פריט ידע הדרכה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הדרכה

מעודכן 28.12.20

תמצית העדכון

עלה לעמוד זה עדכון לעבודת המדריכים בעת סגר

ההדרכה היא מסגרת של ליווי ותמיכה בציבור עובדי החינוך כיחידים וכקבוצה, האמורה להתקיים במוסד החינוכי. לקראת שנת תשפ"א אנו נערכים להפעלת ההדרכה במצב של למידה משולבת. בפרק זה יפורט המידע בדבר דגמי הדרכה גמישים ומותאמים לצרכי עובדי הוראה בשכבות הגיל השונות, ובהתאם לאופן עבודתם בימי הקורונה.


להלן שני מסמכים מרכזיים לעבודה:

מתווה עבודת הדרכה - ייעודי למנהלים

עבודת המדריכים

 1. מסגרת ההדרכה כפי שמוגדרת בחוזר מנכ"ל תישמר מבחינת מהות, דרכי עבודה, היקף שעות ונהלי עבודה. זאת תוך התאמה לשגרות הקורונה.
 2. בתקופת הקורונה מתגבשים דגמים של הוראה משולבת שונים שיחייבו את כלל מוסדות החינוך להיערכות חדשה.
 3. עובדי ההוראה בתפקידי ההדרכה משמשים חוליה מחברת משמעותית בין מדיניות משרד החינוך לבין יישומה בשדה החינוכי ויסייעו בהיערכות חדשה זו.
 4. למדריכים תפקיד חשוב הן בהנחיית צוותי החינוך במודלים החדשים המתגבשים במוסדות החינוך עם שילובה של ההוראה המשולבת, והן בליווי עובדי ההוראה במגוון היבטים: עקרונות הפדגוגיה הדיגיטלית, פיתוח (עם המודרכים) דרכי הוראה-למידה-הערכה מגוונות מותאמות ללמידה המשולבת, יישום למידה בכיתה מפוצלת, שינויים בהיבטי התלמידאות ועוד.
 5. לעובדי הוראה בתפקידי הדרכה יש תפקיד חשוב בפיתוח כישוריהם הפסיכו-פדגוגיים של המודרכים. בדרך זו יוכלו להוות מודל לשיח לימודי, רגשי וחברתי שעל מורים לפתח עם תלמידיהם גם באמצעים דיגיטליים.
 6. כלל המדריכים (ללא הבדל בתחום שאותו הם מדריכים) צריכים להיות בעלי ידע בפדגוגיה הדיגיטלית על מנת שיוכלו להנחות את המורים במודלים של הוראה, למידה והערכה חדשים.
 7. ההדרכה תמשיך להתבצע בקבוצות קטנות (1-8 מודרכים)
 8. המדריכים והממונים עליהם יקפידו על מסגרת עבודה של 7 שעות ליום הדרכה (גם אם תהיה זו מסגרת גמישה).
 • מנהלי בתי הספר יפגשו באופן שוטף עם כל מדריך ומדריכה בבית הספר לבניה משותפת של תכנית העבודה בהתאמה לצרכי בית הספר והתלמידים. 
 • מנהלי בתי הספר יפגשו עם כלל מדריכי המוסד שבניהולם, ליצירת עבודה משותפת על האבנים הגדולות שיוגדרו בתוכנית העבודה השנתית של בית הספר.
 • מנהלי בתי הספר יגדירו את צורכי בית הספר עם צוות המדריכים וצוות הניהול וילוו את תהליכי ההדרכה.
 • מפגשי ההדרכה ישלבו בין מפגשי פנים אל פנים לבין מפגשים מקוונים (סינכרוניים וא-סינכרוניים) בהתאם לשגרות הקורונה. ההדרכה תינתן לקבוצות מודרכים ובאופן פרטני, בהתאם להנחיות בחוזר המנכ"ל. 
 • עקרונות ההדרכה המשולבת יקבעו בתיאום בין מנהלי בתי הספר, המחוז,  ו/או הממונה המקצועי, ו/או הממונה במטה. כל זאת בהתאמה למציאות המשתנה ולהנחיות המטה המחייבות. עקרונות אלה יעוגנו בתכניות העבודה ובדוחו"ת העבודה של המדריכים.
 • ההדרכה המשולבת תכלול תצפיות בשיעורים מקוונים ושיח רפלקטיבי שמטרתו להיטיב את ההוראה. ההדרכה המשולבת תהווה מודלינג  להוראה המשולבת (במפגשי ההדרכה לא רק "ילמדו על...", אלא "יעשו את..."). תוך התייחסות להתאמת ההוראה להוראה משולבת ולהיבטי ההדרכה הבאים:
  • אבחון צרכי המודרכים ליישום הוראה משולבת מיטבית - ברמה פרטנית ומוסדית ולאור אבחון זה מתן מענים מותאמים.
  • הנחיית צוותי הוראה בבניית יחידות הוראה המשולבת ובשימוש בספרי לימוד וחומרי לימוד קיימים והתאמתם להוראה המשולבת.
  • הנחיה בבניית שיעורים מיטביים בלמידה מרחוק (סינכרוניות וא-סינכרוניות), הנותנים מענה לכיתה ההטרוגנית ובהן התייחסות גם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (כגון: משימות מותאמות, משוב מקדם למידה, חיזוק מוטיבציה ותלמידאות, דרכי הוראה למידה והערכה בלמידה מרחוק ועוד). וכן, תוך התייחסות לשלבי הגיל של התלמידים וצרכיהם.
  • ליווי אישי של מורים, גננות, רכזים, מנהלים ומורים בהתאם לצרכים.
  • גמישות בביצוע יום ההדרכה.  
 1. אופני ההדרכה: מדריכים מרכזים ומוסדיים יבצעו את עבודת ההדרכה בהתאם למתווה ההדרכה שנשלח אליכם בתחילת ספטמבר.
 2. שעות הדרכה גמישות: ניתן לאשר עבודה בשעות גמישות בימי העבודה של המדריך, ובלבד שישלים את מלא שעות יום ההדרכה באותו יום.
 3. ישיבות עבודה והשתלמויות: אנו ממליצים לקיים, ככל הניתן, את הישיבות וההשתלמויות באופן מקוון. ככל שהישיבות או ההשתלמויות מתקיימות פנים אל פנים, יש להקפיד על קיום כל הכללים המחייבים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 4. מקום עבודת המדריכים: (א) מדריכים מרכזים המבצעים עבודתם במתקני משרד החינוך במטה ומחוזות, יילקחו בחשבון על ידי מנהלי היחידות והממונים במניין כלל העובדים ואופן פריסתם. מנהלי היחידות, בשיתוף עם הממונים הישירים על המדריכים, יחליטו מי מהמדריכים יוכלו לעבוד במתקני המטה או המחוזות ומי יונחו לעבוד ממתקנים אחרים במידת האפשר או מביתם, באופן חלקי או מלא. זאת תוך שמירה על שיעור סך העובדים המאושר, והמדריכים בכללם. בשיקול הדעת במתן אישור עבודה מהבית יש לתת את הדעת על היכולת של המדריך/ה לבצע את עבודתו באופן אופטימלי גם מהבית. (ב) מדריכים מוסדיים יבצעו את ההדרכה בתקופת הסגר מרחוק. ניתן לבצע את העבודה ממוסד החינוך שבו הם מבצעים את שעות ההוראה או מביתם על פי שיקול דעתו של הממונה. תכנית ההדרכה מרחוק תקבע בתיאום עם מנהלי בתי הספר המודרכים ובאישור הממונים המקצועיים, ותעוגן בתכניות העבודה ובדו"חות העבודה של המדריכים.
 5. מדריכים בבידוד: מדריכים מרכזים ומוסדיים יוכלו לעבוד מהבית בתקופת הבידוד, במידה ועל פי שיקול דעת הממונה המדריך יכול לבצע את עבודתו מהבית באופן משביע רצון.
 6. מדריכים חולים: ישהו במחלה, עפ"י הכללים, וינצלו ימי מחלה.