פריט ידע הסעות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הסעות

מערך הסעת תלמידים מסייע ליישום חוק לימוד חובה, ומטרתו להבטיח הגעה סדירה של תלמידים בחינוך הרגיל והמיוחד למוסדות החינוך.

בחירום, כמו בשגרה, יש להבטיח הגעה סדירה ובטוחה של התלמידים. מערך ההסעות יתאים את עצמו ויפעל בהתאם למתווה הפדגוגי שקבע המשרד ובכפוף להוראות ולהנחיות משרד הבריאות באשר למספר הנוסעים המורשים לנסוע בכלי הרכב ולכללי היגיינה קפדניים.

הכללים, ההנחיות ואמות המידה שנקבעו לצורך הסעת התלמידים נותרים על כנם.

כללי הזכאות אינם משתנים וזכאות התלמידים להסעה נבחנת ללא קשר למצב החירום.

הפעלת מערך ההסעות החל מ-1 בספטמבר 2020 תתבצע באופן הבא:

חינוך רגיל – ניתן להסיע נוסעים בכל מושבי הרכב, למעט שורת הנוסעים מאחורי הנהג.

חינוך מיוחד – ניתן להסיע נוסעים בכל מושבי הרכב ובכל סוגי כלי הרכב.


עקרונות

1.  התוכנית המוצגת מתייחסת למתווה הפדגוגי שקבע המשרד ומבוססת על לקחי הגל הראשון.

2.  תפעול מערך ההסעות מצוי בידי הרשויות המקומיות, ובאחריותן לפעול בהתאם לכללים ולהנחיות שיפורסמו מעת לעת.

3.  התוכנית מתייחסת לעובדה כי מספר כלי הרכב להסעת תלמידים, בעיקר בחינוך המיוחד, הוא מוגבל, וכי הגבלות משרד הבריאות לצמצום מספר הנוסעים יחייבו גיוס כלי רכב נוספים בכל הרשויות המקומיות, או לחלופין קביעת סדר עדיפות להסעת התלמידים.

מתווה ימי לימוד - חינוך רגיל
שכבת גיל ימי לימוד במוסד החינוך
גני ילדים 6 ימים
כיתות א'-ב' לפחות 5 ימים
כיתות ג' לפחות 5 ימים
כיתות ד' לפחות 5 ימים
כיתות ה'–ו' לפחות 2 ימים (יום ו' קבוע)
חט"ב לפחות 2 ימים
חט"ע לפחות 2 ימים
אופן תפעול מערך ההסעות – חינוך רגיל
מודל הפעלה למידה משולבת עם הגבלות משרד הבריאות למידה משולבת עם החמרה בהגבלות משרד הבריאות
מתווה משולב

למידה במוסד חינוך + למידה מרחוק

הוראות משרד הבריאות לצורך הסעת תלמידים נותרות על כנן. ניתן להושיב נוסעים בכל מושבי הרכב, למעט בשורת המושבים מאחורי הנהג וכפוף להנחיות ולכללי התנהגות ברכב ההסעה.

בסעיף הבא

החמרה ועדכון בהוראות משרד הבריאות לצורך הסעת תלמידים, כולל צמצום מספר הנוסעים ברכב הסעה והגבלת מספר הנוסעים ל-50%. במצב זה, יהיה צורך בהגדלת צי האוטובוסים המסיעים תלמידים, בהתאם למספר הנוסעים המורשים לנסוע ברכב.

במצב כזה, נוהל הסעות תלמידים יעודכן בהתאמה.

הנחיות וכללי התנהגות ברכב הסעה – חינוך רגיל

1.  אין להעלות לרכב ההסעה ילד ללא הצהרת בריאות חתומה בידי אחד ההורים או האחראי על הילד.

2.  הנהג נדרש לדווח לאחראי על ההסעות ברשות המקומית על כל הרעה במצב בריאותו של ילד שעלה לרכב ההסעה, וכן על תסמינים האופייניים לקורונה.

3.  אין להושיב נוסעים בשורת המושבים מאחורי הנהג.

4.  הנוסעים יֵשבו בצמדים קבועים ככל האפשר.

5.  חלה חובה לפי כל דין על עטיית מסכה במשך כל זמן הנסיעה, למעט ילדים מתחת לגיל 7 ומי שהוחרגו בנוהלי עטיית מסכה של משרד הבריאות.

6.  הנוסעים יחטאו ידיים עם עלייתם לרכב ההסעה.

7.  יש לאוורר את רכב ההסעה במשך זמן הנסיעה.

8.  רכב ההסעה ינוקה אחת ליום לפחות.

מתווה ימי לימוד – חינוך מיוחד (משולב וסגר מלא)
שכבת גיל חינוך מיוחד כוללני כיתות חנ"מ בשכיחות גבוהה בבתי"ס רגילים כיתות חנ"מ בשכיחות נמוכה בבתי"ס רגילים
גני ילדים כבשגרה
א'–ו' כבשגרה כבשגרה כבשגרה
ז'–י"ב כבשגרה כבשגרה עם גמישות לפעול  עפ"י מתווה גיל כבשגרה
·        כיתות חנ"מ בשכיחות גבוהה – לקויי למידה, הפרעות התנהגותיות/רגשיות, משכל גבולי.

·        כיתות חנ"מ בשכיחות נמוכה – מוגבלות שכלית התפתחותית, תקשורת, הפרעות נפשיות, שיתוק מוחין ונכויות פיזיות, חירשות ולקות שמיעה, עיוורון ולקות ראייה.

מתווה ילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות (תלמידים משולבים) כמתווה אגפי גיל:
שכבת גיל ימי לימוד במוסד החינוך
גני ילדים 6 ימים
כיתות א'–ב' לפחות 5 ימים
כיתות ג'–ו' עד 5 ימים
חט"ב עד 5 ימים
חט"ע עד 5 ימים


·        הסעה תינתן למוסד החינוכי שבו לומד התלמיד גם כאשר המוסד משלב בין למידה מרחוק ולמידה בכיתה, ובני כיתתו לומדים בביתם.

·        הסעה תינתן לתלמיד למוקד חינוכי כפי שתקבע הרשות המקומית.

·        ההסעה היא ליום לימודים מלא.

·        הגעה ליום לימודים חלקי לא תחייב את הרשות ו/או את המשרד במתן שירותי הסעה וליווי.

אופן תפעול מערך ההסעות – חינוך מיוחד
מודל הפעלה למידה משולבת ללא הגבלה במספר הנוסעים למידה משולבת עם הגבלה במספר הנוסעים למידה משולבת עם הגבלה במספר הנוסעים וקושי תפעולי בהפעלת מערך ההסעות
למידה משולבת

או בעת הפעלת נוהל סגר

הוראות משרד הבריאות לצורך הסעת תלמידים:

אין הגבלה על מספר הנוסעים

ובכפוף להנחיות ולכללי התנהגות ברכב הסעה

בסעיף הבא

החמרה ועדכון הוראות משרד הבריאות לצורך הסעת תלמידים וצמצום מספר הנוסעים ברכב הסעה, הגבלת מספר הנוסעים ל-50%. במצב זה, ייבחן הצורך בהגדלת צי רכבי ההסעה המסיעים תלמידים, בהתאם למספר הנוסעים המורשים לנסוע ברכב.

כמו כן, יהיה צורך בגיוס מלווים נוספים.

עדכון ופרסום נוהל הסעות תלמידים בהתאמה.

החמרה ועדכון הוראות משרד הבריאות לצורך הסעת תלמידים וצמצום מספר הנוסעים ברכב הסעה, הגבלת מספר הנוסעים ל-50% או פחות וחוסר יכולת של הרשות להפעיל מערך הסעות בהתאם. במצב זה, יש לקבוע סדרי עדיפות להסעת תלמידים, בהתאם לציי הרכב הקיימים ברשויות ובהתאם למוגבלויות התלמידים.

עדיפות 1 – הסעת ילדי חנ"מ במוגבלות בשכיחות נמוכה הלומדים במסגרות חינוך מחוץ לעיר מגוריהם.

עדיפות 2 – הסעת ילדי חנ"מ במוגבלות בשכיחות נמוכה הלומדים במסגרות חינוך בעיר מגוריהם.

עדיפות 3 – הסעת ילדי חנ"מ עם מוגבלות בשכיחות גבוהה הלומדים מחוץ לעיר מגוריהם.

עדיפות 4 – הסעת ילדי חנ"מ עם מוגבלות בשכיחות גבוהה הלומדים בתוך עיר מגוריהם.

עדכון ופרסום נוהל הסעות תלמידים בהתאמה

הנחיות וכללי התנהגות ברכב הסעה – חינוך מיוחד

1.    אין להעלות לרכב ההסעה ילד ללא הצהרת בריאות חתומה בידי אחד ההורים או האחראי על הילד.

2.    הנהג נדרש לדווח לאחראי על ההסעות ברשות המקומית על כל הרעה במצב בריאותו של ילד שעלה לרכב ההסעה, וכן על תסמינים האופייניים לקורונה.

3.    אין הגבלה על מספר הנוסעים ברכב הסעה וניתן להסיע נוסעים בהתאם למופיע ברישיון הרכב.

4.    הנוסעים יישבו בצמדים קבועים ככל האפשר.

5.    חלה חובה לפי כל דין על עטיית מסכה במשך כל זמן הנסיעה, למעט ילדים עם מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית המתקשים באופן משמעותי בשימוש במסכה.

6.    הנוסעים יחטאו ידיים עם עלייתם לרכב ההסעה.

7.    יש לאוורר את רכב ההסעה במשך זמן הנסיעה.

8.   רכב ההסעה ינוקה אחת ליום לפחות.

להלן כמה הבהרות:
1. המשרד ישתתף בהסעות ילדים לבתי הספר גם לכאלה שהם מוקדי חינוך ובתנאי שיאושרו ע"י המחוז.
2. המשרד ישתתף בהסעת תלמידים ככל שיגיעו אל מוסדות החינוך ליום לימודים מלא.
3. אם יהיה אישור של התקן להרחבת ימי הלימוד מעבר לימי הלימוד שהמוסד פעל בהם טרם הקורונה (שישה ימי לימוד בשבוע במקום חמישה), המשרד ישתתף בעלות הסעתם של התלמידים על פי הכללים הנהוגים.