פריט ידע הון אנושי לפיצול כיתות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הון אנושי לפיצול כיתות

מעודכן 16.09.20

תמצית העדכון

לאור עליית התחלואה וסגירת בתי ספר, שכונות וערים, משרד החינוך מאפשר הפעלת תכנית "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים" במתכונת למידה מרחוק. בעמוד זה מופיע מסמך הבהרות בנושא.

תקציר

לאור עליית התחלואה וסגירת בתי ספר, שכונות וערים, משרד החינוך מאפשר הפעלת תכנית "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים" במתכונת למידה מרחוק. להלן מסמך הבהרות בנושא.

משבר הקורונה שפקד את העולם הציב בפני מערכת החינוך אתגרים חדשים, ובעיקר התנהלות במצבים משתנים. בתי הספר נדרשים להתנהל ולהתאים את עצמם לעבודה בקבוצות מצומצמות בהתאם להוראות משרד הבריאות.

משרד החינוך נערך להפעלת שנת הלימודים תשפ"א במתכונת שתאפשר המשך למידה פיזית בבית הספר במתכונת של קבוצות.

מהלך זה חשוב ומשמעותי במטרה לקיים למידה אפקטיבית המאפשרת מתן מענה לכלל התלמידים, תוך התייחסות למגבלות הקיימות, ולאפשר התנהלות תקינה ושגרתית במשק, ככל שניתן.

לשם כך ניתנים מענים בשני ערוצים:

בהתאם למתווה להפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א בשגרת הקורונה, ילמדו תלמידי כיתות ג'-ד', בקבוצות חמישה ימים לפחות, כמפורט במתווה בקישור.

לצורך כך, תוקצה תוספת ייעודית זמנית של 12.5 ש"ש לכיתה (למעט בתי ספר להם ניתנות שעות פרופסיונליות על ידי המחוז).

להלן ההנחיות לשיבוץ שעות תגבור קורונה:

1.    התוספת הייעודית תוקצה לשנת הלימודים תשפ"א. אולם, ככל שיוחלט על ביטול התוספת, תינתן התראה של חודש לפני סיום הקצאת השעות והעסקת עובדי ההוראה.

2.    התוספת מיועדת לפיצול כיתות ג'-ד' בחינוך הרגיל בלבד.

3.    להלן אפשרויות שיבוץ עובדי הוראה בשעות אלו:

●     מורים קבועים שהיקף משרתם הקבועה הינו קטן ממשרה מלאה - ניתן להגדיל משרתם באמצעות שעות אלו, הגדלת המשרה תהיה זמנית, ולא תגדיל את מחויבות העסקתם. העסקתם בשעות אלו, תסתיים בתום ההקצאה או בתום שנת הלימודים, המוקדם מבין השניים.

●     מורים שאינם קבועים בשנתם השנייה או השלישית-. שעות אלו לא יכללו במשרה לצורך קביעות והשיבוץ יסתיים בתום ההקצאה או בתום שנת הלימודים, המוקדם מבין השניים.

●     מורים המועסקים במשרה מלאה- ניתן יהיה לאשר העסקה בשעות אלו מעבר למשרה בהתאם לנוהל העסקה מעבר למשרה מלאה בחינוך הרשמי.

●     מתמחים בשנתם הראשונה- שנה זו תוכר כשנת התמחות, בכפוף לכללים הקבועים להכרה בשנת התמחות, וככל שהשיבוץ ימשך חצי שנה לפחות. המתמחים יפתחו תיק עובד הוראה מקוון, כמקובל, בכדי לאפשר את שיבוצם במערכת. פתיחת תיק מקוון תעשה בפורטל עו"ה בקישור זה.

●     אין להעסיק מורים שאינם קבועים בשנתם הרביעית, בשעות אלו.

●     שיבוץ עובדי ההוראה לשעות תגבור קורונה במגזרים הערבי הדרוזי והבדואי יתבצע בהתאם להוראות נהלי השיבוץ במגזרים אלו.

4. בבתי ספר אשר ניתנות בהם שעות פרופסיונליות ע"י המחוז מעבר לתקן הבסיסי הניתן לבית הספר, יופחתו שעות תגבור הקורונה בהתאמה. השעות הפרופסיונליות ישמשו לפיצול כיתות ג'-ד' בהתאם למתווה. השיבוץ בשעות אלו יהיה לאורך כל שנת הלימודים ויחולו עליו כללי השיבוץ בשעות פרופסיונליות כבשיגרה.

מסמך הנוהל ואופן הדיווח במערכת נמצאים בקישור זה.

לאיתור מועמדים להוראה ניתן להכנס למערכת איתור מומעדים בפורטל מוסדות חינוך.

 • המאגר מכיל מתמחים, סטודנטים לקראת התמחות, בוגרי תוכניות להסבת אקדמאים ועוד.
 • המועמדים עברו את בדיקות הקב"ט של משרד החינוך.
 • המאגר מתעדכן כל העת במועמדים חדשים.

מדריך למשתמש במערכת

קישור לסרטון :  https://www.youtube.com/watch?v=3OlPSLULBp8


התוכנית תופעל במהלך שנת הלימודים התשפ"א, בכיתות ג'-ד', בבתי ספר יסודיים בחינוך הרגיל- בחינוך הרשמי, במוכר שאינו רשמי ובמוסדות הפטור -  בעלויות על בתי ספר יסודיים , שיש להם רישיון והכרה תקפים לשנת תשפ"א.

במוסדות אלו יתוקצבו עוזרי חינוך בהיקף של 12.5 שעות שבועיות לכל כיתה ג'-ד', תקציב העשרה בסך 100 שקלים ליום לכיתת אם שפוצלה, שעות מרכז בית ספרי בסך 7.5 שעות שבועיות. והכשרה למרכזים הבית ספריים ולעוזרי החינוך בהיקף של  15 שעות שנתיות  לכל בעל תפקיד.

עוזר החינוך מיועד לסייע בכיתות הרגילות בשכבות ג'- ד', בנוסף לעבודת עובדי ההוראה. יובהר כי אין בקיומם של עוזרי חינוך כדי לשנות את תחומי האחריות של עובדי הוראה ומחנכת הכיתה, מכל הבחינות. מחנכי הכיתות/המורים המקצועיים יחלקו את זמנם בין שתי קבוצות הכיתה.

עוזר החינוך יסייע להוראה של המורה, ויעבוד בקבוצות של עד 18 תלמידים (להוציא מקרים חריגים שיאושרו על ידי מנהל המחוז, באשר לגודל הקבוצה), על פי משימות שיוגדרו לו ע"י המחנכת/המורה המקצועי.

למען הסר ספק יובהר לגבי עוזרי חינוך כי:

 • לא יאושרו עובדי הוראה המלמדים במערכת החינוך הרשמית בשנה"ל תשפ"א
 • לא יאושרו עובדי הוראה שפוטרו בפיטורים פדגוגיים ו/או משמעתיים
 • שנה זו לא תחשב כשנת התמחות בכל מקרה ולא תחשב לעניין הותק.

מסמך הקול הקורא לעוזרי חינוך נמצא כאן


לאור עליית התחלואה וסגירת בתי ספר, שכונות וערים, משרד החינוך מאפשר הפעלת תכנית "העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים" במתכונת למידה מרחוק.

למסמך ההבהרות המלא לחצו כאן

תפקידו של עוזר חינוך:

ככל שאין לתלמידים אמצעי קצה טכנולוגיים:

 • סיוע למחנכת ביצירת קשר טלפוני עם התלמידים בכיתה, לשיח אישי, לברור מצב רגשי/בריאותי, לברור צרכים פיזיים/רגשיים/לימודיים והעברת המידע באופן ישיר למחנכת הכיתה.
 • סיוע למחנכת ביצירת קשר עם ההורים לאיתור צרכים טכנולוגיים, לימודיים ומשפחתיים
 • קיום שיחות קבוצתיות (4-3 תלמידים) בוידאו-וואטצאפ/שיחות ועידה, לשיח חברתי, לאוורור רגשות ולפעילות לימודית
 • העברה פיזית של חומרי למידה כגון ספרים, חוברות עבודה, חומרי יצירה, לומדות וכד' לבתי התלמידים.
 • באם אפשרי, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, קיום מפגש פיזי עם קבוצה קטנה לשיח ולמידה

ככל שיש לתלמידים אמצעים טכנולוגיים:

 • בנוסף, לכל האמור לעיל, עבודה בקבוצות קטנות במסגרת למידה סינכרונית