פריט ידע הנחיות לתקופת הסגר - החל מ-27.12.2020

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כללים למערכת החינוך בתקופת הסגר מתאריך 28.12.2020

לאור עלייה משמעותית בתחלואה ולאור החלטת הקבינט תתקיימנה מגבלות על מערכת החינוך מיום 27.12.2020 בשעה 17:00. מתאריך 28.12.2020 ועד להודעה חדשה ילמדו תלמידי ותלמידות כיתות ה' עד י' בלמידה מהבית, כפי שיפורט להלן.

ככלל, ההגבלה לתנועה בתקופת הסגר במרחב הציבורי תהיינה בכפוף להנחיות המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות.

במסגרת תקופת הסגר, תחולנה הגבלות על פעילות מערכת החינוך בכלל המדינה, למעט פעילות חינוכית שתפורט להלן.

מערכת החינוך תפעל על פי מתווה פדגוגי המופיע באתר זה.

ככלל, לא תתקיים כל פעילות חינוכית בתוך מבני החינוך ובשטח פתוח לרבות פעילות חוץ בית-ספרית וטיולים בתקופת הסגר , למעט מוסדות החינוך או הפעילויות שלהלן, שימשיכו להתקיים, והכול כאמור בכפוף לקביעה בתקנות.

דגשים לתנועה לפעילות החינוכית המוחרגת

א. הגעה וחזרה לפעילות החינוכית המוחרגת, מותרת ללא צורך באישור מעבר מיוחד.

ב. במידה ונשאלים ע''י שוטר/פקח לפשר התנועה – הנכם מתבקשים להסביר את סיבת התנועה במרחב הציבורי באופן פשוט (כגון: לעבודה/מוסד החינוכי/למשרד )

ג. במקרים חריגים, יש לפנות למוקד הרשותי/למוקד המידע המשטרתי 110


הלימודים יתקיימו בכפוף לתכנית הרמזור – על פי רשימת היישובים: ירוקים, צהובים, כתומים ואדומים שקבעו משרד הבריאות וקבינט הקורונה

מסגרות הפעולות בתקופת הסגר:

 • גני ילדים וכיתות א'- ד' – ימשיכו ללמוד לפי המתווה הקיים ובשעות הפעילות הרגילות (לרבות ערים כתומות ואדומות)
 • צהרונים – ימשיכו ללמוד לפי המתווה הקיים ובשעות הפעילות הרגילות.
 • תכנית ניצנים בחופשת החורף/ביה''ס של החגים (מגזר לא יהודי) - ימשיכו ללמוד לפי המתווה הקיים.
 • תלמידי ותלמידות כיתות ה' - י' ילמדו מהבית.
 • תלמידי ותלמידות כיתות י"א - י''ב – ימשיכו ללמוד לפי המתווה הקיים ולפי שעות הפעילות הרגילות, למעט עדכון המאפשר מעבר תלמידים בין 2 קבוצות, בכל הרשויות (ללא מגבלה ברשויות אדומות וכתומות), מעבר של מורים יהיה בין ארבע קבוצות.
 • כיתות ה' עד י"ב תמשכנה לפעול ביישובים ירוקים וצהובים. ביישובים אדומים וכתומים יתקיימו הלימודים מרחוק.
 • כיתות עולים - למידה פיזית של השפה העברית בהתאם להנחיות ללימודי השפה העברית לתלמידים עולים בתקופת הקורונה.
 • הפעילות בשטח פתוח תמשיך להתקיים בקבוצות של עד 20 תלמידים ואיש צוות חינוך, לא יתקיימו פעילויות חוץ וטיולים בכל המערכת .

מפעילים חיצוניים

בבתי-ספר יסודיים ובמוסדות החינוך המיוחד, לפי המתווה הקיים.

בחינות בגרות

קיום בחינות בגרות, בחינות סאלד, בחינות מיון למחוננים, מבחני מיון לסמינרים ובחינות הסמכה במוסדות החינוך

חינוך מיוחד

 • פעילויות לתלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, ובכלל זה מוסדות לחינוך מיוחד, כיתות לחינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים ופעילות מוקדים חינוכיים לתלמידים עם צרכים מיוחדים או תלמידים משולבים הזכאים לסיוע מסל אישי. הלימודים יהיו לפי שעות הפעילות הרגילות של המסגרת החינוכית.
 • שירותים של מתי"א כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד.
 • מסגרות חינוכיות בבתי חולים לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א -2001.
 • הסעות תלמידים עם צרכים מיוחדים.
 • פעילות של ועדות זכאות ואפיון, ועדות השגה וצוותים רב-מקצועיים לפי חוק חינוך מיוחד.

נוער בסיכון

 • מרכזי-חירום לילדים ונוער בסיכון.
 • מרכזי-נוער יישובי לנוער בסיכון.
 • מועדוניות לילדים בסיכון.
 • פעילות בתי-ספר שניתן בהם חינוך על-יסודי לנוער נושר ולנוער בסיכון (כגון מח"ט, מפת"ן, כיתות מב"ר, כיתות אתג"ר, כיתות שח"ר)

מתנדבים

הפעלת מתנדבים עבור מענה חינוכי או רווחתי לתלמידים בלמידה מרחוק (כגון: תומכי הוראה וכד').

פנימיות

 • פנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית-משפט או תלמידי נעל"ה. בקבוצות של עד 18 תלמידים. מותרת יציאה מהפנימייה לפעילויות שמותרות בתקופת ההגבלות בהתאם לתקנות הגבלת פעילות והתנאים הקבועים בהם.
 • פנימיות אחרות- קבוצות של עד 50 תלמידים אשר אינם רשאים לצאת מהפנימייה למשך 30 יום. יצא תלמיד במהלך התקופה, לא יוכל לשוב לפנימייה אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה ונפרדת של עד 50 תלמידים או אחרי פיזור וכינוס מחדש של כל תלמידי הפנימיה.
 • לימודים בבית ספר - מותרת יציאה מפנימייה ללימודים במוסד לחינוך מיוחד ובבית ספר על יסודי לנוער נושר ובסיכון.
 • בבית ספר שסמוך לפנימייה וכל התלמידים שלומדים בבית הספר במשך כל השנה הם תלמידי הפנימיה בלבד, תותר יציאה ברגל לבית הספר ותותר למידה. (ככל שאין מדובר בבית ספר סמוך או ככל שהתלמידים שלומדים בבית הספר הם גם תלמידים "אקסטרנים"- בית הספר לא יפתח לתלמידים).

שירותי חינוך ברשות המקומית

 • שירותים פסיכולוגיים חינוכיים.
 • פעולות של קצין ביקור סדיר כהגדרתו בסעיף 4(ב)(3) לחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949
 • פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) התשס"א -2001 , ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ונוער בסיכון.
 • פעולות של יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א -2011 ,לרבות הפעלת מתנדבים (בסמכות ובאחריות משרד ההשכלה).

למידה מרחוק

 • פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות המורשים לפעול ע"פ התקנות ומתקני רשויות מקומיות.
 • שימוש במוסדות החינוך - עובדי המוסד יכולים להגיע גם למוסדות החינוך ככל שנדרש לאחזקתם (בעלי חיים, יבולים וכו'), הדרכה, למידה מרחוק, ניהול וכד'.

דגשים לתנועה לפעילות החינוכית המוחרגת כ