פריט ידע ילדים ונוער בסיכון - על יסודי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ילדים ונוער בסיכון - על יסודי

מעודכן 16.09.20

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020. פעילות לילדים ונוער בסיכון להתקיים, בהתאם לאמור לעיל.

כללי

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020. פעילות לילדים ונוער בסיכון להתקיים, בהתאם למסמך המפרט את מתוכנת הלמידה לילדים ונוער בסיכון.

מערכת החינוך תחל את שנת הלימודים תשפ״א במתווה הפעלה משולב. במתווה זה ילמדו ילדים ונוער בסיכון במסגרות הלימוד כבשגרה, תוך כדי שמירה על הנחיות אורחות החיים. מתווה זה תקף גם עבור מצב של סגר.

העבודה עם ילדים ונוער בסיכון מושתתת על הפדגוגיה הטיפולית, תפיסה תאורטית ומקצועית העוסקת בקשר שבין נפש התלמיד שחווה בחייו מצבי כישלון, אכזבה ופגיעות רגשיות ופיזיות, לבין תהליכי למידה ועמידה בהישגים לימודיים נורמטיביים. הפדגוגיה הטיפולית היא כלי מרכזי למתן מענים לילדים ולנוער בסיכון, הן בשגרה והן בחירום.

המענים שיופעלו בשנת הלימודים הבאה לילדים ולנוער בסיכון מבוססים על העקרונות האלה:

 • שומרים על קשר – יצירת מרחב פוטנציאלי המעודד תקשורת פתוחה, ישירה, קבועה ומעוררת עניין של המורה/איש חינוך עם הילדים
 • צרכים בסיסיים כתנאי הכרחי; דאגה קבועה לביטחון תזונתי וציוד קצה (מחשבים)
 • גמישות ודינמיות – יצירת שגרה לימודית גמישה המותאמת ללמידה עצמאית מוחזקת
 • משוב והערכה – יצירת מערך מעקב ובקרה מובנה ומותאם ללמידה ולביקור סדיר
 • שקיפות בסטטוס התלמיד – מפה מעודכנת על מצבו של כל תלמיד, כאשר כל פעולה במערכת מקנה תגמול בנקודות זכות וקרדיטציה מצטברת

קישורים:

1.  סרטון פדגוגיה טיפולית

2.  מצגת פדגוגיה טיפולית בשעת חירום

3.  מצגות ומסמכים מאתר האגף ללמידה מרחוק

הערה: כל התוכניות התוספתיות לבתי הספר מותנות בתקציב קיים בתקנה הייעודית

מדיניות ונהלים

המלצות למנהלי מוסדות חינוך שבהם פועלות תוכניות אגף חינוך ילדים ונוער בסיכון בעל-יסודי

 • על פי עקרון צרכים בסיסיים כתנאי הכרחי, יש  לדאוג למכשור ולתשתיות קצה ללמידה ולמציאת פתרונות עבור אוכלוסיות שאינן מורגלות בעבודה מקוונת (חרדים, בדואים), זאת באמצעות מיפוי תשתיות קצה שיעשו המחנכים בכלל הכיתות. יש לציין כי מחטים, מפתנים ומרכזי השכלה של היל"ה אמורים להיות מוחרגים גם בסגר מלא ולהמשיך לעבוד במתכונת רגילה.

כיתות ותוכניות שח"ר (מב"ר, אתגר ואמ"ץ) יעבדו בקפסולות ובמתווה משולב. לכן יש לוודא כי לתלמידים יש אמצעי קצה, במידה ולא, יש לתת להם חוברות עבודה.

 • על פי עקרון גמישות ודינמיות, בכיתות ובתוכניות שח"ר (מב"ר, אתגר ואמ"ץ) יש  לדאוג לכך שהצוות החינוכי יפעל על פי מודל כיתה תומכת, המדגיש תמיכה רגשית ולמידה קבוצתית במפגש פנים אל פנים, וכן תרגול ומשחק במפגש הווירטואלי.
 • על פי עקרון שמירה על קשר, חשוב לדאוג שהצוות החינוכי ישמור על קשר אישי ורציף עם התלמידים תוך כדי שמירה על שגרה ועל מכוונות תפקודית, דבר הנכון בכל מבנה עבודה. שמירת הקשר נעשית באמצעות שמירה על קשר טלפוני עם הורי התלמידים ועם התלמידים (לפחות שתי שיחות בשבוע לכל תלמיד). אם התלמיד אינו משתתף בלמידה יש להגיע לביקור בית, ובמידת הצורך יש לערב קצין ביקור סדיר.
 • על פי עקרון השמירה על צרכים בסיסיים, רצוי שמחנכי הכיתות ישמרו על קשר עם הורי התלמידים הן בקבוצות ווטסאפ כיתתיות והן בטלפון שבועי לכל הורה, כדי ליצור שותפות עם הורי התלמידים, דבר הנכון לכל מבנה עבודה. אם ההורים אותרו במצב של מצוקה, יש להפנות זאת לגורמים המתאימים, כמו יועצת בית הספר, עובדת סוציאלית או גורמי הרווחה.
 • על פי עקרון שקיפות בסטטוס התלמיד וגמישות ודינמיות, יש להקנות ולפתח יכולות של למידה עצמאית בקרב התלמידים באופן הדרגתי ומותאם גיל, שכן הלמידה מהבית מחייבת מיומנות של לומד עצמאי. זאת באמצעות יצירת מרחב וירטואלי בכל המסגרות, באמצעותו יוכל התלמיד לעקוב אחר כל המשימות הכיתתיות (כמו כלי מייקרוסופט ומודל). הדבר נכון הן במבנה עבודה משולב והן בסגר מלא.

בזמן מבנה עבודה משולב, מומלץ להעביר שיעורים מתוקשבים כדי להרגיל את התלמידים ללמידה מקוונת.

 • על פי עקרון גמישות ודינמיות, רצוי לפרוס לאורך היום פעילויות חינוכית מתוך התחשבות בנערים עובדים. בכלל המסגרות מומלץ לבנות מערכת שיעורים גמישה באמצעות הלמידה מרחוק, כדי שכלל התלמידים יוכלו להשתלב בלמידה (גם אלו הנמצאים במצוקה כלכלית ונאלצים לעבוד).
 • על פי עקרון צרכים בסיסיים כתנאי הכרחי, מומלץ לעקוב אחר התנהגויות, סיכוניות תגובות חרדה, אלימות במשפחה, קושי בזמן בידוד וכולי. אם אותרו תלמידים אלו במצב מצוקה, יש להפנותם ליועצת בית הספר ולגורמי רווחה רלוונטיים.

דגשים נוספים בלמידה מרחוק

 • הצמדת חונך לכל תלמיד בסיכון הניגש לבגרות.
 • יצירת פורומים וקהילות ללמידה משותפת, לתחזוק קשרים חברתיים וללמידה בצוות.
 • תמיכה רגשית מרחוק בהתאם לגישת הפדגוגיה הטיפולית.
 • קו חם להורים להתייעצות, להדרכה ולדיווח במקרי קיצון (בהקמה).
 • למידה מרחוק להסמכות טכנולוגיות – בניית אתרים, טלפונים ניידים ועוד.

מענים

המענים הייחודים שינתנו בשנת תשפ"א בהתאם למתווה המשולב לילדים ונוער בסיכון הם כדלקמן:

מסגרות ייחודיות הנותנות מענה לבני נוער בסכנת נשירה, הזקוקים למסגרת לימודית קטנה ומכילה, שתוביל תלמידים אלו לתעודות משמעותיות (תעודות הסמכה ותעודות בגרות).

התוכנית פועלת לקידומם של תלמידים שצברו פערים לימודיים במעבר בין שכבת ט' לשכבה י'. התוכנית נועדה בעיקרה לטפח את התלמידים ברמה הרגשית, הערכית והקוגניטיבית, כך שיוכלו להשיג זכאות לתעודת בגרות איכותית ומיטבית שתאפשר להם להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה.

תוכנית המיועדת לתלמידים שברובם מרקע סוציו-אקונומי נמוך, וכן עם קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים או בעיות התמדה על פני הרצף. בכיתות אלו התלמידים לומדים במגמות טכנולוגיות המאפשרות זכאות לבגרות או 14 יחידות לימוד טכנולוגיות, כפוף לתנאי הסף ללימודי טכנאים והנדסאים, ואף תעודת בגרות טכנולוגית במטרה לשלבם בחברה

 • תוכנית אמץ: תוכנית תוספתית המיועדת לתלמידים בכיתת אתגר.

פועלים במרחב בית-ספרי שהוקצה ואובזר בהתאם. מטרת התוכנית היא הכלה והקניית אסטרטגיות למידה תוך כדי צמצום פערים לימודיים, רגשיים וחברתיים, לשם מיצוי הפוטנציאל של התלמידים ושילובם בכיתות האם באופן מיטבי כלומדים עצמאיים.

מיושמות בכיתות ט' ומטרתן להכין את התלמידים למעבר קל וחלק יותר לחטיבה העליונה.

תכנית להשלמת השכלת יסוד ולימודי השלמה

תוכנית המהווה מסגרת חינוכית ייחודית מוכרת הפועלת לחינוך ולהשלמת השכלה של בני הנוער בעזרת מסלולי לימוד ייחודיים לרכישת השכלה עם תעודה – מ-8 שנות לימוד ועד בגרויות. התוכנית הצטרפה למחלקה של קידום נוער מתוך שינוי תפיסתי והבנה כי נערים בסיכון יכולים וצריכים להגיע להישגים לימודיים. בני הנוער המשתתפים בכנית מקיימים במסגרתה את חובת הביקור הסדיר כנדרש בחוק לימוד חובה.

הפעלת התוכנית בשנת תשפ"א כפופה לאישור תקציבי.