פריט ידע חינוך חברתי קהילתי חטיבה עליונה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חינוך חברתי קהילתי חטיבה עליונה

מבוא

החברה בישראל מתמודדת עם נגיף הקורונה, ואי הוודאות מאלץ אותנו להיערך לשנת הלימודים בדרך אחרת מהמקובל. אנו נדרשים לסגל יצירתיות, גמישות, למידה תוך כדי תנועה והסתגלות מהירה לשינויים. בשנה זו, נתמודד עם סוגיות הנוגעות לא רק להיבט הבריאותי, אלא אף לצביונה החברתי, התרבותי, המדיני והכלכלי של המדינה ונערך לשנת הלימודים במודל חברתי היברידי.

גם בשנה זו ואף יותר מכל שנה קבוצה/ קפסולה מגובשת וחיובית יוצרת אקלים המאפשר צמיחה של התלמידים בתוכה מתוך יצירת סביבה בטוחה גם פיזית וגם וירטואלית לדיון ושיח, לגילוי עצמי, להתפתחות וללמידה.

במצב זה, תפקיד החינוך החברתי לפתח את הקבוצה ואת התהליכים המתרחשים בה הוא משמעותי לעין שיעור. עלינו לטפח את הפדגוגיה החברתית המזמנת שיח אודות הקשר שבין היחיד והחברה ולהנחיל מושגים כמו אחריות קולקטיבית, וולונטריות וצדק חברתי. מחובתנו ללמד, לקדם ולטפח מיומנויות של ניהול עצמי, לקדם לומד עצמאי המחובר לעצמו והמביא את עצמו לידי מיצוי ולידי ביטוי. היום, יותר מתמיד, עלינו להזמין את הלומדים להיות פעילים, אמפתיים, יוזמים ומעורבים בתכני הלימוד ובתכנים חברתיים בין אם פיזית ובין אם וירטואלית.

מדיניות: החברה בישראל עודנה מתמודדת עם נגיף הקורונה, ואי הוודאות מאלץ אותנו להיערך לפתיחת שנה בדרך אחרת מהמקובל. אנו נדרשים לסגל יצירתיות, גמישות, למידה תוך כדי תנועה והסתגלות מהירה לשינויים. בפתיחת שנה זו, נתמודד עם סוגיות הנוגעות לא רק להיבט הבריאותי, אלא אף לצביונה החברתי, התרבותי, המדיני והכלכלי של המדינה ונערך לפתיחת שנה במודל חברתי היברידי.

תפקיד רכז החינוך החברתי בשגרת הקורונה: ליצור סדר יום חברתי ערכי גם וירטואלי וגם פיזי במוסד החינוכי, בהלימה לחזון הבית ספרי ולערכי המורשת הנהוגה באותו מוסד חינוך. סדר היום מושפע מאירועי אקטואליה, מלוח השנה, מאקלים בית הספר ומהמרקם הקהילתי שבו נמצא המוסד החינוכי.

הנחיות ורגולציה: ראו בקישור את מתווה העבודה לרכז החברתי ואת העוגנים להמשך עבודה בהלימה למשימות: יצירתיות ויוזמה, הקפסולה כקבוצה חברתית , שעת חינוך – שעת חברה, רעיונות לפעילות כיתתית בשגרת הקורונה, הצעות נוספות להרחבת העיסוק חברתי קהילתי ברמה בית ספרית וירטואלית, שילוב והכלה חברתית בזמן קורונה ועוד.

הפניות לכלים:

עוגנים בעבודת הרכז החברתי ערכי קהילתי

מדיניות: האחריות על הכנה מיטבית של בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל מוטלת עלינו, מערכת החינוך בבתי הספר, עפ"י חוזר מנכ"ל "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל". השנה עומדים בפנינו אתגרים ייחודיים - התנהלות באילוצי מגפת הקורונה מחד, וסיוע לבני הנוער בתהליכי המיון והשיבוץ לצה"ל, תוך הגברת נכונותם לשירות קרבי ומשמעותי מאידך.

בעל תפקיד: מחנכי הכיתות, רכז חברתי

הפניות לכלים:

אגרת מתווה עבודה - הכנה לצה"ל תשפ"א

מדיניות: בפרוש שנה״ל החדשה תשפ״א אתגר גדול עומד בפנינו- לפתח ולטפח את המנהיגות הייצוגית בצל מגפת הקורונה בקרב התלמידים (והנוער) במדינת ישראל. מועצות התלמידים בבית הספר נועדו לטפח מנהיגות תלמידים ונוער ייצוגית המקדמת את הערכים הדמוקרטיים בבית הספר ובקהילה, לייצר התנסויות בבתי הספר ובקהילה של פעילות בהובלת התלמידים ולהכשיר את התלמידים לתפקוד בחברה על מסגרותיה השונות בתהליך של למידה חברתית וערכית  ותכוון את התלמידים להתפתחותם כאזרחים מעורבים.

מועצת התלמידים בבית הספר נבחרת בבחירות דמוקרטיות ועליה לייצג את כלל תלמידי בית הספר ולדאוג לייצוג קבוצות ייחודיות, כמו תלמידי החינוך המיוחד, מסלולים ייחודיים בבית הספר וכיוצ"ב. על כל מועצה לפעול תוך שמירה על מדיניות המוסד החינוכי ועל דגשיו.

בעלי תפקיד: מנחה המועצה הוא דמות משמעותית ומשפיעה בפיתוח המקצועי, החברתי- קבוצתי והאישי של נציגי המועצה אשר מהווה ציר מרכזי בתהליכי בניית המועצה ובפעילות השוטפת שלה. המנחה יהיה שותף לצוות היגוי לחינוך חברתי-ערכי-קהילתי בבית הספר ולכל מובילי התוכניות הבלתי פורמאליות שבו. מידע נוסף בנושא בקובץ המצורף בתחתית חלק זה.

הנחיות ורגולציה: חוזר מנכ"ל האחרון תשע"ו/1 א '9-7.9 בנושא מועצת התלמידים בבית הספר מורה על הקמת מועצת תלמידים בית ספרית והתנהלות על פי קריטריונים ברורים ומוגדרים . לכך מתווסף חוק הרשויות המקומיות שנכנס לתוקף ביולי 2014 ובו סעיפים המתייחסים להקמה והפעלת מועצת תלמידים ונוער ברשויות. באחריות המחוזות לוודא תקינות עבודת מועצת התלמידים הבית ספרית וכן להקפיד עם מנחי בתי הספר על  קיומו של הליך בחירות דמוקרטי של נציגי המועצה הבית ספרית. מידע נוסף בנושא בקובץ המצורף בתחתית חלק זה.

הפניות לכלים:

מתווה תכנית מנהיגות -מועצות התלמידים בבית הספר שנה"ל  תשפ"א

מדיניות: אחת ממטרות החינוך היא: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל" (חוק החינוך הממלכתי התשס"ד, 2003).

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מיועדת להוביל תהליכי למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית גם בשגרת הקורונה.

בעל תפקיד:

הנחיות ורגולציה:

  • בהיבט העיוני הפעלת התכנית תתקיים במערכת הלמידה מרחוק, במפגשי זום קבוצתיים לליווי ורפלקציה תוך כדי פעילות.
  • בהיבט ההתנסותי מעשי כל פעילות במעורבות תפעל על פי נוהל ההסדרה, הנחיות משרד הבריאות, תו סגול והוראות השעה המתעדכנות לפרקים ויעשה חיבור של הלמידה בתחומי הדעת לפעילות ההתנסותית במעורבות כדי לחזק את העיקרון של למידה מתוך שירות.

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בחטיבה העליונה (כיתות י'-י"ב), שפועלת במערכת החינוך במדינת ישראל החל משנת הלימודים תשע"ה, היא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

הפניות וכלים:

חוזר מס' 5 – התפתחות אישית ומעורבות חברתית מבט אל שנת תשפ"א – בשגרה ובחירום קורונה

נוהל האישור וההסדרה של מקומות הפעילות לתלמידים בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית

הוראת קבע מס' 0044 - חדש התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית

חוזר מנכ"ל נוהל הסדרה

התפתחות אישית ומעורבות חברתית בחינוך העל יסודי - מצגת

סילבוס י' - מבוא לסילבוס

הנחיות כלליות למורי כיתות י' בתחילת השנה


סילבוס י"א-י"ב - מבוא לסילבוס לכיתות י"א-י"ב

שילוב המעורבות החברתית בתחומי הדעת


ניהול ההתנסות האישית

התאמות של תכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית

מדיניות: האחריות על הנחלת זכרון השואה נגזרת מסעיף 4 בחוק חינוך ממלכתי 2000:  "ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת  זכר השואה והגבורה ולחנך לכבדם." משרד החינוך מממש משימה זאת בתוכניות הלימודים, בתוכנית "בשבילי הזכרון"  ודרך מסעות בני הנוער לפולין המתנהלים בשגרה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל "מסעות בני הנוער לפולין".

הנחיות ורגולציה: המשרד נערך בארבעה צירים:

  1. שימור התשתית ההדרכתית, הארגונית והביטחונית על מנת שאפשר יהיה לחדש את  יציאת המסעות במהירות האפשרית בהינתן "אור ירוק" ממשרד הבריאות הישראלי והפולני.
  2. המשך הכשרות והשתלמויות של הצוותים המלווים – מדריכים, מחנכים מלווים ומנהלי משלחות.
  3. הקמת אתר עבור מנהלי בתי הספר ובו אפשרויות רבות לעסוק בהנחלת זכרון השואה בארץ ואף בבית הספר עצמו. צוותים חינוכיים המעוניינים בהדרכה כיצד להנגיש נושאים אלו במסגרת שעות מחנך ופעילות העשרה יוכלו לקבל הנחייה לצוות המורים.
  4. הסרטת יחידות הדרכה מתוך אתרים עיקריים בהם מבקרים במהלך המסע לפולין. ביחידות אלו יכולים התלמידים לצפות מביתם ובתום הצפייה ניתן לקיים דיון מקוון בהנחיית המחנך.

הנושא השנתי בהנחלת זכרון השואה כפי שנקבע על ידי יד ושם הוא: " עד היהודי האחרון – שמונים שנה לראשית ההשמדה ההמונית"  - מצ"ב רציונל לנושא השנתי תשפ"א כפי שנכתב ביד ושם. בהמשך השנה יועלו שיעורים מקוונים לנושא זה.

הפניות לכלים:

עד היהודי האחרון - שמונים שנה לראשית ההשמדה ההמונית, רציונל

אתר הנחלת זכרון השואה

רישום לקורסים

דחיית סבב הסתיו של המסעות לפולין

מדיניות: חידון התנ"ך הוא מפעל שמלווה את המדינה משנת העשור להקמתה, זה מעל חמישים שנה. מטרת המפעל היא הקניית ידע בתנ"ך בדרך חווייתית ומעשירה. הציעו לתלמידים שלכם הזדמנות נפלאה ללימוד מעמיק של ספר הספרים, לחוויה יוצאת דופן של מצוינות, למפגש עם מתמודדים מכל הארץ, להתמודדות בתחרויות ברמה גבוהה וליצירת זיכרון שילווה אותם כל חייהם. מיועד לתלמידים בכיתות י'-יב'.

הנחיות ורגולציה:

באישור מנכ"ל משרד החינוך, בתיאום עם המפמ"רים לתנ"ך ועם מנהלת אגף החינוך העל יסודי במשרד החינוך, הוכרה ההשתתפות בחידון המחוזי ואילך להערכה חלופית בתנ"ך ולציון 100 בבגרות בתנ"ך (לזוכים בחידונים המחוזיים והארציים).

בשנת תשפ"א אנו נעזרים בלמידה מרחוק כדי להכין את התלמידים החפצים בכך לחידון הבית ספרי, באמצעות לוח לימוד יומי, מבחנים יומיים במודל, ושיעור זום שבועי לסיכום החומר. התלמידים מקבלים עדכונים בקבוצות וואטסאפ ייעודיות. (ממלכתי, ממ"ד).

במקרה של  סגירה נקודתית של מוסדות חינוך באופן חריג, החידונים הבית ספריים ייערכו מבתי התלמידים. החידונים הפומביים ייערכו במתכונת מצומצמת ללא קהל/קהל מצומצם, ובמרחקים בין המתמודדים.

בעלי תפקיד: צוות הוראת תנ"ך

הפניות לכלים:

לחומרי הלימוד, תאריכים וחידונים משנים קודמות

להרשמת בית ספרכם לחידון

מדניות: מטרת התוכנית היא לימוד התנ"ך בדרך יצירתית, ושיפור ת יכולות הכתיבה וההבעה. התוכנית מיועדת לבתי הספר העל־יסודיים כחלק משיעורי תנ"ך ועברית. התוכנית מאפשרת התייחסות לסיפורי התנ"ך בפן עיוני ובאופן חווייתי ויצירתי. במסגרת זאת פרשנותם הייחודית של התלמידים יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות שיר, כתיבה עיתונאית, מאמר, דו שיח בין דמויות ועוד. העבודות הנבחרות ירוכזו ויפורסמו בספר.

התחרויות תתקיימנה בשכבות הגיל: י-י"ב.

בעלי תפקיד: צוות הוראת תנ"ך

הנחיות ורגולציה: תוצרי הכתיבה של התלמידים יוכלו לשמש מרכיב בהערכה החלופית במסגרת ההערכה הבית ספרית (30%) במקצועות תנ"ך או עברית על פי המחוון הנדרש והמחייב בתחום הדעת.  

הפניות וכלים:

להרשמה לתכנית לחצו כאן
  1. הפניה חינוך חברתי קהילתי חטיבת ביניים