פריט ידע החברה הבדואית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

החברה הבדואית

תקציר

בפרק זה יפורט המידע בדבר היערכות מערכת החינוך בחברה הבדואית בדרום לקראת שנה"ל תשפ"א. יורחבו עקרונות בדבר ייחודיות אופן הלמידה בחברה הבדואית בצל הקורונה, ויינתנו כלים ומענים תומכים למנהלי בתי הספר ולמחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

מדיניות ונהלים

המדיניות והנהלים נגזרים מתוך מתווה ההפעלה הכללי , הקובעת כי נוכח הצורך בהתאמה לצרכים ייחודיים של המגזרים השונים ובתי הספר בכלל, וכדי לאפשר יותר למידה פיזית וצמצום פערים, תיבחן למידה במשמרות וכן מעבר ל-6 ימים לבתי ספר שלומדים 5 ימים, וכל זאת בהתאם למסגרות התקציב המאושרות (דהיינו, לא תינתן תוספת תקציב לעניין) וללא פגיעה בהיקף המשרה או בתנאי שכרם של עובדי ההוראה. על מוסדות החינוך לפעול בעניין בתיאום עם הרשות המקומית ובאישור המחוז.

נוכח צמצום המרחבים הפיזיים והמחסור באמצעי קצה בחברה הבדואית – כדי לקיים את המתווים הקיימים, קיימת אפשרות לפצל את הלמידה למשמרות (4 שעות לכל קבוצה ביום).

מודל הלמידה המועדף יתבסס על למידה של לכל הפחות 20 שעות שבועיות בלמידה מקרוב, ויתרת השעות בלמידה מרחוק בכלים שונים, החל מכיתה ג' ועד כיתה י"ב. כמו כן, מודל ההפעלה ללמידה מקרוב יעוצב ויגובש בידי מנהלי מוסדות החינוך, בהתאם להיכרות עם הרצף הגילי-משפחתי, ומתוך מחויבות ליצירת מתווה הפעלה שבכוחו קיום למידה מקרוב באופן רציף ולאורך השנה כולה, תוך כדי התמודדות מיטבית עם החסמים שאותרו בזמן קורונה בתש"ף. תוגבר מערך ההיסעים כדי לאפשר קיום המודל המבוסס על המשמרות.

גני הילדים יפעלו מקרוב באופן רציף – חמישה ימי לימוד, בתוכנית לימודים מלאה ובהלימה למתווה הלימודים הארצי.

בהמשך השנה ובהתאם לרכישת אמצעי קצה והתמקצעות המורים, יעברו בתי הספר ללמידה מרחוק באופן הדרגתי בהתאם למתווה הכללי.

מענים

המענים העיקריים אשר יינתנו לחברה הבדואית בדרום לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א:

1.     ליווי ע"י מתכללים – לכל רשות משובץ מפקח המתכלל את כל מערך החזרת התלמידים למוסדות החינוך וללמידה סדירה במתווה מותאם לשגרה בימי קורונה, ולמתן מענה מהיר למנהלי מוסדות ולרשויות.

2.     חדר מצב מחוזי – הפעלה מ-1 בספטמבר לריכוז דיווחי נוכחות ונתונים בזמן אמת. חדר המצב ישמש גם כתובת בלתי אמצעית לפתרון בעיות וקשיים.

1.     למידה מרחוק – א-סינכרוני – אולפנים ותוכניות משודרות – מאגר של כ-1,000 שיעורים מוקלטים בשפה הערבית בכל תחומי הדעת לשימוש המורים והתלמידים ללמידה מרחוק. המורים ישתמשו במאגר השיעורים בהתאם לתוכנית הלימודים הבית-ספרית.

מצ"ב קישור למאגר הקלטות במרחב הפדגוגי

2.     למידה מרחוק – א-סינכרוני – פיתוח חומרי לימוד משלימים בשפה הערבית, בשפה העברית, במתמטיקה ובאנגלית – לתרגול לימודי מרחוק, במטרה לחזק את תהליכי הלמידה מקרוב ולתת לתלמידים תמיכה ותוספת לימודית קבועה. הפקת החומרים – על ידי הפיקוח על החינוך הערבי. החומרים יועברו למנהלי בתי הספר להפקת חוברות עבודה ודפי עבודה במסגרת סל תמיכות תקציבי להוראה ולמידה בשנת קורונה.

3.     תוכנית להגברת החוסן – פרסום מאגר מערכי שיעור להתמודדות עם לחץ בעת משבר בשפה הערבית, וכן תוכנית מלאה חדשה של כישורי חיים מותאמת לחברה הערבית ולכל שלבי הגיל.

מצ"ב קישור למאגר שיעורי כישורי חיים מותאם לקורונה בשפה הערבית

הערכה החדשה של כישורי חיים לכל שלבי הגיל במלואה תפורסם באוקטובר 2020

מצ"ב קישור לערכה החלקית בשפה הערבית מתוך תיק תוכניות לימודים

          موادّ تعليميّة                          مناخ تربويّ أفضل ومنع العنف

4.     תוכנית מנהלים עמיתים – הפעלת תוכנית "מנהלים עמיתים" בשיתוף המטה ואבני ראשה – השתלמות ל-30 מנהלים שיענו לקול קורא, מחציתם מהמגזר הבדואי ומחציתם מהמגזר הממלכתי / חמ"ד. כל מנהל מהמגזר יצֻוות למנהל עמית והם יעברו יחד את ההשתלמות. המטרה היא לפתוח פתח למפגשים מחוץ לקהילת ההשתייכות הטבעית, לייצר מפגשים של צוותים, ביקורים הדדיים, שיתוף בידע, בסדירויות, באתגרים ובהתמודדות עם ניהול במצבי אי-ודאות.

מיגון ובריאות – תקצוב רשויות מקומיות ובעלויות עבור רכישת ציוד ניקיון והיגיינה ותגבור שירותי ניקיון באמצעות קול קורא שפרסם אגף בכיר לביטחון.

מצ"ב קישור לקול קורא


1.     למידה בקבוצות/משמרות – תגבור כ"א בהוראה לפי הצורך להפעלה מיטבית של שגרה לימודית באמצעות העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים, בהתאם לקול קורא שפורסם לרשויות המקומיות מטעם אגף א' חינוך יסודי.

מצ"ב קישור לקול קורא  

2.     מוביל בית-ספרי ללמידה מרחוק – מינוי מורה מוביל לריכוז ולהפעלה של השלמה לימודית ולמידה מרחוק בפלטפורמות השונות. העסקת בעל התפקיד ע"ח שעות תגבור קורונה במערכת השיבוץ.

3.     ביקור סדיר והתמדה – הגברת נוכחות התלמידים במוסדות החינוך באמצעות הפעלת רכזי התמדה בית-ספריים שיפעלו מול הקב"סים, ועדי הורים והנהלות בתיה"ס (בהובלת מפקח ביקור סדיר ובשיתוף אגף א' לילדים ולנוער בסיכון ותוכנית החומש).

1.     הדרכה ללמידה מרחוק - תגבור והעצמת צוות ההדרכה בתקשוב, והרחבת סגלי החינוך המשתלמים בתחום זה (בהובלת מפקחת תקשוב מחוזית): מפגשים משולבים מרחוק ומקרוב במטרה לתת מענה לצרכי בתי הספר.

2.     הכשרות ללמידה מרחוק – הכשרת כלל הצוותים הבית-ספריים ללמידה מרחוק בנוגע לניהול כיתה וירטואלית ולפדגוגיה של למידה מרחוק באמצעות השתלמויות בית-ספריות והשתלמויות מקוונות.

3.     שיתוף ידע – קיום מרתון קורסי הכשרה לסגלי ההוראה, בהובלת מורים בתחום התקשוב, הייעוץ ותחומי הדעת – יתקיים בין התאריכים 23–27 באוגוסט 2020 באופן מקוון. הפרסום יופץ באמצעות הפיקוח.

4.     מתחברים. משתפים. מנהיגים – מתחברים לטכנולוגיה; משתפים בידע; מנהיגים פדגוגיה. יתקיים מרתון לכלל עובדי ההוראה בדגש על היכרות עם מגוון הכלים הדיגיטליים ושיטות ההוראה בשילוב טכנולוגיה ובלמידה מרחוק.

5.     תוכנית להעצמת סגלי חינוך ותלמידים – פיתוח מקצועי לכלל היועצות בנושא מתן מענה רגשי לתלמידים בעת משבר. המחוז, בתיאום עם אגף שפ"י, יפרסם את אופן ההרשמה במהלך חודש ספטמבר.

חיזוק קשר עם הקהילה – הפעלת סדנאות להורים לגיל גן–ד' (מתקיים פיזית בקבוצות קטנות) לחיזוק הקשר בינם לבין מוסדות החינוך ולהדרכתם בנושאים הקשורים ללמידה של ילדיהם, כולל נושא בטיחות ילדים בבית (בשיתוף שפ"י ותוכנית חומש).

הפעלת מערך הסברה בשיתוף ובתיאום הרשויות בהובלת דוברות המטה והמחוז, שירכזו את כל מגוון הכלים והתכנים להחזרת התלמידים למוסדות החינוך.