יסודי מחוננים ומצטיינים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מחוננים ומצטיינים

מענה למחוננים ולמצטיינים בחינוך היסודי

בבתי הספר לומדים מגוון רחב של תלמידים, ביניהם גם תלמידים מחוננים ומצטיינים. תלמידים אלו הם בעלי יכולות ומאפיינים ייחודיים, ועל כן הם זקוקים להתייחסות מיוחדת של מערכת החינוך, הן בזמן שגרה והן בזמן חירום.

בזמן חירום הצרכים הייחודים אף מתעצמים, ועל כן יש חשיבות רבה למתן מענה הוליסטי: קוגניטיבי, רגשי וחברתי. יש לוודא את קיום המענים המותאמים להם .

בשנת הלימודים תשפ"א ימשיכו בתי הספר בהטמעת תפיסת "המחונן והמצטיין בכיתתו", תכנית "אמירים"  תופעל בבתיה"ס היסודיים, והתלמידים ימשיכו ללמוד במרכזי המחוננים והמצטיינים יום בשבוע.

נדגיש כי חשוב שדווקא בעת הנוכחית, יוודאו מחנכי הכיתות את השתתפות התלמידים המחוננים והמצטיינים בלימודיהם במסגרות ובתכניות הייחודיות עבורם.

1. ביצוע מיפוי מדויק בכיתות ג'-ו' של כלל התלמידים המאותרים כתלמידים מחוננים או מצטיינים ותלמידים מצטיינים בבית הספר – לקבוצה זו ישתייכו תלמידים שאותרו כמחוננים או מצטיינים באמצעות מבחני האיתור הארציים מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים וכן תלמידים שבית הספר מגדיר כמצטיינים על בסיס הישגים (20% הגבוהים של שכבת הגיל), מוטיבציה גבוהה ללמידה והתנהגות נאותה

2. הלימודים במרכזי המחוננים והמצטיינים פועלים נכון לעת הזו במתכונת של למידה מרחוק. נוכח כך, יש לפעול לתיאום עם מרכז המחוננים והמצטיינים האזורי / יישובי כך שהתלמידים המאותרים ימשיכו ללמוד במרכז. תלמידים אלה ישתתפו בפעילות של המרכז אחת לשבוע (יום השליפה).

ככל שמרכזי ההעשרה יפעלו בהוראה מקוונת בלבד-

א.   תלמידים מחוננים מכיתות ג'–ד' ילמדו באופן מקוון את השיעורים של מרכז המחוננים לאחר שעות הלימודים בבית הספר.

ב.    תלמידים מחוננים מכיתות ה'-ו' ילמדו באופן מקוון בשעות הבוקר את השיעורים של מרכז המחוננים.

3. הפעלת תכנית "אמירים" תעשה בלמידה מקוונת או פרונטלית, בהתאם לתכנון ההוראה ולמתווה ההפעלה שביה"ס מפעיל. התלמידים ילמדו בתכנית 5 שעות העשרה שבועיות לכל קבוצת "אמירים".

4. מדריך האגף למחוננים ולמצטיינים ימשיך להדריך את הצוות החינוכי בכל הקשור למענה מותאם לתלמידים אלו.

5. מורים ישתתפו בפיתוח מקצועי מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים. בהשתלמויות יושם דגש גם על הוראה ולמידה מרחוק.

תהליכי למידה, הוראה בהוראה משולבת מרחוק/ מקרוב

יש לתכנן הוראה מותאמת לצרכים הקוגנטיביים, הרגשיים והחברתיים בכיתה ההטרוגנית.

הרחבה על הנושא ראה קישור: https://mosdot.education.gov.il/students/gifted/fostering

סביבות למידה

1. יש להשתמש בכלים שיתופיים טכנולוגיים המאפשרים לתלמידים להגיב בדרכים שונות ולשתף את חבריהם במחשבות, רעיונות, מסקנות.

2. יש לשלב בלמידה מקורות אינטרנטיים שיש בהם העשרה והעמקה עבור תלמידים מחוננים ומצטיינים המאפשרים למידה עצמית.  

הורים וקהילה

שמירה על קשר רציף עם הורי התלמידים המחוננים והמצטיינים והתייחסות לצרכים ייחודיים.

פעילות מרכזי מחוננים ומצטיינים בשגרת קורונה בשנת הלימודים תשפ"א

במדינת ישראל פועלים 58 מרכזי מחוננים ומצטיינים הפזורים בכל רחבי הארץ ונותנים מענה קוגניטיבי, חברתי ורגשי לתלמידים שאותרו כמתאימים ללמוד במסגרת ייחודית זו.  התלמידים המאותרים מגיעים ליום לימודים במרכז פעם בשבוע לאורך כל שנת הלימודים. המרכזים פועלים בשכבות הגיל ג'-ט' במגזר דובר העברית וד'-ט' במגזר דובר הערבית.

בשלב זה, בשנת הלימודים התשפ"א יפעלו המרכזים בהוראה מרחוק בכל שכבות הגיל. בהינתן אישור פעולה אחר, יעודכנו ההנחיות.

קיימת חשיבות רבה לקיום פעילות לימודית רציפה במרכזי המחוננים והמצטיינים ובהמשך מתן המענה הלימודי והחברתי-רגשי המותאם לתלמידים המחוננים והמצטיינים גם בשגרת קורונה.

 • מרכזי העשרה למחוננים פועלים יום בשבוע (6 ש"ש) עבור תלמידים שאותרו כמחוננים. יום הלימודים מחליף יום למידה בית ספרי.
 • פעילות המצטיינים מתקיימת יום בשבוע (2-4 ש"ש) עבור התלמידים שאותרו כמצטיינים. יום הלימודים מתקיים לאחר שעות הפעילות בבתיה"ס.
 • הלימודים למחוננים בכיתות ה' – ט' תתקיים ביום הלימודים שנקבע להם. לתלמידי ג' – ד' בלבד, תתקיים הלמידה מרחוק לתלמידים המחוננים לאחר שעות הלימודים.
 • הלימודים בתכנית למצטיינים תתקיים לאחר שעות הלימודים בבתיה"ס, לכל שכבות הגיל
 • מנהל המרכז ישמור על רציפות בתהליכי ההוראה והלמידה ועל קשר שבועי רציף עם הורי התלמידים, צוות המורים ובתיה"ס המזינים.
 • בהוראה מרחוק, ישמר מבנה יום הלימודים למחוננים ולמצטיינים בתמהיל מורים עובדי המשרד ומורים שאינם עובדי המשרד.
 • ימונה מורה מלווה לכל קבוצת לימוד (מחנך) הממונה על יצירת קשר שבועי עם תלמידי הקבוצה.
 • יתקיימו מפגשי צוות קבועים למעקב פדגוגי וארגוני.
 • תבוצע לכל צוות עובדי ההוראה הדרכה בסיסית להיכרות עם הפלטפורמה להוראה מרחוק.
 • לפני פתיחת שנת הלימודים: יש לבנות חוזה התקשרות עם ההורים אשר יכלול מראש את מרכיבי ההתנהלות הלימודית בשגרת קורונה.
 • לפני פתיחת שנת הלימודים יצא חוזר תשלומים מסודר ואישור ההורים לקבלתו. בתי הספר המזינים יעודכנו על אופני הלמידה מרחוק של התלמידים המחוננים והמצטיינים במטרה לסנכרן ולתאם את הפעילות באחריות מנהל המרכז ורכז/ת השילוב.
 • · כל מרכז יפתח אתר נגיש ועדכני שיכיל פרטים אודות מתווה הלמידה, מערכת השעות וכדומה.

תהליכי הוראה, למידה והערכה:

 • תכנית הלימודים במרכזים נלמדת על פי עקרונות מתווה הליבה הבנוי ממודל בן ארבעה צירים, כל ציר בנוי מאשכולות : ציר תחומי הדעת , ציר המיומנויות והכישורים, הציר הדידקטי-ארגוני, הציר הערכי רגשי-חברתי
 • לצד השיעורים יתקיימו תכניות ארציות כגון : במה מחוננת לקולנוע ותיאטרון , יוזמות (מחוננים בלילה , נוף בחלוני וכיוצ"ב). תכניות אלה יפעלו במקוון בתשפ"א בהתאם להנחיות.
 • הגדרת יום לימודים שבועי למחוננים כוללת שלושה מפגשי למידה מקוונים במבנה הבא:  

1) פתיחת מנהל /רכז שכבה של היום הכולל פעילות חברתית קצרה;

2) פעילות לימודית סינכרונית ראשונה;

3) פעילות לימודית סינכרונית שנייה;

4) לפחות משימה א- סינכרונית אחת;

5) בכל הפעילויות הלימודיות ישולבו היבטים רגשיים וחברתיים;


 • הגדרת יום לימודים שבועי למצטיינים כולל 2 מפגשי למידה מקוונים במבנה הבא:

1) פתיחת מנהל/רכז תכנית המצטיינים ופעילות חברתית/הפגתית קצרה;

2) פעילות לימודית סינכרונית;

3) פעילות לימודית א-סינכרונית או פעילות סינכרונית נוספת;

 • יש לבדוק נוכחות ופעילות התלמידים בלמידה מקוונת בכל השיעורים.
 • יש לקיים תהליכי הערכה ללמידה גם בהוראה ולמידה מקוונת

למידה רגשית חברתית

 • הקפדה על מיפוי וזיהוי שוטף של תלמידים מנותקי קשר ותלמידים במצוקה ועדכון יועצ/ת המרכז / מחנך/ת הקבוצה.
 • יצירת שגרה שבועית של מפגשים חברתיים-רגשיים של המורה המלווה את הקבוצה גם באופן מקוון או שילובם הקבוע בתהליכי הלמידה.
 • שמירה על אקלים חיובי ובונה בתוך המרחבים הדיגיטליים.
 • חובת ביצוע פעילות חברתית סינכרונית במהלך יום הלימודים.

קישורים

מתווה ליבה להוראת מחוננים ומצטיינים

מחוננים ומצטיינים במרחב הפדגוגי

מחוננים בלילה

שיעור פתוח