חטיבת ביניים מחוננים ומצטיינים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מחוננים ומצטיינים

מענה לתלמידים מחוננים ומצטיינים בחינוך העל יסודי

בבתי הספר לומדים מגוון רחב של תלמידים, ביניהם גם תלמידים מחוננים ומצטיינים. תלמידים אלו הם בעלי יכולות ומאפיינים ייחודיים, ועל כן הם זקוקים להתייחסות מיוחדת של מערכת החינוך, הן בזמן שגרה והן בזמן חירום.

בזמן חירום הצרכים הייחודים אף מתעצמים, ועל כן יש חשיבות רבה למתן מענה הוליסטי: קוגניטיבי, רגשי וחברתי. יש לוודא את קיום המענים המותאמים להם.

בתשפ"א בתי הספר ימשיכו בהטמעת תפיסת "המחונן והמצטיין בכיתתו", ותופעל תכנית "אמירים" בחטיבות הביניים. כמו כן התלמידים בחט"ב ימשיכו ללמוד במרכזי המחוננים והמצטיינים יום בשבוע כמפורט.

אופן הפעלת תכניות בית ספריות אחרות למצטיינים בחינוך העל יסודי (אקדמיה בתיכון, קדם עתידים, רוח צעירה, חינוך לפסגות) יעודכן בהמשך.

נדגיש, כי חשוב שדווקא בעת הנוכחית יוודאו מחנכי הכיתות את השתתפות התלמידים המחוננים והמצטיינים במסגרות ובתכניות הייחודיות עבורם.

1. ביצוע מיפוי מדויק של כלל התלמידים בבית הספר המאותרים כתלמידים מחוננים או מצטיינים ותלמידים מצטיינים מבית הספר.

2. הלימודים במרכזי המחוננים והמצטיינים פועלים נכון לעת הזו במתכונת של למידה מרחוק. נוכח כך, יש לפעול לתיאום עם מרכז המחוננים והמצטיינים האזורי / יישובי כך שהתלמידים המאותרים ימשיכו ללמוד במרכז במסגרת יום השליפה המיועד להם:

א. מחוננים כיתות ז'-ט' בשעות הבוקר, במקום יום לימודים בבית הספר.

ב. מצטיינים כיתות ז'-ט', יום בשבוע, לאחר שעות הלימודים בבית הספר.

3. בבתיה"ס המפעילים כיתות מחוננים (ז'–ט') המשולבות במרכז מחוננים יום בשבוע - יישמר הקשר הרציף עם מרכזי המחוננים, והתלמידים ימשיכו להשתתף ביום ההעשרה השבועי לפי הנחיות מרכז המחוננים.

4. תכנית ההעשרה התוספתית של כיתות המחוננים תמשיך לפעול בבתי הספר או באמצעות למידה והרצאות מרחוק.

5. הפעלת תכנית "אמירים" תעשה בלמידה מקוונת או פרונטלית בהתאם לתכנון ההוראה ולמתווה ההפעלה שביה"ס מפעיל. התלמידים ילמדו בתכנית 3 שעות העשרה שבועיות (או 5 שעות בהתאם למודל) לכל קבוצת "אמירים" בכיתות ז' עד ט'.

6. הצוות החינוכי בתכנית ובבית הספר ימשיכו לקבל הדרכה ממדריך ייעודי של האגף למחוננים ולמצטיינים.

7. תכניות האצה תמשכנה לפעול על פי ההנחיות. יש לפנות לאגף לקבלת אישור מהוועדה, בכפוף להנחיות חוזר מנכ"ל בנושא.

8. כיתות "נחשון" הפועלות ביום מרוכז במסגרת הבית ספרית תמשכנה לפעול בהתאם לתכנון המערכת בבית הספר בלמידה משולבת, ותוך מתן מענה לעקרונות טיפוח המצוינות בתכנית.

תהליכי למידה, הוראה בהוראה משולבת מרחוק/ מקרוב

יש לתכנן הוראה מותאמת לצרכים הקונטיביים, הרגשיים והחברתיים בכיתה ההטרוגנית.

הרחבה על הנושא ראה קישור: https://mosdot.education.gov.il/students/gifted/fostering

למידה רגשית, חברתית

1.     בחט"ב ישנה חשיבות להתייעצות מחנכי הכיתות עם מנהלת מרכז המחוננים והמצטיינים, היועצת במרכז ורכזת השתלבות של מרכז המחוננים והמצטיינים בנושאים אלו.

2.    מתן תשומת לב מיוחדת לאוכלוסייה זו בשל מאפיינים רגשיים ייחודיים, ובמידת הצורך היוועצות עם מנהל מרכז המחוננים והמצטיינים והיועצת.

סביבות למידה

- יש להשתמש בכלים שיתופיים טכנולוגיים המאפשרים לתלמידים להגיב בדרכים שונות ולשתף את חבריהם במחשבות, רעיונות, מסקנות

- לשלב בלמידה מקורות אינטרנטיים שיש בהם העשרה והעמקה עבור תלמידים מחוננים ומצטיינים המאפשרים למידה עצמית.

פעילות מרכזי מחוננים ומצטיינים בשגרת קורונה בשנת הלימודים תשפ"א

במדינת ישראל פועלים חמישי ושמונה מרכזי מחוננים ומצטיינים הפזורים בכל רחבי הארץ ונותנים מענה קוגניטיבי, חברתי ורגשי לתלמידים שאותרו כמתאימים ללמוד במסגרת ייחודית זו. התלמידים המאותרים מגיעים ליום לימודים במרכז פעם בשבוע לאורך כל שנת הלימודים. המרכזים פועלים בשכבות הגיל ג'-ט' במגזר דובר העברית וד'-ט' במגזר דובר הערבית.

בשלב זה, בשנת הלימודים התשפ"א יפעלו המרכזים בהוראה מרחוק בכל שכבות הגיל. בהינתן אישור פעולה אחר, יעודכנו ההנחיות.

קיימת חשיבות רבה לקיום פעילות לימודית רציפה במרכזי המחוננים והמצטיינים ובמתן המענה הלימודי והחברתי-רגשי המותאם לתלמידים המחוננים והמצטיינים גם בשגרת קורונה.

 • מרכזי העשרה למחוננים פועלים יום בשבוע (6 ש"ש) עבור תלמידים שאותרו כמחוננים. יום הלימודים מחליף יום למידה בית ספרי.
 • פעילות המצטיינים מתקיימת יום בשבוע (2-4 ש"ש) עבור התלמידים שאותרו כמצטיינים. יום הלימודים מתקיים לאחר שעות הפעילות בבתיה"ס.
 • הלימודים למחוננים בכיתות ה'–ט' תתקיים ביום הלימודים שנקבע להם. לתלמידי ג'–ד' בלבד, תתקיים הלמידה מרחוק לתלמידים המחוננים לאחר שעות הלימודים.
 • הלימודים בתכנית למצטיינים תתקיים לאחר שעות הלימודים בבתיה"ס, לכל שכבות הגיל.
 • מנהל המרכז ישמור על רציפות בתהליכי ההוראה והלמידה ועל קשר שבועי רציף עם הורי התלמידים, צוות המורים ובתיה"ס המזינים.
 • בהוראה מרחוק, יישמר מבנה יום הלימודים למחוננים ולמצטיינים בתמהיל מורים עובדי המשרד ומורים שאינם עובדי המשרד.
 • ימונה מורה מלווה לכל קבוצת לימוד (מחנך) הממונה על יצירת קשר שבועי עם תלמידי הקבוצה.
 • יתקיימו מפגשי צוות קבועים למעקב פדגוגי וארגוני.
 • תבוצע לכל צוות עובדי ההוראה הדרכה בסיסית  להיכרות עם הפלטפורמה להוראה מרחוק.
 • לפני פתיחת שנת הלימודים: יש לבנות חוזה התקשרות עם ההורים שיכלול מראש, את מרכיבי ההתנהלות הלימודית בשגרת קורונה.
 • לפני פתיחת שנת הלימודים, יצא חוזר תשלומים מסודר ואישור ההורים לקבלתו. בתי הספר המזינים יעודכנו על אופני הלמידה מרחוק של התלמידים המחוננים והמצטיינים במטרה לסנכרן ולתאם את הפעילות באחריות מנהל המרכז ורכז/ת השילוב.
 • כל מרכז יפתח אתר נגיש ועדכני שיכיל פרטים אודות מתווה הלמידה, מערכת השעות וכדומה.

תהליכי הוראה, למידה והערכה:

 • תכנית הלימודים במרכזים נלמדת על פי עקרונות מתווה הליבה הבנוי ממודל בן ארבעה צירים, כל ציר בנוי מאשכולות : ציר תחומי הדעת , ציר המיומנויות והכישורים, הציר הדידקטי-ארגוני, הציר הערכי רגשי-חברתי
 • לצד השיעורים יתקיימו תכניות ארציות כגון :במה מחוננת לקולנוע ותיאטרון , יוזמות (מחוננים בלילה , נוף בחלוני וכיוצ"ב). תכניות אלה יפעלו במקוון בתשפ"א בהתאם להנחיות.
 • הגדרת יום לימודים שבועי למחוננים כוללת שלושה מפגשי למידה מקוונים במבנה הבא:  

      1) פתיחת מנהל /רכז שכבה של היום הכולל פעילות חברתית קצרה

      2) פעילות לימודית סינכרונית ראשונה;

      3) פעילות לימודית סינכרונית שנייה;

      4) לפחות משימה א- סינכרונית אחת;

**בכל הפעילויות הלימודיות ישולבו היבטים רגשיים וחברתיים

 • הגדרת יום לימודים שבועי למצטיינים כולל 2 מפגשי למידה מקוונים במבנה הבא:

1) פתיחת מנהל / רכז תכנית המצטיינים ופעילות חברתית / הפגתית קצרה

2) פעילות לימודית סינכרונית

3) פעילות לימודית א-סינכרונית או פעילות סינכרונית נוספת.

 • יש לבדוק נוכחות ופעילות התלמידים בלמידה מקוונת בכל השיעורים.
 • יש לקיים תהליכי הערכה ללמידה גם בהוראה ולמידה מקוונת

למידה רגשית, חברתית:

 • הקפדה על מיפוי וזיהוי שוטף של תלמידים מנותקי קשר ותלמידים במצוקה ועדכון יועצ/ת המרכז / מחנך/ת הקבוצה.
 • יצירת שגרה שבועית של מפגשים חברתיים-רגשיים של המורה המלווה את הקבוצה גם באופן מקוון או שילובם הקבוע בתהליכי הלמידה.
 • שמירה על אקלים חיובי ובונה בתוך המרחבים הדיגיטליים.
 • חובת ביצוע פעילות חברתית סינכרונית במהלך יום הלימודים.

קישורים:

מתווה ליבה להוראת מחוננים ומצטיינים

מחוננים ומצטיינים במרחב הפדגוגי

מחוננים בלילה

שיעור פתוח