלמיד מאחור.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בלימודי המתמטיקה בחינוך היסודי, רוכשים התלמידים מושגים ומבנים באריתמטיקה ובגיאומטריה. במהלך שנות הלימוד בבית הספר, נלמדת המתמטיקה באופן ספיראלי, כך שמושגים מתמטיים רבים נלמדים כמה פעמים, תוך הרחבת הידע של התלמיד והעמקתו.

שנת הלימודים תשפ"א תאופיין ב"למידה משולבת" - שילוב של אופני למידה שונים בתהליך הלמידה: מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומפגשים א-סינכרוניים. הלמידה המשולבת מחייבת שינוי אופן ההוראה והתאמתה לתנאים קיימים.

הנושאים הנלמדים בבית-הספר היסודי מהווים תשתית להמשך לימודי המתמטיקה ועל-כן חשוב ללמד את כל הנושאים שבתכנית הלימוד ולפתח את המיומנויות הנדרשות, גם בשנה מאתגרת זו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד חומרי הלמידה באנגלית 2020-2021 הינו פריסה של ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידת אנגלית מלווה בעקרונות מנחים בבניית ההמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל עמוד מייצג כיתה. מיומנויות אלה הינן חשובות על מנת ליצור בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה הנדרשים החיוניים להמשך הדרך.

המלצות ההוראה מבוססות על  עקרונות אלה:

1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן לקצץ "בנושאים".

2. יש לכלול את כל 4 אופנויות השפה בכל שלב למידה.

3. יש לשים דגש על הוראה- למידה- הערכה אוצר מילים.

4. המורים יכולים לבחור כל מתודולוגיית הוראה  המתאימה להקשר, להעדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים.

5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

עריכת  תוכנית המיקוד במו"ט בוצעה בחשיבה ספירלית-מערכתית, על מנת להבטיח שאבני בניין הכרחיות נצברות כסדרן. סומנו כ-20% מהתוכנית שהועברו לסטטוס "רשות", בנוסף לחלקים שהועברו ל"הרחבה" כבר בתשע"ט. נושאים הנלמדים במספר שכבות מוקדו לשכבה בה הערך המוסף מירבי. בנוסף - המליצו צוותי החשיבה על נושאים שמתאימים יותר להוראה מרחוק (מקוונת/משולבת), ואחרים שמתאימים דווקא להוראה בבית הספר (בכיתה או מחוצה לה).

hem

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

אחד מיעדי העל בשנות הלימוד בבית הספר יסודי הוא הנחלת המורשת ועיצוב הזהות הערכית של התלמיד. אתגר גדול מונח על כתפינו: להכיר את התנ"ך לתלמידנו, לקרב אליהם את תכניו, ולקשור אותם אל הספר ומילותיו. בשנה זו האתגר כפול ומכופל. מיקוד חומרי הלמידה נועד לאפשר לתכנן ולעסוק בכל חלקי הספר ולא לוותר על סדירות והנכחת שעות לימודי הקודש במרכז סדר היום החינוכי והלימודי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תורה שבעל פה היא אחד התחומים המייחדים את החינוך הממלכתי דתי. מקיימים בכך מצוות לימוד תורה.  תורה שבעל פה היא הפרשנות המעמיקה לתורה שבכתב "אין ישראל אומה אלא בתורותיה" (רב סעדיה גאון) - תורה שבכתב ושבעל פה. מעבר ללימוד התוכן של התורה שבעל פה, מטרה נוספת היא לתת כלים להיות לומדים עצמאיים, ע"פ הגיל ושלבי הלימוד השונים. תכני התורה שבעל פה הם רחבים מאד, ובנושאים רבים, והרצון הוא שכל הלומדים והלומדות יוכלו להתמודד בכוחות עצמם וכמה שיוכלו, ובאופן זה יהיו שותפים וימשיכו את מסירת  התורה ולדורות הבאים. גם בשנה מיוחדת זו המבוקש הוא ללמד את תכנית הלימודים בכל השכבות באופן מלא. בשל המצב מיקדנו והצבענו על 70% מתכנית הלימודים. בקישורים של שכבות הגיל יש הפניה לחומרי עזר, סרטונים, מצגות וכד'. בנוסף ברשתות יש סרטונים רבים ובהם שיעורים בתחומי תושבע"פ.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנת הלימודים תשפ"א, לאור המשך משבר הקורונה ושגרת לימודים מלווה בלמידה מרחוק, הכנו ב"מולדת, חברה ואזרחות" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נילווים באופן בו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה - למידה: מעגל ראשון - לימודי ליבה כוללים ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס. מעגל שני - לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות הבית ספרית הכוללים מושגי הרחבה. נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים שנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית, נושאים שממקדים בסוגיות שדורשות דיון ושיח או נושאים המתאימים להעמקה בדרך של למידה חלופית (עבודת חקר, עבודה שיתופית, ג'יקסו ועוד). תכנית הלימודים מולדת, חברה ואזרחות היא תכנית אינטגרטיבית, המשלבת רעיונות, עקרונות, מושגים ותכנים מתחומי דעת רלוונטיים לסביבות החיים של הלומדים. המושג הערכי מולדת על כל מרכיביו (הסביבתיים-חברתיים-תרבותיים-מורשתיים-רגשיים והיסטוריים) עומד במרכז התוכנית. העיקרון המנחה בתכנית הלימודים "מולדת חברה ואזרחות"  הוא לימוד במעגלים מתרחבים תוך יציאה מעולמם של הילדים ומסביבתם הקרובה והמוכרת אל  סביבות חדשות ורחוקות. רצף ההוראה: כיתה ב – הבית והמרחב סביבו, כיתה ג – הקהילה והיישוב שלי, כיתה ד – הקהילה והיישוב בישראל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בכיתה ה ההבנות שרכשו הלומדים ביחס לסביבתם הקרובה מהוות תשתית לבניית הבנות גיאוגרפיות חדשות בסביבות רחוקות ורחבות יותר –במרחב העוטף את ישראל, במדינות אגן הים התיכון.  בכיתה ו הלמידה חוזרת מהמרחב הרחוק יותר ומתמקדת במרחב המקומי (הלוקלי): לימוד גיאוגרפי של ארץ ישראל לאזוריה וירושלים בירת ישראל, תוך שימת דגש והעמקת הלמידה בדרך החקר על האזור בו מתגורר התלמיד. הלימוד בכיתה ו' מעמיק יותר ביחס לשנים הקודמות ומבנה ידע גיאוגרפי ושפה גיאוגרפית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לקראת שנה"ל תשפ"א ובצל המצב הקיים עם ההתפתחויות הקשורות למגפת הקורונה, להלן מתווה למידה מעודכן לכיתה ו'. המתווה נבנה על תכנית הלימודים החדשה המתחילה להילמד בשנת תשפ"א. הקפדנו על שמירת הסיפור ההיסטורי המשלב בין תולדות עם ישראל והיסטוריה כללית מתוך דגש על רלוונטיות וחיבור אישי. חשוב לשים לב שהלמידה הינה ספירלית וגם נושאים שאינם נלמדים בכיתה ו' עקב המיקוד קיבלו בחלקם מענה בכיתה ט'.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

הנחלת השפה הערבית לילדי ישראל חשובה ביותר. מדינת ישראל שוכנת במזרח התיכון, שבו השפה הרווחת היא השפה הערבית. מקצוע ערבית במגזר היהודי בבתי הספר היסודיים שם דגש על הקניית ארבע מיומנויות בסיסיות: דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה ושילוב התרבות בהוראת השפה.לאור התפשטות נגיף הקורונה אנו מבקשים להעביר המלצות והכוונות להמשך הוראה, למידה והערכה בתחום הדעת ערבית למגזר היהודי.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה.

כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

התאמת הלמידה לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בשנת הלימודים תשפ"א

החינוך לזה"ב (זהירות בדרכים, הנגשה ובטיחות ילדים) הוא משימה לאומית שמטרתה להכשיר את התלמידים לתפקוד יעיל ובטוח במרחבי ההתנהלות (במוסדות החינוך, במרחבים הציבוריים, בבית ובדרך), ללמדם עקרונות התנהגות המבוססים על אחריות אישית וכיבוד הזולת ולהנחיל להם ערכים של מחויבות לשמירה על חיי אדם, על כבודם ועל כיבוד חוקי המדינה.

ריכזנו עבורכם את הנדרש לחינוך ולהטמעה של תכניות הזה"ב במוסדות החינוך, תוך הרחבת הכלים והאמצעים להוראה וללמידה פרונטלית וגם מרחוק, פירטנו את יחידות ההוראה והקישורים הנדרשים להן: חובה, העשרה והרחבה.

שגרת חיינו מציבה התמודדות של ילדינו עם אתגרים וסכנות בכל מרחבי ההתנהלות (דרך, מוסד חינוכי, בית ופנאי) בפרט עם הסכנות שבדרך, עם פתיחת שנת הלימודים ויציאת התלמידים למרחב התעבורתי והמוסדי, מתחזק פוטנציאל ההיפגעות שלהם בדרכם אל המוסד החינוכי וחזרה ממנו, ולכן יש לשים דגש בהוראה ובהטמעה של תכניות הזה"ב.

גם בתקופת הקורונה ובמיוחד בתקופת הקורונה... זה"ב מציל חיים!

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

האומנות החזותית מאפשרת לתלמידים ביטוי עצמי באמצעות צבעים, חומרים וצורות. היא מביאה לידי ביטוי את חוויית העולם הסובב אותנו, הן עולם החוויות הפנימי האישי והן חיי הפרט והקהילה.

הוראת האומנות מתרחשת באמצעות קשת רחבה של פעילויות, ובראשן יצירה בחומר ובצבע, היכרות עם יצירות מתקופות שונות ותצוגת עבודות במרחב.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים הנוכחית מתחילה כשבועיים לפני חגי תשרי, דבר שמאפשר ביצוע חלקי של שתילות והכנות לחורף עם תלמידי בתיה"ס. לאור הצורך בהיערכות להוראה מרחוק, יש לשים דגש על דרכים בהן ההוראה תשולב בעשייה סביב בהתנסות מעשית בסיסית בגידול. מומלץ להכין ערכות של גידולים שהתלמידים יוכלו לגדל בבית, כמובן תוך שמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות. מתווה מעודכן של הפעילות בחוות מפורסם באתר קורונה – מערכת החינוך בשנת לימודים בצל הקורונה. המתווה מתייחס לדברים להיבטים שייחודיים לחוות ומתבסס על הנחיות אורחות חיים במוסדות חינוך המחייבים את כלל בתי הספר. כמובן, כחלק מההכנות לפני פתיחת שנה"ל, חובה לבצע את כלל בדיקות הבטיחות הנדרשות, בהתאם להנחיות אגף הביטחון.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

המוזיקה היא אחת מצורות המבע האנושיות הטבעיות, העשירות והמורכבות ביותר. היא חלק בלתי נפרד מחיינו, ובאמצעות צלילים היא נותנת ביטוי הן לחוויית העולם הסובב אותנו, הן לעולם החוויות הפנימי האישי המוזיקה היא צורך אנושי בסיסי שיש לו ביטוי חשוב ועמוק בחיי הפרט ובחיי החברה גם יחד. הוראת המוזיקה מתרחשת באמצעות קשת רחבה של פעילויות, ובראשן האזנה, ביצוע ויצירה. בשנה זו  תמשיך להתמקד הלמידה בשלושה צירים אלו תוך הפחתה מתכנית הליבה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. בתכנית הלימודים לבתי הספר היסודיים שישה רכיבי ליבה: שפה, ידע גוף וטכניקה, יצירה ומופע, פרשנות והערכה, תרבות וחברה ואיכות חיים ושלושה עקרונות פדגוגיים: התאמה, יישום ושילוב.
התכנית בנויה באופן ספיראלי ויש לשלה ממנה באופן שווה את כלל רכיבי הליבה בכל שנה.
בשנה זו, יש להימנע ממגע וקרבת יתר בשיעורים וביצירה. המיקוד הוא לבחירת המורה תוך שימור את החלוקה השווה של רכיבי הליבה בלימודי המחול.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תהליכי הלמידה והיצירה בתיאטרון בחינוך היסודי, מדגישים היבטים שונים: היבט אמנותי, קוגניטיבי, חוויתי והיבט ערכי. תחום התיאטרון כמרחב התנסות והתבוננות רב ממדי, מאפשר לתלמידים לפתח מיומנויות ביצוע כמו: משחק, בימוי, עיצוב תפאורה, תלבושות ומוסיקה, להכיר יוצרים ויצירות מהארץ והעולם, להתנסות במיומנויות חקר, לפתח מיומנות של צפייה פרשנית וביקורתית בהצגות תיאטרון ולעסוק ביצירה כחלק מחינוך ליצירתיות וחשיפה לתרבות.

הנחת היסוד בהוראת התיאטרון היא התפיסה הבינתחומית המאפשרת שילוב של שפת התיאטרון ותחומי דעת אחרים כמו: ספרות, תנך, היסטוריה. 

בתקופה האחרונה כולנו נאלצים לחפש רעיונות חדשים, דרכי הוראה מגוונות יותר ומרחבים אלטרנטיביים לפעילות. והאתגר העומד לפנינו הוא לבסס למידת חקר עצמאית, שיח קבוצתי ופיתוח ושכלול מיומנויות ביצוע גם במרחבי למידה אלטרנטיביים, וירטואליים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שפה הערבית הינה שפת אם של התלמידים בבתי הספר הערביים והבדואים, שפת ההוראה בבתי הספר על כל הרצף. הלמידה במקצוע ערבית שפת אם מתבססת על הקניית מיומנויות דרך טקסטים מגוונים מכל הסוגות (מידעיים, ספרותיים, וחזותיים, מודפסים ואלקטרוניים) בטבלת המיקוד:

1- אנו מציעים למורה מס' מומלץ של טקסטים שונים (צמצמנו את סוגי הטקסטים)  בכל שליש בדגש כל עקרונות הוראת שפת אם וההדגשים שמופיעים בחוזר המפמ"רית 

2 - אנו מדגישים על הוראת כל מיומנות האוריינות השפתית הדרושות בכל שכבת גיל. בחירת המיומנויות היא לפי שיקול דעת של המורה ולפי הטקסט הנבחר ( חשוב מאוד שהמורה יכסה את כל המיומנויות הנדרשות בכל שכבות הגיל בתוכנית ההוראה שלה)

3 - חשוב מאוד שהתלמידים יחשפו ליצירות ספרותיות מסוגות ספרותיות שונות.

4-  יש להקנות את ארבע מיומנויות השפה - דיבור והאזנה, קריאה וכתיבה, ולאזן ביניהן. הוראת מיומנויות השפה והידע הלשוני תיעשה בשיעורי הערבית, אך יכולה להיעשות גם במשולב עם הוראת תחומי הדעת השונים ביסודי. 

5. יש להקפיד וללמד  ספרות יפה  וכן לעודד קריאה של ספרים.

6. אין לוותר על הקנייה של ידע לשוני ואוצר מילים באופן המשתלב עם התכנים שבהם עוסקים הילדים - במהלך קריאה, שיעורי ערבית, ושיעורים בתחומי לימוד אחרים. 

7 - יש להקנות את מיומנויות השפה בדרך מותאמת לתלמידים השונים בכיתה.  גם תהליכי הוראה-למידה מרחוק מאפשרים הוראה בקבוצות קטנות ואף הוראה פרטנית.

8. חשוב לשלב הערכה מגוונת ומותאמת לפרט בתהליכי ההוראה. ההערכה  חיונית כדי לכוון את המורה להוראה מותאמת. 

9. יש לתמוך בתלמידים שקשה להם, ולחזק מיומנויות בסיסיות בקריאה ובכתיבה על מנת לא להשאיר אף תלמיד מאחור.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בלימודי המתמטיקה בחינוך היסודי, רוכשים התלמידים מושגים ומבנים באריתמטיקה ובגיאומטריה. במהלך שנות הלימוד בבית הספר, נלמדת המתמטיקה באופן ספיראלי, כך שמושגים מתמטיים רבים נלמדים כמה פעמים, תוך הרחבה הידע של התלמיד והעמקתו.

שנת הלימודים תשפ"א תאופיין ב"למידה היברידית" שהיא שילוב של אופני למידה שונים בתהליך הלמידה: מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומפגשים א-סינכרוניים. הלמידה ההיברידית מחייבת אותנו לשנות את אופן ההוראה ולהתאימה לתנאים קיימים.

הנושאים הנלמדים בבית-הספר היסודי מהווים תשתית להמשך לימודי המתמטיקה ועל-כן חשוב מאד ללמד את כל הנושאים שבתכנית הלימוד ולפתח את המיומנויות הנדרשות, גם בשנה המאתגרת הצפויה לנו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד חומרי הלמידה באנגלית 2020-2021 הינו פריסה של ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידת אנגלית מלווה בעקרונות מנחים בבניית ההמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל עמוד מייצג כיתה. מיומנויות אלה הינן חשובות על מנת ליצור בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה הנדרשים החיוניים להמשך הדרך.

המלצות ההוראה מבוססות על  עקרונות אלה:

1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן לקצץ "בנושאים".

2. יש לכלול את כל 4 אופנויות השפה בכל שלב למידה.

3. יש לשים דגש על הוראה- למידה- הערכה אוצר מילים.

4. המורים יכולים לבחור כל מתודולוגיית הוראה  המתאימה להקשר, להעדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים.

5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

עריכת  תוכנית המיקוד במו"ט בוצעה בחשיבה ספירלית-מערכתית, על מנת להבטיח שאבני בניין הכרחיות נצברות כסדרן. סומנו כ-20% מהתוכנית שהועברו לסטטוס "רשות", בנוסף לחלקים שהועברו ל"הרחבה" כבר בתשע"ט. נושאים הנלמדים במספר שכבות מוקדו לשכבה בה הערך המוסף מירבי. בנוסף - המליצו צוותי החשיבה על נושאים שמתאימים יותר להוראה מרחוק (מקוונת/משולבת), ואחרים שמתאימים דווקא להוראה בבית הספר (בכיתה או מחוצה לה).

a

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימוד השפה העברית בבית הספר היסודי הערבי עוסק בהקניית אופנויות השפה: האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה. בארבע שנות לימוד העברית בבית הספר היסודי צריך התלמיד להגיע להכרה בסיסית טובה של השפה העברית, באופן שיוכל להשתמש בה בצורה חופשית בנושאים הקרובים לעולמו ולסביבתו. המורה לעברית ידגיש אוצר מילים מובחר עפ"י רשימות שפרסמנו באתרי המקצוע, והכול ייעשה באופן הדרגתי, מושכל וברמת חזרתיות סבירה. במיקוד לשנת הלימודים תשפ"א הדגשנו סוגות שונות מתוכנית הלימודים כמו סיפורים, משלים, קטעים מספרי לימוד ועוד. בנוסף לזה הדגשנו נושאים לשוניים שיילמדו בתוך הקשר טקסטואלי. יתר על כן, התוכנית הממוקדת מדגישה סוגי טקסטים שונים. באתר המקצוע "אצטבא" במדור "יסודי" תוכלו להעשיר מיקוד זה בחומרי לימוד ובדרכי הערכה כמו: מערכי שיעור, דפי עבודה, בחינות, משימות מתוקשבות, דגמי הוראה, תרגילי לשון, חלופות הערכה, מיפויים, שיעורים מצולמים, משחקים לשוניים ועוד.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לפניכם טבלת מיקוד חומרים במורשת ודת האסלאם לבתי הספר היסודיים. משבר הקורונה שעדיין נמצא במחוזותינו מצריך אותנו להיות גמישים לצרכים של המורים והתלמידים כאחד. טבלת מיקוד חומרי הלמידה מבוססות על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ 70% מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה. מאחלים לכולם הצלחה ושנת עבודה פורייה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לפניכם טבלת מיקוד חומרים ליסודי במורשת ודת נוצרית, כידוע לכם משבר הקורונה שעדיין נמצא במחוזותינו מצריך אותנו להיות גמישים לצרכים של המורים והתלמידים כאחד, הטבלאות מבוססות על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ 70% מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה. עזרים להוראה ולמידה יתפרסמו באתר המקצוע.

מאחלים לכולם הצלחה ושנת עבודה פורייה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנת הלימודים תשפ"א, לאור המשך משבר הקורונה ושגרת לימודים מלווה בלמידה מרחוק, הכנו ב"מולדת, חברה ואזרחות" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נילווים באופן בו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה - למידה: מעגל ראשון - לימודי ליבה כוללים ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס. מעגל שני - לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות הבית ספרית הכוללים מושגי הרחבה. נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים שנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית, נושאים שממקדים בסוגיות שדורשות דיון ושיח או נושאים המתאימים להעמקה בדרך של למידה חלופית (עבודת חקר, עבודה שיתופית, ג'יקסו ועוד). תכנית הלימודים מולדת, חברה ואזרחות היא תכנית אינטגרטיבית, המשלבת רעיונות, עקרונות, מושגים ותכנים מתחומי דעת רלוונטיים לסביבות החיים של הלומדים. המושג הערכי מולדת על כל מרכיביו (הסביבתיים-חברתיים-תרבותיים-מורשתיים-רגשיים והיסטוריים) עומד במרכז התוכנית. העיקרון המנחה בתכנית הלימודים "מולדת חברה ואזרחות"  הוא לימוד במעגלים מתרחבים תוך יציאה מעולמם של הילדים ומסביבתם הקרובה והמוכרת אל  סביבות חדשות ורחוקות. רצף ההוראה: כיתה ב – הבית והמרחב סביבו, כיתה ג – הקהילה והיישוב שלי, כיתה ד – הקהילה והיישוב בישראל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בכיתה ה ההבנות שרכשו הלומדים ביחס לסביבתם הקרובה מהוות תשתית לבניית הבנות גיאוגרפיות חדשות בסביבות רחוקות ורחבות יותר –במרחב העוטף את ישראל, במדינות אגן הים התיכון.  בכיתה ו הלמידה חוזרת מהמרחב הרחוק יותר ומתמקדת במרחב המקומי (הלוקלי): לימוד גיאוגרפי של ארץ ישראל לאזוריה וירושלים בירת ישראל, תוך שימת דגש והעמקת הלמידה בדרך החקר על האזור בו מתגורר התלמיד. הלימוד בכיתה ו' מעמיק יותר ביחס לשנים הקודמות ומבנה ידע גיאוגרפי ושפה גיאוגרפית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תכנית הלימודים בהיסטוריה לכיתה ו' בבית הספר היסודי בחינוך הערבי עוסקת בתולדותיהם של העמים השמיים, יוון הקלאסית , ההילניזם, האימפריה הרומית ותולדות העם היהודי בתקופה הרומית .מיקדנו את ליבת הנושאים אותם חשוב ללמד כדי ליצור בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, מיקדנו את ליבת הנושאים של תכנית הלימודים בבית הספר היסודי, לכיתה ו' אותם חשוב ללמד כדי ליצור בסיס ידע איתן לשנות הלימודים הבאות, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו ידע עולם (כ-40% מהתוכנית). אנו מבקשים שצוותי ההוראה יבחרו עוד כ-30% מנושאי הלימוד, על פי העדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. סך הכל - כ-70% מנושאי הלימוד בשנה רגילה. כל הנושאים הצבועים בירוק - המלצתנו להוראה - הערכה חלופית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה.

כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

התאמת הלמידה לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בשנת הלימודים תשפ"א

החינוך לזה"ב (זהירות בדרכים, הנגשה ובטיחות ילדים) הוא משימה לאומית שמטרתה להכשיר את התלמידים לתפקוד יעיל ובטוח במרחבי ההתנהלות (במוסדות החינוך, במרחבים הציבוריים, בבית ובדרך), ללמדם עקרונות התנהגות המבוססים על אחריות אישית וכיבוד הזולת ולהנחיל להם ערכים של מחויבות לשמירה על חיי אדם, על כבודם ועל כיבוד חוקי המדינה.

ריכזנו עבורכם את הנדרש לחינוך ולהטמעה של תכניות הזה"ב במוסדות החינוך, תוך הרחבת הכלים והאמצעים להוראה וללמידה פרונטלית וגם מרחוק, פירטנו את יחידות ההוראה והקישורים הנדרשים להן: חובה, העשרה והרחבה.

שגרת חיינו מציבה התמודדות של ילדינו עם אתגרים וסכנות בכל מרחבי ההתנהלות (דרך, מוסד חינוכי, בית ופנאי) בפרט עם הסכנות שבדרך, עם פתיחת שנת הלימודים ויציאת התלמידים למרחב התעבורתי והמוסדי, מתחזק פוטנציאל ההיפגעות שלהם בדרכם אל המוסד החינוכי וחזרה ממנו, ולכן יש לשים דגש בהוראה ובהטמעה של תכניות הזה"ב.

גם בתקופת הקורונה ובמיוחד בתקופת הקורונה... זה"ב מציל חיים!

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

האומנות החזותית מאפשרת לתלמידים ביטוי עצמי באמצעות צבעים, חומרים וצורות. היא מביאה לידי ביטוי את חוויית העולם הסובב אותנו, הן עולם החוויות הפנימי האישי והן חיי הפרט והקהילה.

הוראת האומנות מתרחשת באמצעות קשת רחבה של פעילויות, ובראשן יצירה בחומר ובצבע, היכרות עם יצירות מתקופות שונות ותצוגת עבודות במרחב.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים הנוכחית מתחילה כשבועיים לפני חגי תשרי, דבר שמאפשר ביצוע חלקי של שתילות והכנות לחורף עם תלמידי בתיה"ס. לאור הצורך בהיערכות להוראה מרחוק, יש לשים דגש על דרכים בהן ההוראה תשולב בעשייה סביב בהתנסות מעשית בסיסית בגידול. מומלץ להכין ערכות של גידולים שהתלמידים יוכלו לגדל בבית, כמובן תוך שמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות. מתווה מעודכן של הפעילות בחוות מפורסם באתר קורונה – מערכת החינוך בשנת לימודים בצל הקורונה. המתווה מתייחס לדברים להיבטים שייחודיים לחוות ומתבסס על הנחיות אורחות חיים במוסדות חינוך המחייבים את כלל בתי הספר. כמובן, כחלק מההכנות לפני פתיחת שנה"ל, חובה לבצע את כלל בדיקות הבטיחות הנדרשות, בהתאם להנחיות אגף הביטחון.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

המוזיקה היא אחת מצורות המבע האנושיות הטבעיות, העשירות והמורכבות ביותר. היא חלק בלתי נפרד מחיינו, ובאמצעות צלילים היא נותנת ביטוי הן לחוויית העולם הסובב אותנו, הן לעולם החוויות הפנימי האישי המוזיקה היא צורך אנושי בסיסי שיש לו ביטוי חשוב ועמוק בחיי הפרט ובחיי החברה גם יחד. הוראת המוזיקה מתרחשת באמצעות קשת רחבה של פעילויות, ובראשן האזנה, ביצוע ויצירה. בשנה זו  תמשיך להתמקד הלמידה בשלושה צירים אלו תוך הפחתה מתכנית הליבה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. בתכנית הלימודים לבתי הספר היסודיים שישה רכיבי ליבה: שפה, ידע גוף וטכניקה, יצירה ומופע, פרשנות והערכה, תרבות וחברה ואיכות חיים ושלושה עקרונות פדגוגיים: התאמה, יישום ושילוב.
התכנית בנויה באופן ספיראלי ויש לשלה ממנה באופן שווה את כלל רכיבי הליבה בכל שנה.
בשנה זו, יש להימנע ממגע וקרבת יתר בשיעורים וביצירה. המיקוד הוא לבחירת המורה תוך שימור את החלוקה השווה של רכיבי הליבה בלימודי המחול.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תהליכי הלמידה והיצירה בתיאטרון בחינוך היסודי, מדגישים היבטים שונים: היבט אמנותי, קוגניטיבי, חוויתי והיבט ערכי. תחום התיאטרון כמרחב התנסות והתבוננות רב ממדי, מאפשר לתלמידים לפתח מיומנויות ביצוע כמו: משחק, בימוי, עיצוב תפאורה, תלבושות ומוסיקה, להכיר יוצרים ויצירות מהארץ והעולם, להתנסות במיומנויות חקר, לפתח מיומנות של צפייה פרשנית וביקורתית בהצגות תיאטרון ולעסוק ביצירה כחלק מחינוך ליצירתיות וחשיפה לתרבות.

הנחת היסוד בהוראת התיאטרון היא התפיסה הבינתחומית המאפשרת שילוב של שפת התיאטרון ותחומי דעת אחרים כמו: ספרות, תנך, היסטוריה. 

בתקופה האחרונה כולנו נאלצים לחפש רעיונות חדשים, דרכי הוראה מגוונות יותר ומרחבים אלטרנטיביים לפעילות. והאתגר העומד לפנינו הוא לבסס למידת חקר עצמאית, שיח קבוצתי ופיתוח ושכלול מיומנויות ביצוע גם במרחבי למידה אלטרנטיביים, וירטואליים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השפה הערבית הינה שפת אם בחברה הדרוזית ושפת ההוראה בבתי הספר על כל הרצף. שפת אם היא הדלת לתרבויות העולם ולהשכלה הרחבה, היא שפת החשיבה והתקשורת והיא הבסיס לכל המקצועות. המחקרים מראים כי רכישת שפה שניה תתבצע רק אחרי שהלומד נהפך להיות אוריין בשפת אימו

חשוב לי לציין כי, הלמידה במקצוע ערבית שפת אם מתבססת על הקניית מיומנויות בתחומי השפה הבנת הנקרא, הבעה בכתב ובעל פה, ולשון  דרך טקסטים מגוונים מכל הסוגות( מדעיים, ספרותיים, וחזותיים)

אנו בפתחה של שנת הלימודים תשפ"א, ואנו מודעים לכך ששנת הלימודים תפתח בתחושה של אי וודאות ביחס לרצף השנה והאתגרים שילוו אותנו במהלכה. שגרת הלמידה המסורתית שלנו תופר במהלך השנה לכן, אנו נגמיש את עבודתנו ונמשיך להיות יצירתיים יחד ונמקד את הלמידה מתוך תכנית הלימודים, נייצר למורה את מיטב הכלים להוראת המקצוע, נערך לעבודה היברידית של למידה (פנים אל פנים ולמידה מרחוק) ונחזק את הלמידה מרחוק, נציע דרכי הערכה, ונמשיך את תהליכי הלמידה המשמעותית בהוראת המקצוע, במטרה לקידום הידע בדרכי הוראה המייצרים  העמקה, חוויה, רלוונטיות ולמידה עצמית בשילוב המיומנויות קוגניטיביות וחשיבה, מיומנויות בין-אישיות מיומנויות תוך- אישיות), וערכים.

כדי לסייע למורים הכנו עבורם טבלאות מיקוד בהן :

1- אנו מציעים למורה מס' מומלץ של טקסטים שונים ( צמצמנו את מס' הטקסטים)  בכל שליש בדגש כל עקרונות הוראת שפת אם וההדגשים שמופיעים בחוזר המפמ"רית

2 - אנו מדגישים את המיומנות הדרושות בכל שכבת גיל והידע הלשוני (באופן ספיראלי) . בחירת המיומנויות היא לפי שיקול דעת של המורה ולפי הטקסט הנבחר ( חשוב מאוד שהמורה יכסה את כל המיומנויות הנדרשות לצמצם פערים שנוצרו עקב משבר הקורונה)

3- חשוב מאוד שהתלמידים ייחשפו למספר יצירות מגוון של יצירות ספרותיות מסוגות שונות.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בלימודי המתמטיקה בחינוך היסודי, רוכשים התלמידים מושגים ומבנים באריתמטיקה ובגיאומטריה. במהלך שנות הלימוד בבית הספר, נלמדת המתמטיקה באופן ספיראלי, כך שמושגים מתמטיים רבים נלמדים כמה פעמים, תוך הרחבה הידע של התלמיד והעמקתו.

שנת הלימודים תשפ"א תאופיין ב"למידה היברידית" שהיא שילוב של אופני למידה שונים בתהליך הלמידה: מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומפגשים א-סינכרוניים. הלמידה ההיברידית מחייבת אותנו לשנות את אופן ההוראה ולהתאימה לתנאים קיימים.

הנושאים הנלמדים בבית-הספר היסודי מהווים תשתית להמשך לימודי המתמטיקה ועל-כן חשוב מאד ללמד את כל הנושאים שבתכנית הלימוד ולפתח את המיומנויות הנדרשות, גם בשנה המאתגרת הצפויה לנו.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

מיקוד חומרי הלמידה באנגלית 2020-2021 הינו פריסה של ליבת המיומנויות בהוראה ובלמידת אנגלית מלווה בעקרונות מנחים בבניית ההמלצות להוראה-למידה-הערכה. כל עמוד מייצג כיתה. מיומנויות אלה הינן חשובות על מנת ליצור בסיס איתן לשנות הלימודים הבאות בנגישות למידע דבור וכתוב ובהפקת שפה, ולהבטיח שהתלמידים ירכשו את כלי השפה הנדרשים החיוניים להמשך הדרך.

המלצות ההוראה מבוססות על  עקרונות אלה:

1. לימוד שפה מבוסס על מיומנויות ולכן לא ניתן לקצץ "בנושאים".

2. יש לכלול את כל 4 אופנויות השפה בכל שלב למידה.

3. יש לשים דגש על הוראה- למידה- הערכה אוצר מילים.

4. המורים יכולים לבחור כל מתודולוגיית הוראה  המתאימה להקשר, להעדפותיהם ובהתאמה לאוכלוסיית הלומדים.

5. יש לפרוס את שעות הלמידה על פני כל השבוע באמצעים שונים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

d

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

השליטה בשפה העברית היא תנאי הכרחי להשתלבות בחברה הישראלית, בחיי היום יום, במוסדות ההשכלה הגבוהה, בשוק העבודה וכמובן בצבא. על כן חשוב שהנערים והנערות בחברה הדרוזית ישלטו היטב בעברית וירכשו מיומנויות אורייניות כגון קרוא וכתוב, הבנת הנשמע ויכולת לדבר, ולתקשר בעברית כחלק מהשתלבותם החברתית-ערכית במדינה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בצל הקורונה אנו מבקשים להתוות למורים ולמנהלים את יעדינו לשנה המיוחדת הנקרית בפנינו תוך התחשבות יתרה באילוצים שנכפו עלינו בשנה הזאת, הקישור המצורף להלן ממקד את המיומנויות הנדרשות לשנה"ל תשפ"א בהיקף של 70% מתוך המיומנויות המופיעות בתוכנית הלימודים.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בשנת הלימודים תשפ"א, לאור המשך משבר הקורונה ושגרת לימודים מלווה בלמידה מרחוק, הכנו ב"מולדת, חברה ואזרחות" מיקוד למידה, אבני דרך להוראה וחומרי הוראה נילווים באופן בו תוכל להתקיים למידה היברידית מיטבית. ארגון נושאי הלימוד כולל שני מעגלי הוראה - למידה: מעגל ראשון - לימודי ליבה כוללים ידע, מיומנויות, ערכים ומושגי בסיס. מעגל שני - לימודי בחירה והרחבה על פי המדיניות הבית ספרית הכוללים מושגי הרחבה. נושאי ההרחבה שנבחרו הם נושאים שנלמדים בדרך ספירלית וחוזרים באופנים שונים לאורך פרקי התוכנית, נושאים שממקדים בסוגיות שדורשות דיון ושיח או נושאים המתאימים להעמקה בדרך של למידה חלופית (עבודת חקר, עבודה שיתופית, ג'יקסו ועוד). תכנית הלימודים מולדת, חברה ואזרחות היא תכנית אינטגרטיבית, המשלבת רעיונות, עקרונות, מושגים ותכנים מתחומי דעת רלוונטיים לסביבות החיים של הלומדים. המושג הערכי מולדת על כל מרכיביו (הסביבתיים-חברתיים-תרבותיים-מורשתיים-רגשיים והיסטוריים) עומד במרכז התוכנית. העיקרון המנחה בתכנית הלימודים "מולדת חברה ואזרחות"  הוא לימוד במעגלים מתרחבים תוך יציאה מעולמם של הילדים ומסביבתם הקרובה והמוכרת אל  סביבות חדשות ורחוקות. רצף ההוראה: כיתה ב – הבית והמרחב סביבו, כיתה ג – הקהילה והיישוב שלי, כיתה ד – הקהילה והיישוב בישראל.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

בכיתה ה ההבנות שרכשו הלומדים ביחס לסביבתם הקרובה מהוות תשתית לבניית הבנות גיאוגרפיות חדשות בסביבות רחוקות ורחבות יותר –במרחב העוטף את ישראל, במדינות אגן הים התיכון.  בכיתה ו הלמידה חוזרת מהמרחב הרחוק יותר ומתמקדת במרחב המקומי (הלוקלי): לימוד גיאוגרפי של ארץ ישראל לאזוריה וירושלים בירת ישראל, תוך שימת דגש והעמקת הלמידה בדרך החקר על האזור בו מתגורר התלמיד. הלימוד בכיתה ו' מעמיק יותר ביחס לשנים הקודמות ומבנה ידע גיאוגרפי ושפה גיאוגרפית.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

משבר הקורונה שחווינו בסמסטר השני של שנה"ל תש"ף שינה את אופן הלמידה ויצר סדירויות חדשות בארגון הלימודים. המורים לחינוך גופני נדרשו להתאים את דרך ההוראה למצב החדש ולהתמודד עם אתגרים שונים ביניהם, בחירת נושאי לימוד ואופן ארגון הלמידה.

כחלק מההערכות לשנת הלימודים תשפ"א, עלינו לקחת בחשבון תרחישים שונים שעלולים לגרום לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה להשתבש ולהפריע מאוד בשגרת הלימודים בבתי הספר. על מנת להקל, ולו במעט, את הקושי, הכנו עבור המורים לחינוך גופני, את מיקוד הלמידה בחינוך הגופני לשנה"ל תשפ"א, על פי הנחיות המזכירות הפדגוגית, באופן שיאפשר התמודדות עם תרחישים שונים וביניהם מספר מוגבל של ימי לימודים בבתי הספר.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

התאמת הלמידה לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בשנת הלימודים תשפ"א

החינוך לזה"ב (זהירות בדרכים, הנגשה ובטיחות ילדים) הוא משימה לאומית שמטרתה להכשיר את התלמידים לתפקוד יעיל ובטוח במרחבי ההתנהלות (במוסדות החינוך, במרחבים הציבוריים, בבית ובדרך), ללמדם עקרונות התנהגות המבוססים על אחריות אישית וכיבוד הזולת ולהנחיל להם ערכים של מחויבות לשמירה על חיי אדם, על כבודם ועל כיבוד חוקי המדינה.

ריכזנו עבורכם את הנדרש לחינוך ולהטמעה של תכניות הזה"ב במוסדות החינוך, תוך הרחבת הכלים והאמצעים להוראה וללמידה פרונטלית וגם מרחוק, פירטנו את יחידות ההוראה והקישורים הנדרשים להן: חובה, העשרה והרחבה.

שגרת חיינו מציבה התמודדות של ילדינו עם אתגרים וסכנות בכל מרחבי ההתנהלות (דרך, מוסד חינוכי, בית ופנאי) בפרט עם הסכנות שבדרך, עם פתיחת שנת הלימודים ויציאת התלמידים למרחב התעבורתי והמוסדי, מתחזק פוטנציאל ההיפגעות שלהם בדרכם אל המוסד החינוכי וחזרה ממנו, ולכן יש לשים דגש בהוראה ובהטמעה של תכניות הזה"ב.

גם בתקופת הקורונה ובמיוחד בתקופת הקורונה... זה"ב מציל חיים!

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

האומנות החזותית מאפשרת לתלמידים ביטוי עצמי באמצעות צבעים, חומרים וצורות. היא מביאה לידי ביטוי את חוויית העולם הסובב אותנו, הן עולם החוויות הפנימי האישי והן חיי הפרט והקהילה.

הוראת האומנות מתרחשת באמצעות קשת רחבה של פעילויות, ובראשן יצירה בחומר ובצבע, היכרות עם יצירות מתקופות שונות ותצוגת עבודות במרחב.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

שנת הלימודים הנוכחית מתחילה כשבועיים לפני חגי תשרי, דבר שמאפשר ביצוע חלקי של שתילות והכנות לחורף עם תלמידי בתיה"ס. לאור הצורך בהיערכות להוראה מרחוק, יש לשים דגש על דרכים בהן ההוראה תשולב בעשייה סביב בהתנסות מעשית בסיסית בגידול. מומלץ להכין ערכות של גידולים שהתלמידים יוכלו לגדל בבית, כמובן תוך שמירה על הנחיות הבטיחות והבריאות. מתווה מעודכן של הפעילות בחוות מפורסם באתר קורונה – מערכת החינוך בשנת לימודים בצל הקורונה. המתווה מתייחס לדברים להיבטים שייחודיים לחוות ומתבסס על הנחיות אורחות חיים במוסדות חינוך המחייבים את כלל בתי הספר. כמובן, כחלק מההכנות לפני פתיחת שנה"ל, חובה לבצע את כלל בדיקות הבטיחות הנדרשות, בהתאם להנחיות אגף הביטחון.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

המוזיקה היא אחת מצורות המבע האנושיות הטבעיות, העשירות והמורכבות ביותר. היא חלק בלתי נפרד מחיינו, ובאמצעות צלילים היא נותנת ביטוי הן לחוויית העולם הסובב אותנו, הן לעולם החוויות הפנימי האישי המוזיקה היא צורך אנושי בסיסי שיש לו ביטוי חשוב ועמוק בחיי הפרט ובחיי החברה גם יחד. הוראת המוזיקה מתרחשת באמצעות קשת רחבה של פעילויות, ובראשן האזנה, ביצוע ויצירה. בשנה זו  תמשיך להתמקד הלמידה בשלושה צירים אלו תוך הפחתה מתכנית הליבה.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

לימודי החינוך למחול הם סינרגיה של תאוריה, ביצוע  ויצירה. בתכנית הלימודים לבתי הספר היסודיים שישה רכיבי ליבה: שפה, ידע גוף וטכניקה, יצירה ומופע, פרשנות והערכה, תרבות וחברה ואיכות חיים ושלושה עקרונות פדגוגיים: התאמה, יישום ושילוב.
התכנית בנויה באופן ספיראלי ויש לשלה ממנה באופן שווה את כלל רכיבי הליבה בכל שנה.
בשנה זו, יש להימנע ממגע וקרבת יתר בשיעורים וביצירה. המיקוד הוא לבחירת המורה תוך שימור את החלוקה השווה של רכיבי הליבה בלימודי המחול.

שינוי ההוראה והלמידה בשנת תשפ"א

תהליכי הלמידה והיצירה בתיאטרון בחינוך היסודי, מדגישים היבטים שונים: היבט אמנותי, קוגניטיבי, חוויתי והיבט ערכי. תחום התיאטרון כמרחב התנסות והתבוננות רב ממדי, מאפשר לתלמידים לפתח מיומנויות ביצוע כמו: משחק, בימוי, עיצוב תפאורה, תלבושות ומוסיקה, להכיר יוצרים ויצירות מהארץ והעולם, להתנסות במיומנויות חקר, לפתח מיומנות של צפייה פרשנית וביקורתית בהצגות תיאטרון ולעסוק ביצירה כחלק מחינוך ליצירתיות וחשיפה לתרבות.

הנחת היסוד בהוראת התיאטרון היא התפיסה הבינתחומית המאפשרת שילוב של שפת התיאטרון ותחומי דעת אחרים כמו: ספרות, תנך, היסטוריה. 

בתקופה האחרונה כולנו נאלצים לחפש רעיונות חדשים, דרכי הוראה מגוונות יותר ומרחבים אלטרנטיביים לפעילות. והאתגר העומד לפנינו הוא לבסס למידת חקר עצמאית, שיח קבוצתי ופיתוח ושכלול מיומנויות ביצוע גם במרחבי למידה אלטרנטיביים, וירטואליים.