פריט ידע הדרכה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הדרכה

ההדרכה היא מסגרת של ליווי ותמיכה בציבור עובדי החינוך כיחידים וכקבוצה, האמורה להתקיים במוסד החינוכי. לקראת שנת תשפ"א אנו נערכים להפעלת ההדרכה במצב של למידה משולבת. בפרק זה יפורט המידע בדבר דגמי הדרכה גמישים ומותאמים לצרכי עובדי הוראה בשכבות הגיל השונות, ובהתאם לאופן עבודתם בימי הקורונה.

 1. מסגרת ההדרכה כפי שמוגדרת בחוזר מנכ"ל תישמר מבחינת מהות, דרכי עבודה, היקף שעות ונהלי עבודה. זאת תוך התאמה לשגרות הקורונה.
 2. בתקופת הקורונה מתגבשים דגמים של הוראה משולבת שונים שיחייבו את כלל מוסדות החינוך להיערכות חדשה.
 3. עובדי ההוראה בתפקידי ההדרכה משמשים חוליה מחברת משמעותית בין מדיניות משרד החינוך לבין יישומה בשדה החינוכי ויסייעו בהיערכות חדשה זו.
 4. למדריכים תפקיד חשוב הן בהנחיית צוותי החינוך במודלים החדשים המתגבשים במוסדות החינוך עם שילובה של ההוראה המשולבת, והן בליווי עובדי ההוראה במגוון היבטים: עקרונות הפדגוגיה הדיגיטלית, פיתוח (עם המודרכים) דרכי הוראה-למידה-הערכה מגוונות מותאמות ללמידה המשולבת, יישום למידה בכיתה מפוצלת, שינויים בהיבטי התלמידאות ועוד.
 5. לעובדי הוראה בתפקידי הדרכה יש תפקיד חשוב בפיתוח כישוריהם הפסיכו-פדגוגיים של המודרכים. בדרך זו יוכלו להוות מודל לשיח לימודי, רגשי וחברתי שעל מורים לפתח עם תלמידיהם גם באמצעים דיגיטליים.
 6. כלל המדריכים (ללא הבדל בתחום שאותו הם מדריכים) צריכים להיות בעלי ידע בפדגוגיה הדיגיטלית על מנת שיוכלו להנחות את המורים במודלים של הוראה, למידה והערכה חדשים.
 7. ההדרכה תמשיך להתבצע בקבוצות קטנות (1-8 מודרכים)
 8. המדריכים והממונים עליהם יקפידו על מסגרת עבודה של 7 שעות ליום הדרכה (גם אם תהיה זו מסגרת גמישה).
 • מנהלי בתי הספר יפגשו באופן שוטף עם כל מדריך ומדריכה בבית הספר לבניה משותפת של תכנית העבודה בהתאמה לצרכי בית הספר והתלמידים. 
 • מנהלי בתי הספר יפגשו עם כלל מדריכי המוסד שבניהולם, ליצירת עבודה משותפת על האבנים הגדולות שיוגדרו בתוכנית העבודה השנתית של בית הספר.
 • מנהלי בתי הספר יגדירו את צורכי בית הספר עם צוות המדריכים וצוות הניהול וילוו את תהליכי ההדרכה.
 • מפגשי ההדרכה ישלבו בין מפגשי פנים אל פנים לבין מפגשים מקוונים (סינכרוניים וא-סינכרוניים) בהתאם לשגרות הקורונה. ההדרכה תינתן לקבוצות מודרכים ובאופן פרטני, בהתאם להנחיות בחוזר המנכ"ל. 
 • עקרונות ההדרכה המשולבת יקבעו בתיאום בין מנהלי בתי הספר, המחוז,  ו/או הממונה המקצועי, ו/או הממונה במטה. כל זאת בהתאמה למציאות המשתנה ולהנחיות המטה המחייבות. עקרונות אלה יעוגנו בתכניות העבודה ובדוחו"ת העבודה של המדריכים.
 • ההדרכה המשולבת תכלול תצפיות בשיעורים מקוונים ושיח רפלקטיבי שמטרתו להיטיב את ההוראה. ההדרכה המשולבת תהווה מודלינג  להוראה המשולבת (במפגשי ההדרכה לא רק "ילמדו על...", אלא "יעשו את..."). תוך התייחסות להתאמת ההוראה להוראה משולבת ולהיבטי ההדרכה הבאים:
  • אבחון צרכי המודרכים ליישום הוראה משולבת מיטבית - ברמה פרטנית ומוסדית ולאור אבחון זה מתן מענים מותאמים.
  • הנחיית צוותי הוראה בבניית יחידות הוראה המשולבת ובשימוש בספרי לימוד וחומרי לימוד קיימים והתאמתם להוראה המשולבת.
  • הנחיה בבניית שיעורים מיטביים בלמידה מרחוק (סינכרוניות וא-סינכרוניות), הנותנים מענה לכיתה ההטרוגנית ובהן התייחסות גם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (כגון: משימות מותאמות, משוב מקדם למידה, חיזוק מוטיבציה ותלמידאות, דרכי הוראה למידה והערכה בלמידה מרחוק ועוד). וכן, תוך התייחסות לשלבי הגיל של התלמידים וצרכיהם.
  • ליווי אישי של מורים, גננות, רכזים, מנהלים ומורים בהתאם לצרכים.
  • גמישות בביצוע יום ההדרכה.