חטיבה עליונה תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות חינוך רגילים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות חינוך רגילים

מעודכן 13.10.20

תמצית העדכון

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-25.9.2020. הפעילות במסגרת החינוך המיוחד ממשיכה להתקיים, בהתאם לאמור לעיל.

במהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, מוגבלת פעילות מוסדות חינוך, נכון ליום ה-16.9.2020. הפעילות במסגרת החינוך המיוחד ממשיכה להתקיים, בהתאם לאמור לעיל:

מסמך המפרט את מתכונת הלמידה בחינוך המיוחד בעת סגר

מסמך המפרט את הפעילות במתי"א, במרכזים החינוכיים הטיפוליים לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים, ובועדות מתוקף חוק

כללי

בפרק זה יוצגו עקרונות העבודה של מוסדות החינוך בנוגע לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות חינוך רגילים, בגנים ובכיתות הרגילות או בכיתות חינוך מיוחד.

נוסף על כך יפורטו המענים השונים, ובכללם אלו המיועדים  לתלמידים חולים בביתם ולתלמידים המקבלים טיפול רפואי.

העקרונות המובאים להלן תואמו עם אגפי הגיל.

עקרונות מרכזיים

1. תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים והלומדים בגנים ובכיתות החינוך הרגיל, הם חלק אינטגרלי מכיתתם, וילמדו על פי המערכת הכיתתית.

2. תלמידים בשילוב אישי ותלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד במוסדות חינוך רגיל, יתוגברו במידת הצורך וככל הניתן באמצעות מענים מותאמים.

3. התלמיד והוריו יהיו שותפים בהתאמת התוכנית האישית, בדרכי העבודה ובמענים המותאמים הנדרשים לקידומו בעת למידה מקרוב ומרחוק.

4. מענים פנים אל פנים הכרחיים בקרב מקצת התלמידים לשמירה על רצף חינוכי וטיפולי, ועל כן יש להיערך ככל הניתן לקיומם.

5. תוכנית הלימודים הכיתתית והאישית תגובש תוך כדי היערכות ליישומה במרחבי למידה שונים גם כשהשגרה מופרת.

6. יש לפעול להתאמת הסביבה הלימודית ולצורכי כלל התלמידים, הן בלמידה מקרוב והן בלמידה מרחוק, להגברת השתתפותם תוך כדי שימת דגש על הסרת חסמים.

7.תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד ילמדו ככל הניתן כבבשגרה במוסד החינוכי שבו הם לומדים בהתאם למתווה ההפעלה.

8. בכל המצבים שבהם מתקיימת פעילות במוסד החינוכי, היא תהיה כפופה למסמך הנחיות אורחות חיים ובהלימה למסמך אמצעי מיגון בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים" (המסמך עודכן).

1. התלמידים ילמדו ויתרגלו שימוש בטכנולוגיה שתאפשר את השתתפותם בלמידה ובטיפול מרחוק, וכן בהתייחס להגדרת כללי התנהגות גם במרחב המקוון.

2. "חיוני לחלקם, טוב לכולם" – ההתאמות וההנגשות לתלמיד עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים יהיו בלתי נפרדות מהמענים לכלל התלמידים. באופן זה, גם מי שאינו זכאי לשירותי חינוך מיוחדים יוכל להיתרם מהם.

3. הקפדה על מתן התמיכות וההנגשות בהתאם לתוכנית האישית של התלמיד בלמידה מקרוב ומרחוק, תוך כדי שמירה על רצף לימודי או טיפולי:

  • הוראה והערכה מותאמת – שמירה על התאמות בדרכי הוראה, למידה והיבחנות.
  • שעות שילוב (גננת; מורת שילוב; מנתחת התנהגות).
  • טיפולים באמצעות אומנות.
  • תמיכה באמצעות סייעת.

4. זיהוי חסמים ללמידה מרחוק והסרתם – מומלץ לאתר מראש את החסמים האפשריים, העלולים לבוא לידי ביטוי אצל התלמיד (ביישנות; חוסר ויסות; קושי בהתארגנות) ולהציע פתרונות תואמים לקשיים העולים גם במפגש המקוון.

5. בכל פעילות חברתית יש להקפיד על השתתפותו של התלמיד. בקיומה של הפעילות מרחוק, יש לאפשר במידת הצורך ליווי של הסייעת או של מבוגר משמעותי אחר.

6. תלמידים המתכוננים לבחינות הבגרות יתוגברו במידת הצורך.

7. הסייעת תתווך לתלמיד למידה, טיפול ומגוון פעילויות המתקיימות במוסד החינוכי ובמוקד החינוכי במידת הצורך.

8. הצוות החינוכי יקיים במהלך השנה תהליך מיצוי אפשרויות סדור, באופן המותאם גם ללמידה מרחוק.

1. עובדי ההוראה, הטיפול והסייעות ישובצו במערכת השבועית בהתאם להיקף משרתם בשגרה.

2. עובדי הוראה, טיפול, סייעות ומומחי תחום מהמתי"א ומהמרכזים הטיפוליים – הצוותים יגיעו למוסד החינוכי, והמענה יינתן על ידי איש צוות קבוע לתלמיד קבוע או לקבוצת תלמידים קבועה.

3. הצוות החינוכי ייערך ללמידה ולטיפול לשם שמירה על רצף חינוכי ועל טיפול במרחבי הלמידה השונים, ויערוך מעקב ובקרה אחר נוכחות התלמידים והשתתפותם. הצוות החינוכי ישמור על קשר עם תלמידים שנבצר מהם להגיע למוסד החינוכי.

4. במידה ונדרש פיצול הכיתה לקבוצות, בכל אחת מהקבוצות תשובץ ככל הניתן דמות קבועה ומוכרת המשמעותית ביותר עבור התלמיד, והוא ישובץ ככל הניתן בקבוצה המתאימה לו מבחינה חברתית ואקדמית. יש לשבץ תלמידים עם מוגבלויות בכיתות ובמרחבים שהונגשו עבורם.

5. מנהלת הגן / מחנכת הכיתה אחראית על תכלול ההתאמות ועל המענים לתלמידים בעת למידה, הן מקרוב והן מרחוק.

6. יש לוודא את קיומם של אמצעי קצה טכנולוגיים הן לתלמיד והן לצוות, ואם אלו חסרים – יש לבחון דרכים לסייע באספקתם. יש למפות את הטכנולוגיה המסייעת הקבועה של התלמיד גם בעת למידה מרחוק, ואם זו אינה קיימת – יש לדאוג לחלופות. ניתן להתייעץ עם מומחה התחום מהמתי"א או מהמרכזים הטיפוליים.

7. יש להיערך לחלוקת ערכות למידה ופנאי מותאמות לתלמידים ללא אמצעי קצה, וכן לתלמידים אשר לא ניתן לקיים עימם קשר או שאין להם מענה במרחב הווירטואלי.

8. השתתפות תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים הלומדים בכיתת חינוך מיוחד ומשולבים בכיתה רגילה, תתקיים בימים המתוכננים על פי התוכנית הכיתתית, הקבוצתית והאישית.

9. במצב שבו המוסד החינוכי סגור, צוותי ההוראה והטיפול של כיתות החינוך המיוחד יקיימו הוראה פרונטלית במוסד חינוכי אחר שייקבע על ידי הרשות המקומית. כיתות חינוך מיוחד לתלמידים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה (בכיתות ז'–י''ב) יקיימו למידה כבשגרה. עם זאת, ניתנת הגמישות לפעול על פי מתווי אגפי הגיל ובאישור המפקחת על החינוך המיוחד.

10. הצוות החינוכי ישמור על רצף חינוכי בין מסגרות החינוך השונות תוך כדי שמירה על שיתוף פעולה עם צוותי הצהרון או המועדונית, וכן שיתוף פעולה בין החינוך הפורמלי לחינוך החברתי בשעות הפנאי אחה"צ.

11. כיתות חינוך מיוחד שבהן ניתנת הזנה – יש להמשיכה בהתאם להנחיות וכפוף להן.

12. הסעות תלמידים יעודכנו בהתאם להנחיות משרד החינוך המתעדכנות מפעם לפעם בפורטל משרד החינוך. קישור: דגשים והנחיות להסעות תלמידים בתקופת הקורונה

במצב שבו מופרת השגרה תופר יהיו התלמיד והוריו שותפים בהתאמת המענים לצרכיו האישיים של התלמיד, והם יעודכנו על אודות המערכת שגובשה בעבורו.

1. מענים לתלמידים בשילוב אישי

א. מענה במוסד החינוכי בו לומד התלמיד בשגרה - המענה מיועד לתלמיד עם זכאות לתמיכה מהסל האישי.

כאשר המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד בשגרה משלב בין למידה מרחוק ללמידה מקרוב, התלמיד יגיע למוסד החינוכי אם הוא והוריו בוחרים במענה זה גם בימים שבהם בני כיתתו משתתפים בלמידה מרחוק מביתם.

  • מנהל המוסד החינוכי ידאג להיערך עם חדר כיתה ועם תשתיות טכנולוגיות שיאפשרו את הלמידה מרחוק המתקיימת עם כלל תלמידי הכיתה.
  • הסייעת תלווה ותתווך את הלמידה על פי מערכת שנקבעה לתלמיד בזמן שהותו במוסד החינוכי.
  • לתלמיד תתוכנן מערכת הכוללת למידה, טיפול פנים אל פנים והשתתפות בלמידה מרחוק, המתקיימת עם כלל תלמידי הכיתה, בהתאם לתוכנית האישית.
  • הגננת / מורת השילוב, בשיתוף פעולה עם מנהלת הגן / מחנכת הכיתה, תנהל את מערך הלמידה של תלמידים אלו.

2. למידה במוקד חינוכי וטיפולי – ראו נוהל (מידע נוסף יעודכן בהמשך בקישור) המענה מיועד לתלמידים הזכאים לתמיכה מהסל האישי או לתלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בחינוך הרגיל. במצב שבו הלמידה אינה יכולה להתקיים במוסד החינוכי כבשגרה, או במצב שבו מוסדות החינוך סגורים, יתקיימו הלימודים והטיפול במוקד חינוכי במוסד חינוכי כפי שתקבע הרשות הרשות המקומית, בתיאום עם המפקחת על החינוך המיוחד ובשיתוף מנהל המתי"א.

3. למידה מרחוק מרחבי הלמידה הווירטואליים מאפשרים שימוש במשאבי מדיה שונים לקיומם של מפגשים עם התלמידים במסגרת כיתתית, קבוצתית ואישית, לשמירה על הרצף החינוכי והטיפולי. למידה מרחוק מחייבת לשמור על הכללים ועל ההנחיות להתנהלות נכונה ובטוחה במרחב הווירטואלי, תוך כדי יצירת שיח מכבד ומוגנות בלמידה. מידע נוסף:

4. טיפול מרחוק מטפלים ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנויות – הטיפול יתקיים בהתאם לתוכנית האישית של התלמיד, תוך כדי שמירה על הרצף הטיפולי ככל שניתן. הטיפול יתקיים על ידי מטפלים ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנות.

5. מענה לתלמידים חולים בביתם – המענה יינתן לתלמידים חולים בביתם המקבלים מענה זה בשגרה. השירות יימשך כבשגרה ככל הניתן, ובעת הצורך יתוגברו הלמידה והטיפול מרחוק. עד 30 בנובמבר 2020 יינתן השירות על ידי קדימה מדע, ומ-1 בדצמבר 20202 – על ידי משרד החינוך.


6. שירותים רפואיים לתלמידים בכיתות החינוך המיוחד – המענה מיועד לתלמידים המקבלים טיפול רפואי בשגרה במוסדות החינוך המיוחד.

  • הטיפול יינתן במוסד החינוכי בימים שבהם התלמיד מגיע ללימודים.
  • בימים שבהם התלמיד אינו מגיע למוסד החינוכי, תינתן להורים (במידת הצורך) הדרכה מרחוק.

1. המענים המותאמים המפורטים לעיל יופעלו ככל הניתן ובאופן מותאם, במטרה לשמור על רצף חינוכי וטיפולי.

2. מידת ההתאמה של המענה תיבחן בהתאם למצב המוסד החינוכי (למידה משולבת/סגירה נקודתית) ובהתייחס לצרכיו של התלמיד.

3. המענים יתואמו עם ההורים, ואלו יעודכנו על מערכת השעות של התלמיד.